--> Παράταση στο πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων στην Αρκαδία | Leonidion.gr

Παράταση στο πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων στην Αρκαδία

Με απόφαση του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών παρατείνεται το πρόγραμμα για την ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων μέχρι 1...


Με απόφαση του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών παρατείνεται το πρόγραμμα για την ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων μέχρι 18 Δεκεμβρίου 2009.
Μέσω του προγράμματος προβλέπεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών.
Το ποσοστό επιχορήγησης 65% για την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Σε Ποιούς Απευθύνεται
Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις θεματικές ενότητες:
- Μεταποίηση
- Τουρισμός
- Εμπόριο
- Υπηρεσίες
Επίσης Μικρές και Πολύ μικρές Επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα δικαιόχρησης (franchise) και υπάγονται σε μία από τις παραπάνω θεματικές ενότητες.
Επίσης Μικρές και Πολύ μικρές Επιχειρήσεις με μικτή δραστηριότητα (δηλ. για ενίσχυση ΚΑΔ από διαφορετικές θεματικές ενότητες) υπό προϋποθέσεις.
Το Πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής ΚΥΑ Προκήρυξης. Αναλυτικότερη πληροφόρηση για τους όρους και προϋποθέσεις υπάρχει διαθέσιμη στην ΚΥΑ Προκήρυξης και τα σχετικά παραρτήματα στα Συνημμένα Αρχεία.
Τομείς Ενδιαφέροντος
Εμπόριο, Μεταποίηση, Τουρισμός, Υπηρεσίες
Γεωγραφική Περιοχή
Όλες οι περιφέρειες
Προϋπολογισμός
1.050.000.000 € (Συνολικός προϋπολογισμός της προκήρυξης που αφορά σε όλη την χώρα)
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων
από 1/9/2009 έως 18/12/2009

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων που πρόκειται να επιτευχθεί με στοχευμένες δράσεις που
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της καινοτομίας, της περιβαλλοντικής προστασίας,
εξοικονόμησης ενέργειας, εισαγωγής στις νέες τεχνολογίες.
Οι παρεχόμενες ενισχύσεις είναι με την μορφή της άμεσης κεφαλαιουχικής
επιχορήγησης.
Οι ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
α) Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση»: Αφορά στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων στη μεταποίηση
β) Θεματική Ενότητα «Τουρισμός»: Αφορά στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των τουριστικών μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων (τουριστικών καταλυμάτων) χωρίς αύξηση της
δυναμικότητας τους
γ) Θεματική Ενότητα «Εμπόριο»: Αφορά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και της καινοτομίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε σχετικούς
κλάδους του τριτογενή τομέα
δ) Θεματική Ενότητα «Υπηρεσίες»: Αφορά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και της καινοτομίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε σχετικούς
κλάδους του τριτογενή τομέα
Η πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων και ο τομέας της αλιείας
εξαιρούνται από την παρούσα προκήρυξη.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
υποβάλλει την επενδυτική πρόταση καλείται «Δυνητικός Δικαιούχος της
Ενίσχυσης».
Oι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι
ακόλουθες:
• να είναι εγκατεστημένοι στην Ελληνική επικράτεια
• να έχουν συμπληρώσει δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις δωδεκάμηνες και
κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
• να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή
Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.
• ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται:
- από είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000 €) μέχρι δέκα εκατομμύρια
ευρώ (10.000.000 €) το μέγιστο για τις θεματική ενότητα
«Τουρισμός»
- από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ
(10.000.000 €) το μέγιστο για τις θεματική ενότητα «Υπηρεσίες»
- από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ
(10.000.000 €) το μέγιστο για την θεματική ενότητα «Εμπόριο»
- από πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ
(10.000.000 €) το μέγιστο για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση»
Για τους δυνητικούς δικαιούχους της ενίσχυσης που λειτουργούν για
χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών και δεν έχουν τρεις
πλήρεις και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, για την τήρηση των ορίων
του εδαφίου αυτού, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δύο (2) ετών.
• να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Κατ’ εξαίρεση στη Θεματική
Ενότητα «Τουρισμός» είναι επιλέξιμες και οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν
βιβλία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
• να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους (σε Ετήσιες Μονάδες
Εργασίας ΕΜΕ) κατά το 2008
• να είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό
των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους
όρους του Παραρτήματος Δ της παρούσας.
Σημειώνεται ότι λόγω της ιδιαιτερότητας των επιχειρήσεων πoυ
λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchise) θα ελέγχεται
επισταμένως το θέμα της δεσπόζουσας θέσης ή της κυρίαρχης επιρροής της
«μητρικής εταιρίας» έναντι της «θυγατρικής».
• να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής
ενίσχυσης
• η ενίσχυση χορηγείται μόνο σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές
την 1η Ιουλίου 2008. Μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν ήταν
προβληματικές κατά την ημερομηνία εκείνη, αλλά κατέστησαν
προβληματικές στη συνέχεια συνεπεία της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής
και οικονομικής κρίσης
Μια Επιχείρηση θεωρείται προβληματική επιχείρηση όταν πληροί τους
ακόλουθους όρους:
α) αν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εφόσον έχει
απωλεσθεί πάνω από το μισό του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου και άνω
του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια
των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή
β) αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν
απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί
πάνω από το μισό του κεφαλαίου της, όπως _________εμφανίζεται στους
λογαριασμούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο αυτού του
κεφαλαίου έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων
μηνών, ή
γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον η σχετική επιχείρηση
πληροί τις προϋποθέσεις της εγχώριας νομοθεσίας ώστε να υπαχθεί σε
συλλογική πτωχευτική διαδικασία.
Οι ΜΜΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο μικρότερο της τριετίας δεν
θεωρούνται, για τους σκοπούς του παρόντος μέτρου ενίσχυσης, ότι είναι
προβληματικές αναφορικά με το εν λόγω διάστημα, εκτός εάν πληρούν τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο (γ) της παρούσας
παραγράφου
Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι
δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή / και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι
εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού.
Δεν έχουν επίσης δικαίωμα υποβολής οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη
μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου, της κοινοπραξίας ή του
συνεταιρισμού.
Ο ετήσιος κύκλος εργασιών προσδιορίζεται από το σχετικό φορολογικό έντυπο της
κάθε επιχείρησης. Για εκείνες τις επιχειρήσεις του τομέα του Τουρισμού που δεν
τηρούν βιβλία βάση νόμου, ο ετήσιος κύκλος εργασιών προσδιορίζεται σύμφωνα
με τον τύπο: Καθαρό Τεκμαρτό Φορολογητέο Εισόδημα / 0,32.
Ο αριθμός των απασχολουμένων αντιστοιχεί στον αριθμό Eτήσιων Mονάδων
Eργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθμό εργαζομένων μόνιμης και πλήρους
απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος 2008.
Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής
απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση
αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ.
Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών
αφορούν στις τρεις τελευταίες κλεισμένες πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές
χρήσεις ή, εφόσον δεν υπάρχουν, στις δύο τελευταίες κλεισμένες πλήρεις
δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις.

Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού – Διάρκεια υλοποίησης

1. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου
ενίσχυσης κυμαίνεται:
i) από πενήντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (50.000 έως 300.000 €)
για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση»
ii) από τριάντα χιλιάδες έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (30.000 έως
250.000 €) για την θεματική ενότητα «Τουρισμός»
iii) από είκοσι χιλιάδες έως διακόσιες χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 200.000 €)
για την θεματική ενότητα «Εμπόριο»
iv) από είκοσι χιλιάδες έως διακόσιες χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 200.000 €)
για την θεματική ενότητα «Υπηρεσίες»
Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης που δραστηριοποιείται σε οποιαδήποτε από
τις παραπάνω Θεματικές Ενότητες μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση
με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται με το ως άνω όριο. Στην
περίπτωση αυτή οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης δεν
επιχορηγούνται.
2. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους δέκα οκτώ (18) μήνες για την μεταποίηση και τον τουρισμό και
τους δώδεκα (12) μήνες για τις θεματικές ενότητες του εμπορίου και των
10
υπηρεσιών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης μεταξύ του
αρμόδιου Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) και του δικαιούχου της
ενίσχυσης. Υπάρχει η δυνατότητα τετράμηνης και δίμηνης παράτασης αντίστοιχα,
η οποία θα δίνεται ύστερα από αίτημα του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης. Σε
κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης του παρόντος
μέτρου ενίσχυσης όπως ορίζεται στο άρθρο 19.

Συχνές ερωτήσεις για την προκήρυξη ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Ερώτηση: Αν επιχείρηση απασχόλησε κατά το 2008 1 άτομο από επιδοτούμενο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων από τον ΟΑΕΔ. Η επιδότηση που λαμβάνει η επιχείρηση λήγει το 2009. Δεσμεύει την επιχείρηση η διατήρηση της εν λόγω θέσης απασχόλησης για το χρονικό διάστημα της υλοποίησης του Προγράμματος έως και δύο έτη μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης;
Απάντηση: Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενο κατά το έτος 2008 και λαμβάνουν επιδότηση για αυτόν από πρόγραμμα του ΟΑΕΔ θα πρέπει να προσμετρήσουν - σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) - και αυτόν (ή αυτούς) στις συνολικές θέσεις εργασίας του έτους 2008. Συνεπώς η δέσμευση για την διατήρηση των συνολικών θέσεων εργασίας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο μέτρο ενίσχυσης του ΥΠΟΙΟ για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στο ΕΣΠΑ περιλαμβάνει και τις επιδοτούμενες θέσεις εργασίας από τον ΟΑΕΔ του έτους 2008.

Ερώτηση: Ποια δικαιολογητικά ζητούνται για την απόδειξη της πρόσληψης του προσωπικού που δήλωσε ότι θα προσλάβει κατά τον έλεγχο;
Απάντηση: Κατά τον έλεγχο θα απαιτηθεί οποιοδήποτε στοιχείο και δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο, από τον ελεγκτή, για την απόδειξη της δημιουργίας των προβλεπόμενων από τη σχετική σύμβαση νέων θέσεων απασχόλησης.(π.χ. αναγγελίες πρόσληψης ΟΑΕΔ, ΑΠΔ ΙΚΑ, καταστάσεις επιθεώρησης εργασία, βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων ΙΚΑ, Ε7, κλπ)

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Όνομα

"Κλεισθένης",1,16η Μαρτίου,4,25η Μαρτίου,37,28η Οκτωβρίου,26,Α.Ε.Μαρίου,57,Α.Ε.Σ. Κυνουρίας,2,Α.Ο.Σ.Λ,4,Α.Σ. TKD Λεωνιδίου,30,Α.Σ."Αρκάς",27,Α.Σ.Λεωνιδίου,819,Α.Τ.Λεωνιδίου,3,Αβραντίνης,1,Αγ.Βασίλειος,15,Αγαπήνωρ,1,Αγγελίες,87,Άγιος Βασίλειος,5,Αγρότες,157,Αγροτικός Συνεταιρισμός,45,Αγώνες δρόμου,90,Αγωνιστική Συνεργασία,2,ΑΔΜΗΕ,1,ΑΕΠΙ,5,Αθλητικά,3021,αιγιαλός,1,Αιμοδοσία,58,Αλιεία,7,αλιευτικός σύλλογος,3,Άλλα αθλήματα,197,ΑΜΕΑ,16,Αμπελουργοί,13,Αμυγδαλιά,17,Ανακοινώσεις,424,Αναπτυξιακή Πάρνωνα,143,Αναρρίχηση,39,Ανέλιξη,1,Ανεξάρτητοι Έλληνες,8,Άνεργοι,18,Ανοικτό Πανεπιστήμιο,1,Ανοιχτή συνέλευση,8,ΑΝΤΑΡΣΥΑ,1,Αντένα,2,Αντιφασίστες,1,Αξίζει να δείτε,105,Άξιον Εστί,3,απάτες,11,απεργία,5,Απογραφή 2011,4,Αποζημιώσεις,7,Απόκριες,116,Απόλλων Τυρού,291,άποροι,11,Αποστολόπουλος,1,αποτελέσματα,1,Απόψεις,1,Απρόβλεπτα,1,απώλεια αντικειμένου,1,Άργος,1,Αργυράκη,1,Άρθρα,21,Αρκαδία,896,Αρκαδικό Πανόραμα,5,Αρκαδικός,4,Άρση βαρών,2,Αρχαιολογία,27,Αρχείο Τσακωνιάς,143,Αρχιτέκτονες,6,ΑΣΕΠ,1,Αστεία,2,Αστέρας Τρίπολης,2,Άστρος,28,Αστυνομία,206,Ασφαλιστικά ταμεία,77,ΑΤΕ,1,ατύχημα,6,Άυλη Πολιτιστική κληρονομιά,1,Αυτοδιοίκηση,27,αυτοδιοίκηση-εκλογές,108,Αυτοκίνητο,48,αφιέρωμα,3,Βαλασόπουλος,1,Βασκίνα,32,Βέμμος,9,Βενιζέλος,1,Βιβλίο,42,Βίντεο,100,Βιογραφικό,3,Βιτζηλαίου,5,Βιώσιμη Πόλη,2,Βλάβες,12,Βλάσης,64,Βλησιδιά,16,Βοήθεια στο σπίτι,1,Βόλεϊ,17,Βουδούρης,7,βραβείο,2,Γ.Ε.Φ.,1,Γ.Σ.Τυρού,92,Γενική Συνέλευση,66,Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές,5,Γεωργοί,4,γηροκομείο,16,Γιαννακόπουλος,1,Γιαννακούρας,36,Γιαννούσης,3,Γιορτή Αμυγδάλου,3,Γιορτή θαλασσινών,5,Γιορτή Κρασιού,22,γιορτή μελιού,10,Γιορτή μελιτζάνας,24,Γιορτή πανσελήνου,2,Γιορτή του Ψαρά,21,Γλυππία,1,γλυπτική,2,Γνώμες,407,Γόντικας,2,Γυμνάσιο,111,Γυναίκα,8,Γύρος Αμπελώνων,1,Δ.Ε.Τυρού,16,Δ.Ο.Υ.,66,Δαλιάνης,9,δανειολήπτες,3,Δασαρχείο,19,ΔΕΔΔΗΕ,27,Δέδε,2,Δέδες,4,ΔΕΗ,40,ΔΕΚΟ,1,Δελτία τύπου,1117,δεντροφύτευση,2,ΔΗ.ΣΥ.,8,ΔΗΚΕΝΚ,17,Δημ.Ραδιόφωνο Τρίπολης,4,ΔΗΜΑΡ,3,Δημοπρασία,44,Δήμος Β.Κυνουρίας,7,Δήμος Γορτυνίας,1,Δήμος Λεωνιδίου,34,Δήμος Ν.Κυνουρίας,64,Δήμος Νότιας Κυνουρίας,1248,Δήμος Τυρού,1,Δημόσιο,1,δημοσιογράφοι,3,Δημοσκόπηση,2,δημοτικά τέλη,1,Δημοτικό Συμβούλιο,241,Δημοτικό Σχολείο,218,δημοψήφισμα,1,Δια Βίου Μάθηση,15,Διαγωνισμός,41,Διαδίκτυο,61,δίαθλο,1,διακοπή νερού,9,διακοπή ρεύματος,22,Διαμαρτυρία,4,Διαμονή,13,Διανομή τροφίμων,17,διασκέδαση,82,Διατροφή,12,διάφορα,8,διάφορα είδη,11,ΔΙΕΚ,5,Δικαιοσύνη,73,Δράκος,7,Δράσεις Κυνουρίας,3,Δράση,8,Δρίτσας,7,Δυνατή Πελοπόννησος,1,δυστύχημα,17,δωρεά,20,εγκαίνια,2,εγκύκλιος,1,ΕΕΣΠΟΦ,1,εθελοντισμός,32,έθιμα,4,Εθνική Ελλάδας,14,Εθνική Συσπείρωση,1,Εθνική Τράπεζα,7,ει,1,Ειδήσεις,5,Ειδικό Σχολείο,3,Εκδηλώσεις,994,Εκδρομή,74,Έκθεση,69,Έκθεση Φωτογραφίας,10,Εκκλησία,324,Εκλογες,3,Εκλογές,480,Εκπαίδευση,482,εκπομπή,3,εκπτώσεις,4,Εκτελεστική επιτροπή,2,ελαιοπαραγωγοί,51,ΕΛΓΑ,4,Ελεύθεροι επαγγελματίες,2,Ελιά,2,Ελλάδα,1162,Ελληνικός Στρατός,4,Ελλήνων Συνέλευσις,1,ΕΛΜΕ,1,ΕΛΤΑ,6,Εμβολιασμοί,1,Εμπορικός σύλλογος,176,ΕΜΥ,11,Ενδιαφέρουν,246,Ενέργεια,2,Ενίσχυση Επιχειρήσεων,4,ενοικίαση ακινήτων,12,Ένωση Ξενοδόχων,35,Εξωτερική Πολιτική,2,ΕΟΔΥ,1,ΕΟΜΜΕΧ,1,ΕΟΠΥΥ,3,Εορτή,8,ΕΠΑΛ,81,επαρχιακός Τύπος,2,επέτειοι,12,επιδόματα,21,Επιδοτήσεις,45,Επικαιρότητα,11880,Επιμελητήριο Αρκαδίας,78,έπιπλα,1,Επιστολές,22,Επιτροπή Διαβούλευσης,2,Επιτροπή Παιδείας,6,Επιχειρηματικότητα,65,Επιχειρήσεις εστίασης,1,ΕΠΟ,1,ΕΠΣ.Αρκαδίας,51,ΕΠΣΑ,46,Έργα,262,Εργασία,270,Εργαστήριο,7,Εργατικό κέντρο,3,ΕΡΤ,27,Ερωτηματολόγιο,1,ΕΣΗΕΑ,1,ΕΣΠΑ,32,Εύη Τατούλη,66,Ευθυμογράφημα,17,Ευρωεκλογές,1,Ευχές,49,ΕΦΕΤ,3,ΕΦΚΑ,1,Ζαρίτσι,2,Ζαχαριάς,14,ζημιές,5,ζωγραφική,11,Ζώταλης,1,Ηλιοπούλου,4,ημερίδα,31,Θέατρο,77,θέατρο σκιών,3,Θεοδωράκη,1,θεοδωράκης,2,Θεοφάνεια,29,θηροφύλακες,5,Ι.Μ. Αρτοκωστάς,1,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Καρυάς,3,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Σίντζας,24,Ι.Μ.Ελώνης,82,ιατρός,1,Ιδιαίτερα μαθήματα,4,ΙΕΚ,10,ΙΚΑ,37,ΙΚΑ.,1,ΙΝ.Ε.,1,ΙΝΣΕΤΕ,1,Ισοπολιτεία,7,Ιστορικά,41,Κ.Ε.Δ.Ε,9,Κ.Ε.Ε.,2,Κ.Ε.Π.,13,Κ.Ε.Φ.,1,καιρός,181,Καλαθά,1,Καλλικράτης,9,κάπνισμα,1,Καρβελάς,4,Καρδαράς,1,Καστανιές,1,καταγγελίες,4,Καταδυτικό πάρκο,18,καταναλωτές,4,καταστήματα,4,κατηγορία,1,κατοικίδια,1,Κατσίρης,2,Καύσιμα,3,ΚΕΚ,2,Κέντρο Πληροφόρησης,7,Κέντρο Υγείας,52,Κεντροαριστερά,4,ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.,1,Κιβωτός του Κόσμου,3,Κίνημα Αλλαγής,12,Κίνηση,1,ΚΚΕ,56,Κλειστό Γυμναστήριο,2,κληροδοτήματα,10,ΚΝΕ,1,Κοινωνία,87,Κοινωνικά,171,Κοινωφελής Επιχείρηση,24,κολύμβηση,5,Κοντοζαμάνης,23,Κορολόγος,1,Κοσμάς,194,Κόσμος,89,Κοτρώτσος,1,Κοτσώλης,1,Κουκλοθέατρο,12,Κουνουπιά,22,Κουτρούκης,5,ΚΠΝΝΑ,1,Κρυονέρι,2,ΚΤΕΛ,26,Κτηματική Υπηρεσία,4,Κτηματολόγιο,14,κτηνοτρόφοι,33,κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,21,κυκλοφοριακό,33,Κυνηγετικός Σύλλογος,29,Κυνηγοί,25,Κυνουρία,35,Κύπρος,3,Κωνσταντινόπουλος,75,Λαϊκή αγορά,24,Λαϊκή Ενότητα,10,Λαική συσπείρωση,38,Λαϊκή συσπείρωση,5,Λάκκος,11,Λάκος,7,Λακωνία,1,Λαλουδάκης,35,Λαμπρόπουλος,1,Λαογραφία,73,ΛΑΟΣ,1,λαχειοφόρος,5,Λειβαδά,1,Λειβάδι,13,Λεκκός,1,Λεωνίδιο,2531,Λεωνίδιο Αλλάζουμε,7,Λιβάδι,7,Λιμάνι,22,Λιμεναρχείο,38,Λιμενικό Σώμα,37,Λιμενικό Ταμείο,4,λογιστές,3,Λύκειο,77,Λυκουρέντζος,58,Λυμπεροπούλου,2,Λυσίκατος,84,μαγειρική,3,Μανδρώνης,2,Μάνος,1,Μανώλης,3,Μαρί,21,Μαρνέρης,117,Μελισσοκόμοι,8,Μελιτζάzz,118,Μετρό,1,Μητέρα,6,Μηχανικοί,6,Μιχελάκης,2,ΜΜΕ,1,μνημόσυνο,30,Μορφωτικός Σύλλογος,97,Μοτοπαρέα,64,Μοτοσικλέτα,47,μουσεία,19,μουσική,12,Μπακούρης,1,Μπαμπαδήμας,57,Μπάσκετ,524,Μπερέτσος,1,Μπερτζελέτος,6,Μπιρσίμ,7,Μπουντρούκας,5,Μυθική Πελοπόννησος,1,ν,1,Ναρκωτικά,1,Νατάσα Πετρούλια,4,Ναύπλιο,1,Ναυτικοί,2,ΝΔ,230,Νέα Γρίπη,5,Νέα Πελοπόννησος,22,Νέοι Δρόμοι,2,Νεολαία ΠΑΣΟΚ,3,νηπιαγωγείο,64,Νίκας,22,Νικολάκου,10,Νομαρχία Αρκαδίας,6,νομοσχέδιο,1,Νότια Κυνουρία,3869,ντοκιμαντέρ,5,Ξενοδόχοι,19,Ο άλλος δρόμος,21,Ο τόπος μας,5,Ο.Ε.ΕΣ.Π.,1,Ο.Τ.Ε.,6,ΟΑΕΔ,62,ΟΑΕΕ,21,ΟΓΑ,25,Οδηγίες,10,Οδηγοί,1,Οικοδόμοι,4,Οικολόγοι,6,Οικονομία,159,Οικονομική επιτροπή,50,Οινοπαραγωγοί,2,ΟΚΕ,1,Ολυμπιακός Λεωνιδίου,243,ομιλία,26,Ομογένεια,49,Ομοσπονδία TKD ITF,8,ΟΝΝΕΔ,5,ΟΠΑΠ,5,ΟΠΕΚΕΠΕ,1,όπερα,1,Όραμα-Γνώση-Πρόοδος,42,Ορειβασία,185,Ορθοπαιδικός,1,ορκωμοσία,2,ΟΤΑ,10,Ουράνης,2,Π.Ο.Ε.,1,Παγώνης,2,ΠΑΖΛ,6,Παιδί,73,Παιδίατρος,10,Παιδικά χωριά SOS,1,Παιδική Χαρά,8,Παιδική Χορωδία,16,παιδικός σταθμός,30,παλαίμαχοι,2,Παλαιοχώρι,48,ΠΑΜΕ,4,Παναγιωτόπουλος,1,Παναρκαδική ομοσπονδία,27,Παναρκαδικό Νοσοκομείο,31,Πανελλήνιες,18,Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,9,πανηγύρια,60,Παπαδημητρόπουλος,1,Παπαηλιού,12,Παπαθανασόπουλος,154,Παπαμιχαήλ,3,Παπανδρέου,2,παραδοσιακοί χοροί,6,Παραλία Τυρού,3,Παραλίες,3,παράξενα,1,ΠαραΤυρό,26,Παρθενώνας,1,Πάρνωνας,9,Παρουσίαση,13,ΠΑΣΟΚ,85,Πάσχα,185,Πατσαρίνος,1,Πάχος,2,Πεζοπόροι Τυρού,169,Πελετά,184,Πελοποννησιακή Ένωση,3,Πελοποννησιακή Συμμαχία,2,Πελοπόννησος,16,Πελοπόννησος Οικολογική,2,Πελοπόννησος Πρώτα,5,Πέρα Μέλανα,64,Περιβάλλον,225,Περιοδικό,1,Περιπατητικός τουρισμός,2,Περιφέρεια Πελοποννήσου,841,Πηγάδι,26,Πλάκα,192,Πλατανάκι,20,πο,1,Ποδήλατο,36,Ποδόσφαιρο,1959,Ποίηση,3,Πολεμική Αεροπορία,2,Πολεμικό Ναυτικό,1,Πολιτικά,764,Πολιτική προστασία,24,Πολιτισμός,726,Πολιτιστικός Σύλλογος,16,Πολίχνη-Δράση,1,πολύτεκνοι,2,Ποτάμι,6,Πούλιθρα,192,Πραγματευτή,64,Πρασιές,1,Πραστός,35,προκηρύξεις,81,Προσκλήσεις,1,Πρόσκληση,8,Προσφορά εργασίας,4,Πρόσωπα,31,Πυργούδι,3,Πυροσβεστική,88,πωλήσεις ακινήτων,41,πωλήσεις επιχειρήσεων,1,πωλήσεις οχημάτων,6,ραδιόφωνο,6,Ρέππας,8,ρετρό,3,Ρολόι,1,Ρουσιάς,4,ρύθμιση οφειλών,1,Σαλάκος,7,Σαμαράς,1,Σαμπατική,23,ΣΑΟΟ,5,Σαπουνακέϊκα,30,Σαραντάρης,28,σεισμός,26,σεμινάριο,27,ΣΕΤΕ,3,Σιδηρόδρομος,2,Σινεμά,132,Σιώρας,13,Σκαντζός,1,Σπηλαιολόγοι,9,Στατιστική Υπηρεσία,9,ΣτΕ,1,Στίβος,46,στρατολογία,3,συγκοινωνία,4,Σύλλογος "Αγ.Απόστολοι",27,Σύλλογος "Άγιος Γεώργιος",3,Σύλλογος "Αθηνά",7,Σύλλογος "Απόλλων",16,Σύλλογος "Επαρχία Κυνουρίας",4,Σύλλογος "Ζεστή Φωλιά",6,Σύλλογος "Λεωνίδιον",16,Σύλλογος Αναρριχητών,1,Σύλλογος Απανταχού Αμυγδαλιωτών,6,Σύλλογος Απανταχού Βασκινιωτών,5,Σύλλογος Απανταχού Τσιταλιωτών,5,σύλλογος Βασκινιωτών,4,Σύλλογος γονέων,141,Σύλλογος Δαφνώνας,10,Σύλλογος Κτηνοτρόφων,3,Σύλλογος Μαριωτών,12,Σύλλογος Παλαιοχωριτών,5,Σύλλογος"Πολίχνη",8,Συμπολιτεία,69,Συναυλία,129,Σύνδεσμος Κοσμιτών,1,Συνέδριο,46,συνέντευξη,35,συνήγορος του πολίτη,1,συνταγές,1,Συνταξιούχοι,22,ΣΥΡΙΖΑ.,122,σχόλια,1,Σωματείο Γυναικών,2,Τ.,1,Τ.Α.Π.,1,Τ.Ε.Ε.,10,Τ.Ο.Π.,3,ΤΑΞΙ,1,Τατούλης,258,ΤΕΒΑ,7,τέλη,3,τέννις,5,Τέχνη,11,Τεχνικό Πρόγραμμα,6,Τεχνολογία,42,Τηγάνι,2,τηλεόραση,99,τοξοβολία,5,Τοπικά,18,Τοπικό Αρχείο,4,Τουρισμός,393,Τράπεζα Πειραιώς,3,τράπεζες,18,Τρίαθλο,28,Τριανταφύλλου,3,Τρίτεκνοι,7,Τροχαίο,42,Τροχάνη,1,Τσακωνιά,85,Τσακώνικη διάλεκτος,49,τσακώνικη μελιτζάνα,5,Τσακώνικη υφαντική,13,Τσακώνικος Συνεταιρισμός,1,Τσακώνικος Συνεταιρισμός Γυναικών,1,Τσακώνικος Χορός,15,Τσακωνοπαρέα,16,Τσέρφο,1,Τσιγκούνης,13,Τσικνοπέμπτη,4,Τσιλιβής,2,Τσιτάλια,31,ΤΣΜΕΔΕ,1,Τύπος,1,Τυρός,764,Υγεία,382,ΥΠΕΣ,1,Υπηρεσίες,1,Υποθηκοφυλακείο,2,Υποτροφίες,9,Υπουργείο Ναυτιλίας,1,Υπουργείο Πολιτισμού,1,Φ.Ο.Σ.Λ.,1,Φάμπρικα Πολιτισμού,112,Φαρμακοποιοί,1,Φεστιβάλ,71,Φεστιβάλ αναρρίχησης,13,Φεστιβάλ Μελιτζάνας,58,Φιλαρμονική,28,Φιλόδημοι Πολίτες,33,φιλόζωοι,21,Φίλοι Εθνικής Ελλάδος,1,Φορέας Διαχείρισης Οικολογικού Πάρκου,148,Φορείς,8,φορολογία,56,Φορολογικά,101,Φόρος ακινήτων,1,Φωκιανό,24,Φωτογραφία,11,Φωτογραφίες,65,ΧΑΔΑ,5,χάκερς,1,Χαμόγελο του παιδιού,12,Χάρτες,3,Χείλαρης,14,χιούμορ,1,Χορευτικό συγκρότημα,3,Χορευτικός Όμιλος,7,χοροεσπερίδα,47,Χορός,49,Χορωδία,29,Χορωδία Ενηλίκων,16,Χουζούρης,4,Χούνη,2,Χριστούγεννα,232,Χρονογράφημα,12,Χρυσή Αυγή,22,ψάρεμα,2,Ψαρολόγος,9,ψήφισμα,7,Ψυκτικοί,1,Ψυχολογία,10,Ωδείο,16,ώρα,11,agenda,2,Beach Soccer,4,Beach Tennis,19,Beach Volley,49,Black Friday,1,Erasmus,3,Events,1,Facebook,16,fake news,1,Google,4,I Love GR,11,Leader,35,Photo Gallery,1,Pizza,1,Rally,1,Taekwon Do,78,Taxisnet,8,TKD WTF,15,Toolbar,1,top,2,Unesco,1,Video,1271,WWF,2,
ltr
item
Leonidion.gr: Παράταση στο πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων στην Αρκαδία
Παράταση στο πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων στην Αρκαδία
http://2.bp.blogspot.com/_Ics9Y-xqkc8/StMeNiGW85I/AAAAAAAABCY/_FstArw7bgM/s320/ESPA.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_Ics9Y-xqkc8/StMeNiGW85I/AAAAAAAABCY/_FstArw7bgM/s72-c/ESPA.jpg
Leonidion.gr
https://www.leonidion.gr/2009/10/blog-post_12.html
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/2009/10/blog-post_12.html
true
1463647731720589503
UTF-8
Φορτώθηκαν όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκαν δημοσιεύματα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσοτερα Cancel reply Διαγραφή Από τον Αρχική σελίδα Σελίδες Δημοσιεύματα Δείτε τα όλα ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ SEARCH Όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκε δημοσίευμα που να ταιριάζει στην αναζήτηση ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαίου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαίου Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago χτες $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερες από 5 εβδομάδες Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content