(HIDE)

Post/Page

(FALSE)

Weather Location

{fbt_classic_header}

Η Ρυθμιστική διάταξη Θήρας στην Κυνουρία για την περίοδο 2018 - 2019

Με απόφαση του Δασάρχη Κυνουρίας καθορίζεται η διάρκεια κυνηγετικής περιόδου περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2018- 2019 από 20 Αυγούσ...

Με απόφαση του Δασάρχη Κυνουρίας καθορίζεται η διάρκεια κυνηγετικής περιόδου περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2018- 2019 από 20 Αυγούστου 2018 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2019.

Τα είδη των θηραμάτων των οποίων επιτρέπεται το κυνήγι, η περίοδος και οι μέρες του κυνηγίου τους καθώς και ο μέγιστος αριθμός ατόμων κατά είδος που επιτρέπεται να θηρεύει κάθε κυνηγός, για κάθε ημερήσια έξοδο, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΖΩΝΕΣ *
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ / ΕΞΟΔΟ
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
1 **
Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus)
20/8 -14/9
15/9 - 10/3
Όλες
Χωρίς περιορισμό
2.
Λαγός ( Lepus europeus)

15/9 - 10/1
Τετ-Σαβ- Κυρ
Ένα (1)
3.
Αγριόχοιρος (Sus scrofa)

15/9 - 20/1
Τετ-Σαβ- Κυρ
Δέκα(10) κατά ομάδα
4.
Αλεπού (Vulpes vulpes)
20/8 -14/9
15/9 - 28/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
5.
Πετροκούναβο (Martes foina)

15/9 - 28/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
ΠΟΥΛΙΑ
α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α
1.
Σιταρήθρα (Alauda arvensis)
20/8 - 14/9
15/9-10/2
'Ολες
Δέκα (10)
2.
Φάσα (Columba palumbus)
20/8 - 14/9
15/9-20/2
'Ολες
Χωρίς περιορισμό
3.
Αγριοπερίστερο (Columba livia)
20/8 - 14/9
15/9-20/2
'Ολες
Χωρίς περιορισμό
4.
Ορτύκι (Coturnix coturnix)
20/8 - 14/9
15/9-20/2
'Ολες
Δώδεκα (12)
5.
Τρυγόνι (Streptopelia turtur)
20/8 - 14/9
15/9-20/2
'Ολες
Δέκα (10)
6.
Τσίχλα (Turdus philomelos)
20/8 - 14/9
15/9-28/2
'Ολες
Είκοσι πέντε (25)
(Συνολικά από όλα τα είδη)
7.
Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus)
20/8 - 14/9
15/9-20/2
'Ολες
8.
Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus)
20/8 - 14/9
15/9-28/2
'Ολες
9.
Γερακότσιχλα (Turdus pilaris)
20/8 - 14/9
15/9-28/2
'Ολες
10.
Κότσυφας (Turdus merula)
20/8 - 14/9
15/9-20/2
'Ολες
11.
Καρακάξα (Pica pica)
20/8 - 14/9
15/9-28/2
'Ολες
Χωρίς περιορισμό
12.
Κάργια (Corvus monedula)
20/8 - 14/9
15/9-28/2
'Ολες
Χωρίς περιορισμό
13.
Κουρούνα (Corvus corone)
20/8 - 14/9
15/9-28/2
'Ολες
Χωρίς περιορισμό
14.
Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
20/8 - 14/9
15/9-28/2
'Ολες
Χωρίς περιορισμό
15.
Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)

15/9- 28/2
Ολες
Δέκα (10)
16.
Πετροπέρδικα(Alectoris graeca)

01/10 - 15/12
Τετ-Σαβ- Κυρ
Δύο (2)
17.
Νησιωτική Πέρδικα (Alectoris chukar)

1/10 - 15/12
Τετ-Σαβ- Κυρ
Τέσσερα (4)
18.
Φασιανός (Phasianus sp.,)

15/9 -31/12
Τετ-Σαβ- Κυρ
Ένα (1)
ΠΟΥΛΙΑ:
β) Υδρόβια και παρυδάτια
1.
Σφυριχτάρι (Anas penelope)

15/9 - 10/2
'Ολες
Δώδεκα (12) [Συνολικά από όλα τα είδη]
2.
Κιρκίρι (Anas crecca)

15/9 - 31/1
'Ολες
3.
Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos)

15/9 - 31/1
'Ολες
4.
Σουβλόπαπια (Anas acuta)

15/9 - 10/2
'Ολες
5.
Σαρσέλα (Anas querquedula)

15/9 - 31/1
'Ολες
6.
Χουλιαρόπαπια ( Anas clypeata)

15/9 - 31/1
'Ολες
7.
Κυνηγόπαπια (Aythya ferina)

15/9 - 31/1
'Ολες
8.
Τσικνόπαπια (Aythya fuligula)

15/9 - 31/1
'Ολες
9.
Φαλαρίδα (Fulica atra)

15/9 - 10/2
'Ολες Όλες
'Ολες
10.
Ασπρομετωπόχηνα (Anser albiforms)

15/9 - 31/1
11.
Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

15/9 - 31/1
Δέκα (10)
12.
Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)

15/9 - 31/1
Όλες
Δέκα (10)
13.
Καλημάνα (Vanellus vanellus)

15/9 - 31/1
'Ολες
Δέκα (10)
* Ζώνες διάβασης(Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηριστεί ως «Ζώνες διάβασης αποδημιτικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985.  

**Από 1/3-10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.


Β ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
 1. Απαγορεύεται το κυνήγι της Μπεκάτσας στο καρτέρι πρωί και βράδυ.
 2. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση του σκύλου δίωξης για άσκηση κυνηγίου από 15-9-2018 μέχρι 20-1-2019 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις μέρες που επιτρέπεται το κυνήγι του Λαγού και του Αγριόχοιρου.
 3. Επιτρέπουμε το κυνήγι του αγριόχοιρου σε ομάδες μέχρι (10) κυνηγών με δικαίωμα θήρευσης μέχρι (10) δέκα άτομα κατά ομάδα και κατά ημερήσια έξοδο από 15-9-2018 μέχρι 20-1-2019 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα δηλαδή κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύουμε το κυνήγι του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του καθώς και τις χοιρομητέρες αυτών.
 4. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου από 15-9-2018 μέχρι 20-1-2019 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-1-2019 μέχρι 28-2-2019 χωρίς σκύλο δίωξης. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκειται στους περιορισμούς της παρ. 5 της παρούσης.
 5. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα απαγορεύεται το κυνήγι τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 της Οδηγίας 79/409 ΕΟΚ.

1.  Απαγορεύουμε το κυνήγι:
 • Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής.
 • Στις περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.
 • Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές.
 • Σε όλες τις περιοχές που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με το άρθρο 6 της 414985/29-11­1985 (Φ.Ε.Κ. 757 Β 18-12-85) κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την (ΚΥΑ Η.Π.8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415 Β 23/2/2012) και ισχύει.
 • Στις καμένες εκτάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις απαγόρευσης κυνηγίου.
 • Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.
 • Σε περιοχές εντός ορίων Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα-Μουστού με υψόμετρο άνω των 1.700μ. (υψομετρικό Προφήτη Ηλία) όπως ορίζεται στο ΦΕΚ τ'Α.Α.Π. 353/6-9-2010.
 • Απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος είναι σκεπασμένο από χιόνι.
2. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους .
3.  Κατά την διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκίου, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματος τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.
4.  Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις Δασικές Αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού. 5.  Απαγορεύεται τα επαναληπτικά και ημιαυτόματα κυνηγετικά όπλα να φέρουν περισσότερα από τρία (3) συνολικά φυσίγγια, από τα οποία το ένα στη θαλάμη και τα δύο στην αποθήκη.

Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες δασικές και ποινικές διατάξεις.

Η διάταξη αυτή ισχύει για τον κυνηγετικό χρόνο 2018-2019 και η τήρηση και η εφαρμογή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, στους φύλακες θήρας, στην Ελληνική Αστυνομία καθώς και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια