(HIDE)

Post/Page

(FALSE)

Weather Location

{fbt_classic_header}

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην έξοδο του Λεωνιδίου προς Κοσμά

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας συνεδρίασε σήμερα το πρωί προκειμένου να λάβει απόφαση επί της αιτήσεως της ΤΕΧΝΗΚΩΝ Α....

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας συνεδρίασε σήμερα το πρωί προκειμένου να λάβει απόφαση επί της αιτήσεως της ΤΕΧΝΗΚΩΝ Α.Τ.Ε., που αφορούσε την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην έξοδο του Λεωνιδίου προς Κοσμά, στα πλαίσια του έργου «Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων Λεωνιδίου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
  • την με αρ. πρωτ. 14479/6-12-2017 αίτηση της Κοινοπραξίας «ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΤΕ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», την επισυναπτόμενη αυτής τεχνική έκθεση κυκλοφοριακής ρύθμισης και το επισυναπτόμενο αυτής σχέδιο.
  • την από 6/12/2017 εισήγηση της προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.
  • Τα άρθρα 79 και 82 του ΚΔΚ.
  • Tην παρ.1 του άρθρου 52 του Ν.2696/99, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.9 του άρθρου 48 του Ν.4313/14.
  • Την υπ. αριθμ. ΔΥΟ/οικ/220 15-01-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ.
Aποφάσισε κατά πλειοψηφία:

1. Εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς Ακαθάρτων Λεωνιδίου» για το τμήμα του οικισμού του Λεωνιδίου (έξοδος προς Κοσμά) από μετόχι Ι.Μ Έλωνας έως οικία Σταθούση, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο που υπέβαλλε η ανάδοχος κοινοπραξία του έργου και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

2. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 14-12-2017 ημέρα Πέμπτη και θα διαρκέσουν ως τις 20/12/2017 ημέρα Τετάρτη και αφορά στο τμήμα της ανωνύμου δημοτικής οδού του οικισμού Λεωνιδίου προς Κοσμά, στο τμήμα αυτής από Μετόχι Ι.Μ. Έλωνας  έως οικία Σταθούση. 

3. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα θα διακόπτεται κατά τις ώρες 8.00 π.μ έως 17.00 μ.μ. και η διακοπή θα είναι ολική καθώς απαιτείται πλήρης κατάληψη οδοστρώματος και δεν υπάρχει εναλλακτική πορεία για τα οχήματα από παρακαμπτήριους οδούς.

4. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα λαμβάνεται υποχρεωτικά μέριμνα για τα ακόλουθα:
  • Θα υπάρχει καθημερινή ενημέρωση (με ευθύνη του αναδόχου) για τυχόν διαφορετικό ωράριο αποκλεισμού της οδού με δελτία τύπου και ανακοινώσεις από το δίκτυο ανακοινώσεων του Δήμου, οι οποίες θα γίνονται μία τουλάχιστον ώρα  πριν την έναρξη του αποκλεισμού και τουλάχιστον δύο ώρες πριν την τυχόν παράταση του ανωτέρω ωραρίου.
  • Εάν παραστεί ανάγκη χρήσης της αποκλεισμένης οδού λόγω έκτακτης και επείγουσας ανάγκης (π.χ. διέλευση ασθενοφόρου, άλλη επείγουσα μεταφορά) θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη άμεσης κάλυψης του σκάμματος με κατάλληλη κατασκευή η οποία θα επιτρέπει την ασφαλή διέλευση οχήματος. 
  • Θα γίνεται τμηματική αποκατάσταση του οδοστρώματος κατά το τμήμα που έχει εκσκαφεί την ίδια ημέρα εκτός αν προκύπτουν τεχνικές δυσκολίες, οι οποίες τεχνικές δυσκολίες θα πρέπει να επιβεβαιώνονται καταλλήλως από την επίβλεψη.
  • Θα τοποθετείται η απαραίτητη εργοταξιακή σήμανση και να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την τήρηση των σημείων (α) και (β) της Τεχνικής Έκθεσης του αναδόχου σχετικά με τη σήμανση  στην είσοδο και έξοδο της οδού. 
5. Η διάρκεια των εργασιών θα είναι επτά (07) συνεχόμενες ημέρες, με πρώτη ημέρα έναρξης των εργασιών την Πέμπτη 14/12/2017 και ολοκλήρωσης την Τετάρτη 20/12/2017. Οι εργασίες θα είναι συνεχόμενες σε όλες τις ημέρες. Δεν επιτρέπεται διακοπή των εργασιών, πάρα μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ ιδιαίτερα ακατάλληλες καιρικές συνθήκες) και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποκατασταθεί το οδόστρωμα, έστω και αν είναι μικρότερο από 10 μέτρα, ώστε να είναι δυνατή η χρήση της οδού κατά το χρονικό διάστημα που δεν εκτελούνται εργασίες. Επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα παράκαμψης η προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι απολύτως δεσμευτική.

6. Η ανωτέρω απόφαση να κοινοποιηθεί στο Α.Τ. Λεωνιδίου.

7. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί κατά το πλήρες κείμενό της, στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου, σύμφωνα με τη κείμενη διαδικασία και περίληψη αυτής σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα (Πρωινός Μοριάς).

Κατά της ανωτέρω απόφασης και υπέρ της πρότασης του κ. Αθανασόπουλου «ο χρόνος που θα παραμείνει ο δρόμος κλειστός να μην υπερβαίνει τις έξι (6) συνεχόμενες ώρες» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αθανασόπουλος Δημήτριος, Δανεσής Θεόδωρος, Τσουκάτος Αντώνιος, Τράκα Αγγελική, Μάρκος Νικόλαος, Ξερακιάς Παναγιώτης.

Υπέρ της αποφάσεως αυτής ψήφισε με την ειδική της ψήφο η Πρόεδρος της Δ.Κ. Λεωνιδίου κα Ρουσάλη Ευγενία.

Δεν υπάρχουν σχόλια