(HIDE)

Post/Page

(FALSE)

Weather Location

{fbt_classic_header}

Η Ρυθμιστική διάταξη Θήρας στην Κυνουρία για την περίοδο 2017 - 2018

Το Δασαρχείο Κυνουρίας εξέδωσε διάταξη για τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου  για το κυνηγετικό έτος  2017 - 2018 καθώς και τ α είδη ...

Το Δασαρχείο Κυνουρίας εξέδωσε διάταξη για τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2017 - 2018 καθώς και τα είδη των θηραμάτων των οποίων επιτρέπεται το κυνήγι.

Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ

  1. Καθορίζουμε την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2017 - 2018 από 20 Αυγούστου 2017 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018.
  2. Τα είδη των θηραμάτων των οποίων επιτρέπεται το κυνήγι, η περίοδος και οι μέρες του κυνηγίου τους καθώς και ο μέγιστος αριθμός ατόμων κατά είδος που επιτρέπεται να θηρεύει κάθε κυνηγός, για κάθε ημερήσια έξοδο, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:


Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΖΩΝΕΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ ΕΞΟΔΟ
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
1.[2]
Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus)
20/8 - 14/9
15/9 - 10/3
Όλες
Χωρίς περιορισμό
2.
Λαγός ( Lepus europeus)

15/9 - 10/1
Τετ.Σαβ-Κυρ
Ένα (1)
3.
Αγριόχοιρος (Sus scrofa)

15/9 - 21/1
Τετ-Σαβ-Κυρ
Δέκα (10) κατά ομάδα
4.
Αλεπού (Vulpes vulpes)

15/9 - 28/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
5.
Πετροκούναβο (Martes foina)

15/9 - 28/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
ΠΟΥΛΙΑ
α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α
1.
Σιταρήθρα (Alauda arvensis)
20/8 - 14/9
15/9-10/2
Όλες
Δέκα (10)
2.
Φάσα (Columba palumbus)
20/8 - 14/9
15/9-20/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
3.
Αγριοπερίστερο (Columba livia)
20/8 - 14/9
15/9-20/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
4.
Ορτύκι (Coturnix coturnix)
20/8 - 14/9
15/9-20/2
Όλες
Δώδεκα (12)
5.
Τρυγόνι (Streptopelia turtur)
20/8 - 14/9
15/9-20/2
Όλες
Δώδεκα (12)
6.
Τσίχλα (Turdus philomelos)
20/8 - 14/9
15/9-28/2
Όλες

7.
Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus)
20/8 - 14/9
15/9-20/2
Όλες
Είκοσι πέντε(25)
8.
Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus)
20/8 - 14/9
15/9-28/2
Όλες
(Συνολικά
9.
Γερακότσιχλα (Turdus pilaris)
20/8 - 14/9
15/9-28/2
Όλες
από όλα τα είδη)
10.
Κότσυφας (Turdus merula)
20/8 - 14/9
15/9-20/2
Όλες

11.
Καρακάξα (Pica pica)
20/8 - 14/9
15/9-28/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
12.
Κάργια (Corvus monedula)
20/8 - 14/9
15/9-28/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
13.
Κουρούνα (Corvus corone)
20/8 - 14/9
15/9-28/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
14.
Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
20/8 - 14/9
15/9-28/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
15.
Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)

15/9- 28/2
Oλες
Δέκα (10)
16.
Πετροπέρδικα (Alectoris
graeca)

01/10 - 15/12
Τετ-Σαβ-Κυρ
Δύο (2)
17.
Νησιωτική Πέρδικα (Alectoris chukar)

1/10 - 15/12
Τετ-Σαβ-Κυρ
Τέσσερα (4)
18.
Φασιανός (Phasianus colchicus)

15/9 -31/12
Τετ-Σαβ-Κυρ
Ένα (1)
ΠΟΥΛΙΑ:
β) Υδρόβια παρυδάτια
1.
Σφυριχτάρι (Anas penelope)

15/9 - 10/2
'Ολες

2.
Κιρκίρι (Anas crecca)

15/9 - 31/1
'Ολες

3.
Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos)

15/9 - 31/1
'Ολες

4.
Σουβλόπαπια (Anas acuta)

15/9 - 10/2
'Ολες

5.
Σαρσέλα (Anas querquedula)

15/9 - 31/1
'Ολες
Δώδεκα (12)
6.
Χουλιαρόπαπια ( Anas clypeata)

15/9 - 31/1
'Ολες
[Συνολικά
7.
Κυνηγόπαπια (Aythya ferina)

15/9 - 31/1
'Ολες
από όλα τα είδη]
8.
Τσικνόπαπια (Aythya fuligula)

15/9 - 31/1
'Ολες

9.
Φαλαρίδα (Fulica atra)

15/9 - 10/2
'Ολες

10.
Ασπρομετωπόχηνα (Anser albiforms)

15/9 - 31/1
Όλες

11.
Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

15/9 - 31/1
'Ολες
Δέκα (10)
12.
Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)

15/9 - 31/1
'Ολες
Δέκα (10)
13.
Καλημάνα (Vanellus vanellus)

15/9 - 31/1
'Ολες
Δέκα (10)[1] Ζώνες διάβασης (Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηριστεί «Ως ζώνες διάβασης αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985.
[2] Από 1/3-10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους σύμφωνα με    τις διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 της Οδηγίας 79/409 ΕΟΚ.

Β' ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
  1. Α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι το κυνήγι της Μπεκάτσας στο καρτέρι το πρωί και το βράδυ.
  2. Π ε ρ ι ο ρ ί ζ ο υ μ ε τη χρησιμοποίηση των σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου από 15-9-2017 μέχρι 21­1-2018 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα δηλαδή κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή, (ο σκύλος δίωξης θα χρησιμοποιείται στο χρονικό διάστημα και στις μέρες που επιτρέπεται το κυνήγι του Λαγού και του Αγριόχοιρου).
  3. Ε π ι τ ρ έ π ο υ μ ε το κυνήγι του αγριόχοιρου σε ομάδες μέχρι (10) κυνηγών με δικαίωμα Θήρευσης μέχρι (10) δέκα άτομα κατά ομάδα και κατά ημερήσια έξοδο από 15-9-2017 μέχρι 21-1-2018 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα δηλαδή κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύουμε το κυνήγι του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του καθώς και τις χοιρομητέρες αυτών.
  4. Ε π ι τ ρ έ π ο υ μ ε το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου από 15-9-2017 μέχρι 20-1-2018 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-1-2018 μέχρι 28-2-2018 χωρίς σκύλο δίωξης. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της αλεπούς υπόκειται στους περιορισμούς της παρ.2 της παρούσας.
(Φ.Ε.Κ. 757/8/18-12-85) κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την (ΚΥΑ Η.Π.8353/276/Ε103 ΦΕΚ415 Β 23/2/2012) και ισχύει. ε. Στις καμένες εκτάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις απαγόρευσης κυνηγίου. στ. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.

ζ. Σε περιοχές εντός ορίων Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα - Μουστού με υψόμετρο άνω των 1.700 μ.
(κορυφές οροπεδίου Προφήτη Ηλία Σίταινας κλπ) όπως ορίζεται στο ΦΕΚ.τ. Α.Α.Π. 353/6-9-10. η. Απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος είναι σκεπασμένο από χιόνι.
2. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
3. Κατά την διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκίου, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματος τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.
4. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις Δασικές Αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.

Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες δασικές και ποινικές διατάξεις.

Η διάταξη αυτή ισχύει για τον κυνηγετικό χρόνο 2017-2018 και η τήρηση και η εφαρμογή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, στις τοπικές κυνηγετικές οργανώσεις καθώς και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Ε. Σ.
Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ α.α.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια