Ο Δήμος που μας ενώνει - Φορέας ανάπτυξης

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ – ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε και στην δεκαετία (2011-2020) που έρχεται. ...

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ – ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε

και στην δεκαετία (2011-2020) που έρχεται.Η Ελληνική Κοινωνία και μαζί της η Κοινωνία μας βιώνουν μία πρωτοφανή οικονομική κρίση. Μία οικονομική κρίση που θίγει το ανθρώπινο κεφάλαιο, την ποιότητα ζωής, τον κοινωνικό εξοπλισμό, την κοινωνική προστασία και φροντίδα, την κοινωνική αλληλεγγύη, την κοινωνική συνοχή, τις κοινωνικές κατακτήσεις γενικά. Μία οικονομική κρίση, που αν συμβιβαστούμε με αυτήν, θα μας οδηγήσει σε αποσάθρωση της Προοπτικής μας και του Κοινού Αναπτυξιακού Συμφέροντος.

Στον ίδιο χρόνο η νέα Αυτοδιοικητική Λογική της Ελληνικής Κοινωνίας και οι άνθρωποι της Αυτοδιοίκησης, πετυχαίνουν μία ριζική ανανέωση στη Διοικητική Δομή της Χώρας. Οριοθετούν ένα νέο Δημοτικό Κοινωνικό και Αναπτυξιακό Πολιτισμό. Κατοχυρώνουν για λογαριασμό τους μία τολμηρή Περιφερειακή Συγκρότηση, με τη δημιουργία του Ισχυρού και Βιώσιμου ΔΗΜΟΥ. Του Δήμου που συμπληρώνει τα κενά της κρατικής διοίκησης και διαχείρισης σε κάθε τομέα της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. Του Δήμου που δημιουργεί προϋποθέσεις σύγχρονου οικονομικού και αναπτυξιακού περιβάλλοντος «Ανοιχτής Πόλης».

Στη συγκυρία αυτή οφείλουμε να μετατρέψουμε την δυσκολία σε ευκαιρία. Να δημιουργήσουμε, στο άδικο οικονομικό περιβάλλον που ζούμε και στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε, Διαχειριστικά Επαρκή Φορέα Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης για όλους εμάς - για τις γενιές που έρχονται. Να διαμορφώσουμε Κοινό Οικονομικό - Αναπτυξιακό και Κοινωνικά Προστατευτικό Σχέδιο για το μέλλον μας.

Οι Τοπικές Κοινωνίες στη Χώρα, μετά την χάραξη του καινούργιου δρόμου για την Αυτοδιοίκηση, αναθέτουν θεσμοθετημένα, τον Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Αναπτυξιακό Σχεδιασμό της Περιοχή τους στους νέους Δήμους. Αυτό ακριβώς κάνει και η Κοινωνία μας. Αναθέτει δηλαδή την, με επιστημονικό τρόπο και όρους κοινωνικής διαβούλευσης, Ανάπτυξή μας, στον Δήμο που μας Ενώνει.

Οι Βασικές Κατευθύνσεις (΄Αξονες) της ΚΕΔΚΕ για την Στρατηγική της Τοπικής Ανάπτυξης, άρα και του Δήμου που μας Ενώνει, στην περίοδο της διανυόμενης οικονομικής κρίσης αλλά και της δεκαετίας (2011-2020), είναι:

• Η βελτίωση του θεσμικού και του διοικητικού πλαισίου, που αφορά το σύστημα του Δημοκρατικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

• Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, με στόχο την Κοινωνία της Γνώσης.

• Η διάχυση της καινοτομίας, η προώθηση της επιχειρηματικότητας και η εξασφάλιση της απασχόλησης, με στόχο την Ανταγωνιστικότητα και την Κοινωνική Συνοχή.

• Η κατασκευή τεχνικών έργων που θα διασφαλίσουν την Προσπελασιμότητα και θα εξασφαλίσουν τις Βασικές Υποδομές.

• Η κατασκευή έργων και η λήψη μέτρων, που θα διασφαλίσουν την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Πρόληψη των Κινδύνων.

• Η κατασκευή έργων κοινωνικού εξοπλισμού και η δημιουργία δομών κοινωνικής φροντίδας, που θα αναδείξουν την Κοινωνική Αλληλεγγύη.

• Ο Σχεδιασμός του Χώρου και η εφαρμογή προγραμμάτων Τουριστικής - Αγροτικής και Αστικής Τοπικής Ανάπτυξης.

• Η παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών προς τους Πολίτες, στο πλαίσιο τοπικού προγράμματος Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Ενδιαφέροντος.

• Η ανάληψη πρωτοβουλίας για την προώθηση της Διαδημοτικής Συνεργασίας.

Προκειμένου ο Δήμος που μας Ενώνει να συμβάλλει με υπευθυνότητα και διοικητική ικανότητα στην εφαρμογή των παραπάνω στρατηγικών στόχων, πρέπει, με την συνεργασία της τοπικής Επιστημονικής Κοινότητας, να εκπονήσει, αντίστοιχα τοπικά σχέδια.

Για την εκπόνηση και την εφαρμογή των παραπάνω σχεδίων, ο Δήμος που μας Ενώνει πρέπει να συνεργαστεί και να προωθήσει την υπογραφή αντίστοιχων Προγραμματικών Συμβάσεων με την Περιφέρεια - τα αρμόδια Υπουργεία και τους σχετικούς Δημόσιους Φορείς.

Το σύνολο των δράσεων των σχεδίων αυτών, πρέπει να περιληφθεί στο Δημοτικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης (Δ.Σ.Σ.Α), όσες δε από αυτές είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (Ε.Ε), να περιληφθούν στα τρέχοντα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Για να υπηρετήσει ο Δήμος που μας Ενώνει, στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε και στην δεκαετία (2011-2020) που έρχεται, την υποχρέωσή του προς τους Πολίτες, σε ότι αφορά την Τοπική Ανάπτυξη με Κοινωνικό Πρόσωπο και την εξυπηρέτηση του Πολίτη στο πλησιέστερο γι’ αυτόν επίπεδο και σε πραγματικό χρόνο, πρέπει να έχει την παρακάτω Ταυτότητα:

• Δήμος Στρατηγείο, Συμπολιτειακός, Δημόσιου και Κοινωνικού Χαρακτήρα, Διαγενεακής Δικαιοσύνης και Αλληλεγγύης, Σύγχρονος, Ανοιχτός, Μεταρρυθμιστικός, Διαχρονικός, Βιώσιμος, Ισχυρός, Ψηφιακός, Διαχειριστικά Επαρκής και Ικανός να συμμετέχει στην Διαδημοτική - την Περιφερειακή και την Εθνική Λειτουργία, με ομογενοποιημένη ιστορικά και πολιτισμικά - γεωγραφικά και χωροταξικά - οικονομικά και κοινωνικά - λειτουργικά και αναπτυξιακά πληθυσμιακή σύνθεση και διάρθρωση «Ανοιχτής Πόλης», οι πολίτες του οποίου έχουν καταργήσει τις ανελεύθερες δημοτικές παρατάξεις που μας χωρίζουν και στη θέση τους έχουν τοποθετήσει τα ελεύθερα και ανοιχτά αυτοδιοικητικά κοινωνικά δίκτυα που μας ενώνουν.

• Με Δημοτική Αρχή σύγχρονης αυτοδιοικητικής σκέψης και ευρύτερων γνώσεων, τέκνο της συνθετικής λειτουργίας των ανοιχτών αυτοδιοικητικών κοινωνικών δικτύων της περιοχής, που αποτυπώνει και προωθεί με επιστημονικό τρόπο και όρους κοινωνικής διαβούλευσης το συμπολιτειακό όραμα των πολιτών για το αναπτυξιακό μοντέλο του Τόπου μας, υπηρετεί αποτελεσματικά τα κοινά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας και ασκεί τα καθήκοντά της με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης.

• Με Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ) ως προγραμματικό - επιτελικό και ελεγκτικό όργανο και Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου που διευθύνει τις λειτουργίες του οργάνου αυτού, κατευθύνει τις Επιτροπές του Δ.Σ στην επεξεργασία και την εισήγηση των δημοτικών θεμάτων, εξασφαλίζει το κύρος των αποφάσεων του Δ.Σ και προωθεί στο Δ.Σ τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Επιτροπής Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς Φορείς.

• Με Δήμαρχο (Κυβερνήτη) δύο θητειών κατ’ ανώτατο όριο, που διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και την ισότητα των πολιτών, προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις ενέργειες για την υλοποίηση του Σχεδίου Ανάπτυξης - του Επιχειρησιακού Προγράμματος και του Προγράμματος Δράσης, προΐσταται των Δημοτικών Υπηρεσιών, προεδρεύει της Εκτελεστικής Επιτροπής, εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής.

• Με Αντιδημάρχους κατά τόπους (χωρικές ενότητες) και καθ’ ύλη (τομεακούς - θεματικούς) άρτιας διοικητικής υποστήριξης, που έχουν αρμοδιότητα την διαφάνεια και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών - για την διοίκηση στην εκτέλεση έργων, προμηθειών, εργασιών, μεταφορών, λοιπών υπηρεσιών, εορτών, εκδηλώσεων κ.λ.π - για την καλή λειτουργία των βασικών υποδομών και του εξοπλισμού, που υπογράφουν με εξουσιοδότηση Δημάρχου βεβαιώσεις - πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα και συνεργάζονται με τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών ζητημάτων. Με Αντιδήμαρχο που προεδρεύει της Οικονομικής Επιτροπής, εξασφαλίζει το κύρος των αποφάσεών της και τις προωθεί στον Δήμαρχο και την Εκτελεστική Επιτροπή.

• Με Συμβούλιο στην Δημοτική Κοινότητα και Συμβούλια ή Εκπροσώπους στις Τοπικές Κοινότητες εξασφαλισμένης συμμετοχής, δια του Προέδρου τους ή του Εκπροσώπου τους, στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ειδικό κεφάλαιο στο επιχειρησιακό σχέδιο - στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό για κάθε Κοινότητα και ποσοστό πόρων με συγκεκριμένα κριτήρια κατανομής για έργα και υπηρεσίες αποκεντρωμένου χαρακτήρα, πάγια προκαταβολή για την άμεση αντιμετώπιση μικρών ή επειγουσών ή απροβλέπτων αναγκών, γραμματειακή υποστήριξη και «διοικητική βοήθεια στο σπίτι». Με Συνέλευση Κατοίκων ανά έτος, αναπτυξιακής πρότασης.

• Με Οικονομική Επιτροπή (όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας και υλοποίησης του προϋπολογισμού), εγγυημένης συμμετοχής της αντιπολίτευσης. Με Εκτελεστική Επιτροπή ως συλλογικό - συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο εφαρμογής της δημοτικής πολιτικής σε όλους του τομείς.

• Με Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (γνωμοδοτικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής - την χωροταξία - την πολεοδομία - το περιβάλλον αρμοδιοτήτων), συγκροτούμενη από το Δ.Σ. Με Επιτροπή Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς Φορείς (γνωμοδοτικό όργανο για το τεχνικό - το επιχειρησιακό και το αναπτυξιακό πρόγραμμα), συγκροτούμενη από το Δ.Σ.

• Με Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

• Με Υπηρεσίες [Σχεδιασμού - Προγραμματισμού και Υποστήριξης της Ανάπτυξης, Οικονομική - Προμηθειών και Λοιπών Υπηρεσιών, Τεχνική και Μελετών - Παραγωγής ΄Εργων, Τεχνολογίας - Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Διαφάνειας, Νομικής Υποστήριξης, Διοίκησης - Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ΄Ασκησης Κοινωνικής Πολιτικής, Ποιότητας Ζωής - Περιβάλλοντος - Χωροταξίας - Πολεοδομικών Εφαρμογών - Πολιτικής Προστασίας, Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού - Νέας Γενιάς, Τουρισμού και Προβολής Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων, Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - Μελισσοκομίας - Αλιείας, Δημοτικής Αστυνομίας] δημοτικό και κοινωνικό κεφάλαιο, στελεχωμένες με τους έμπειρους τακτικούς υπαλλήλους και νέους επιστήμονες (εντοπιότητα, 10ετής παραμονή, ΑΣΕΠ).

• Με Κοινωφελή Επιχείρηση, Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης και Νομικό Πρόσωπο Αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας και της Περιουσίας των Κληροδοτημάτων.

• Με αποστολή τον δημοκρατικό προγραμματισμό και την κοινωνική λογοδοσία. Με διάφανη διοικητική και διαχειριστική λειτουργία, οικονομική αυτάρκεια, δίκαια ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για την διαχείριση των αναπτυξιακών πόρων.

• Με συνεχώς επίκαιρη Μελέτη Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (Στρατηγικός Σχεδιασμός - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα - Πρόγραμμα Δράσης), προϊόν διαβούλευσης δημοτικής αρχής - τοπικής επιστημονικής και επαγγελματικής κοινότητας - κοινωνίας και Πρόγραμμα Υποδομών - Αναπτυξιακών ΄Εργων & Δομών Προστασίας της κατοικημένης περιοχής εξασφαλισμένης χρηματοδοτικής υποστήριξης, μέσω των δημοτικών - των περιφερειακών - των εθνικών και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

• Που εφαρμόζει τον θεσμοθετημένο με την βούλησή του πολεοδομικό σχεδιασμό και το ειδικό χωροταξικό για την παράκτια ζώνη - τις περιοχές προστασίας της φύσης - τις περιοχές οικοανάπτυξης - τις περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και τις περιοχές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Που υιοθετεί μελετημένα την ανάδειξη και την αύξηση της επισκεψιμότητας των θρησκευτικών και αρχαιολογικών μνημείων.

• Με ευαισθησία για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, την πράσινη ανάπτυξη και «ταμείο» για τις περιβαλλοντικές παρεμβάσεις στη δομημένη περιοχή και την αισθητική αναβάθμιση του οικιστικού ιστού.

• Με σχέδιο για την πρόληψη των κινδύνων και την πολιτική προστασία.

• Που μοχθεί για το ανθρώπινο κεφάλαιο - για τη νέα γενιά και την αξιοκρατία - για την παιδεία - για την κοινωνία της πληροφορίας και την κοινωνία της γνώσης με ειδικό κώδικα. Που κοπιάζει για τον κοινωνικό εξοπλισμό - την κοινωνική φροντίδα, την κοινωνική αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή με εξειδικευμένη στόχευση.

• Με πολύτιμους κοινωνικά ειδικούς δημοτικούς σκοπούς (εθελοντές χορηγητές).

• Που αναδεικνύει τον πολιτισμό - την τοπική ιστορία - την κληρονομιά και την παράδοση, τον αθλητισμό και την αναψυχή και τα συνδέει με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Τόπου μας.

• Που υπηρετεί τους πολίτες και εξυπηρετεί την καθημερινότητά τους μέσω των ήδη λειτουργούντων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των Δημοτικών Ηλεκτρονικών Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (e-ΚΕΠ) ανά Δημοτική Ενότητα και του Συμπαραστάτη του Δημότη.

• Που προωθεί τον τουρισμό - την καινοτομία - την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα - την τεχνολογία - το εμπόριο - την βιοτεχνία - την μεταποίηση, μέσω του Δημοτικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρηματικότητας (ΚΕΕ) - της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης της Επιχειρηματικότητας - του Συμβούλου της Επιχείρησης και του Ανταποκριτή του ΟΑΕΕ.

• Που στηρίζει την εργασία και την απασχόληση και πολεμάει την ανεργία, μέσω του Δημοτικού Κέντρου Εργασίας και Απασχόλησης (ΚΕΑ) - του προγράμματος για την κατάρτιση ανέργων - του Συμβούλου των ανέργων - του Ανταποκριτή του ΟΑΕΔ και του τμήματος των έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία.

• Που βοηθάει την αλιεία - την γεωργία - την κτηνοτροφία - την μελισσοκομία - την δασοκομία - την συνεταιριστική ολοκλήρωση, μέσω του Δημοτικού Κέντρου Πρωτογενούς Τομέα (ΚΠΤ) - του Συμβούλου του Πρωτογενούς Τομέα και των Ανταποκριτών ΟΓΑ και ΕΛΓΑ.

• Που συνεργεί προοπτικά με τους συμπατριώτες της διασποράς - τους ετεροδημότες και τους φίλους μας.

• Που αξιοποιεί σχέδιο για την πρωτοβάθμια υγεία και την προληπτική ιατρική, το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ» και το πρόγραμμα για τις «ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ», το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και το πρόγραμμα «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ των Ο.Τ.Α», το πρόγραμμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ».

• Που στηρίζει την λειτουργία των Συμπράξεων Δημοτών για την εκπόνηση των μελετών, την κατασκευή των έργων και την εκτέλεση των προμηθειών - των εργασιών - των μεταφορών - των λοιπών υπηρεσιών.

• Που λειτουργεί Δίκτυο Ευρυζωνικότητας, Δημοτικά ΑΤΜ (μηχανήματα αυτόματης εξυπηρέτησης), έντυπο και ηλεκτρονικό Οδηγό εξυπηρέτησης του Δημότη, έντυπο και ηλεκτρονικό Τουριστικό Οδηγό, έντυπο και ηλεκτρονικό Οδηγό Προώθησης της Επιχειρηματικότητας, την Κάρτα του Δημότη - Πολίτη, την Ηλεκτρονική Εφημερίδα ανάρτησης των δημοτικών αποφάσεων - πράξεων - προκηρύξεων - διαγωνισμών - συμβάσεων και αναθέσεων, την Ραδιοφωνική και Τηλεοπτική Υπηρεσία Ενημέρωσης - Πληροφόρησης - Επικοινωνίας - Ψυχαγωγίας και Συντροφιάς των Πολιτών, το Συμβούλιο ΄Ενταξης Μεταναστών.

• Που διασφαλίζει την συμμετοχή της Νέας Γενιάς στα δημοτικά δρώμενα και την προτρέπει να δημιουργήσει και να λειτουργήσει για λογαριασμό της, μέσω του «Δημοτικού Συμβουλίου Νέων», την «Ηλεκτρονική Κοινότητα Νέων».

• Που διεκδικεί ανυποχώρητα την «ΟΔΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» και την βελτίωση της διασύνδεσης της Ενδοχώρας με αυτήν, την λειτουργία της Θαλάσσιας Γραμμής συγκοινωνίας και αναψυχής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΛΙΜΕΝΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» και την επέκταση του Προαστιακού πιο κοντά στην Περιοχή.

Αν ο Δήμος που μας Ενώνει έχει την Ταυτότητα και το Στρατηγικό Σχέδιο που αναφέρθηκαν και υπακούει σε Δημοτική Διοίκηση και Διαχείριση Σύνθεσης και Συναπόφασης, με βάση Επιστημονικό Πλαίσιο σύγχρονου Χωρικού Σχεδιασμού και Μελέτη Ολοκληρωμένης Ισόρροπης και Βιώσιμης Ανάπτυξης - Κοινωνικά Προστατευτικής, θα καταγραφεί, στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε αλλά και στην δεκαετία (2011-2020) που έρχεται, ως πρωτοβάθμιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) μέσα στη ζωή - περιβαλλοντικά ευαίσθητος - κοινωνικά προστατευτικός - καλά σχεδιασμένος και κτισμένος, με καλές διασυνδέσεις και καλές εξυπηρετήσεις - δίκαιες για όλους. Θα διαμορφωθεί σε Δήμο «Οικολογικό – Πολιτιστικό – Οικονομικό και Κοινωνικά Αλληλέγγυο Προορισμό».

Γιάννης Η. Μαρνέρης

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

BLOGGER: 1
  1. Επι τελους υστερα απο χρονια που παρουσιαζεται μια ρεαλιστικη και ολοκληρωμενη προταση για τον τοπο.. Ευχομαι να εχει συνεχεια!!!Δημητρης Λεκκος..

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Όνομα

"Κλεισθένης",1,16η Μαρτίου,4,25η Μαρτίου,42,28η Οκτωβρίου,26,Α Χώρα νάμου,1,Α.Ε.Μαρίου,60,Α.Ε.Σ. Κυνουρίας,2,Α.Ο.Σ.Λ,4,Α.Σ. TKD Λεωνιδίου,30,Α.Σ."Αρκάς",27,Α.Σ.Λεωνιδίου,824,Α.Τ.Λεωνιδίου,3,ΑΑΔΕ,2,Αβραντίνης,1,Αγ.Βασίλειος,15,Αγαπήνωρ,1,Αγγελίες,93,Άγιος Βασίλειος,6,Αγρότες,164,Αγροτικός Συνεταιρισμός,47,Αγώνες δρόμου,92,Αγωνιστική Συνεργασία,2,ΑΔΜΗΕ,1,ΑΕΠΙ,5,Αθλητικά,3054,αιγιαλός,1,Αιμοδοσία,58,ακτοπλοΐα,1,Αλιεία,7,αλιευτικός σύλλογος,3,Άλλα αθλήματα,197,ΑΜΕΑ,16,Αμπελουργοί,13,Αμυγδαλιά,20,αναγκαστικά μέτρα,17,Ανακοινώσεις,556,Αναπτυξιακή Πάρνωνα,146,Αναρρίχηση,40,Ανέλιξη,1,Ανεξάρτητοι Έλληνες,8,Άνεργοι,20,Ανοικτό Πανεπιστήμιο,1,Ανοιχτή συνέλευση,8,ΑΝΤΑΡΣΥΑ,1,Αντένα,2,Αντιφασίστες,1,Αξίζει να δείτε,105,Άξιον Εστί,3,απάτες,12,απεργία,5,Απογραφή 2011,4,Αποζημιώσεις,7,Απόκριες,128,Απόλλων Τυρού,299,άποροι,11,Αποστολόπουλος,1,αποτελέσματα,1,Απόψεις,1,Απρόβλεπτα,1,απώλεια αντικειμένου,1,Άργος,1,Αργυράκη,1,Άρθρα,21,Αρκαδία,933,Αρκαδικό Πανόραμα,5,Αρκαδικός,4,Άρση βαρών,2,Αρχαιολογία,28,Αρχείο Τσακωνιάς,146,Αρχιτέκτονες,6,ΑΣΕΠ,1,Αστεία,2,Αστέρας Τρίπολης,2,Άστρος,30,Αστυνομία,210,Ασφαλιστικά ταμεία,77,ΑΤΕ,1,ατύχημα,7,Άυλη Πολιτιστική κληρονομιά,1,Αυτοδιοίκηση,27,αυτοδιοίκηση-εκλογές,108,Αυτοκίνητο,49,αφιέρωμα,3,Βαλασόπουλος,1,Βασκίνα,32,Βέμμος,9,Βενιζέλος,1,Βιβλίο,42,Βίντεο,100,Βιογραφικό,3,Βιτζηλαίου,5,Βιώσιμη Πόλη,2,Βλάβες,12,Βλάσης,66,Βλησιδιά,17,Βοήθεια στο σπίτι,2,Βόλεϊ,17,Βουδούρης,7,βραβείο,2,Γ.Ε.Φ.,1,Γ.Σ.Τυρού,92,Γενική Συνέλευση,68,Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές,5,Γεωργοί,4,γηροκομείο,16,Γιαννακόπουλος,1,Γιαννακούρας,38,Γιαννούσης,3,Γιορτή Αμυγδάλου,3,Γιορτή θαλασσινών,5,Γιορτή Κρασιού,22,γιορτή μελιού,10,Γιορτή μελιτζάνας,24,Γιορτή πανσελήνου,2,Γιορτή του Ψαρά,21,Γλυππία,1,γλυπτική,2,Γνώμες,417,Γόντικας,2,Γυμνάσιο,116,Γυναίκα,9,Γύρος Αμπελώνων,1,Δ.Ε.Τυρού,17,Δ.Ο.Υ.,67,Δαλιάνης,10,δανειολήπτες,3,Δασαρχείο,19,ΔΕΔΔΗΕ,28,Δέδε,2,Δέδες,4,ΔΕΗ,40,ΔΕΚΟ,1,Δελτία τύπου,1133,δεντροφύτευση,2,ΔΗ.ΣΥ.,8,ΔΗΚΕΝΚ,18,Δημ.Ραδιόφωνο Τρίπολης,4,ΔΗΜΑΡ,3,Δημοπρασία,46,Δήμος Β.Κυνουρίας,7,Δήμος Γορτυνίας,1,Δήμος Λεωνιδίου,34,Δήμος Ν.Κυνουρίας,64,Δήμος Νότιας Κυνουρίας,1275,Δήμος Τυρού,1,Δημόσιο,1,δημοσιογράφοι,3,Δημοσκόπηση,2,δημοτικά τέλη,1,Δημοτικό Συμβούλιο,251,Δημοτικό Σχολείο,223,δημοψήφισμα,1,Δια Βίου Μάθηση,15,διάγγελμα,3,Διαγωνισμός,46,Διαδίκτυο,65,δίαθλο,1,διακοπή νερού,9,διακοπή ρεύματος,22,Διαμαρτυρία,5,Διαμονή,13,Διανομή τροφίμων,17,διασκέδαση,82,Διατροφή,12,διάφορα,8,διάφορα είδη,10,ΔΙΕΚ,5,Δικαιοσύνη,75,Δικηγόρος,1,Δράκος,7,Δράσεις Κυνουρίας,3,Δράση,11,Δρίτσας,7,Δυνατή Πελοπόννησος,1,δυστύχημα,17,δωρεά,26,εγκαίνια,2,εγκύκλιος,1,ΕΕΣΠΟΦ,1,εθελοντισμός,34,έθιμα,5,Εθνική Ελλάδας,14,Εθνική Συσπείρωση,1,Εθνική Τράπεζα,7,ει,1,Ειδήσεις,5,Ειδικό Σχολείο,3,Εκδηλώσεις,1018,Εκδρομή,74,Έκθεση,70,Έκθεση Φωτογραφίας,10,Εκκλησία,337,Εκλογες,3,Εκλογές,481,Εκπαίδευση,494,εκπομπή,3,εκπτώσεις,4,έκτακτα μέτρα,12,Εκτελεστική επιτροπή,2,ελαιοπαραγωγοί,53,ΕΛΓΑ,4,Ελεύθεροι επαγγελματίες,3,Ελιά,2,Ελλάδα,1256,Ελληνικός Στρατός,4,Ελλήνων Συνέλευσις,1,ΕΛΜΕ,1,ΕΛΤΑ,6,Εμβολιασμοί,2,Εμπορικός σύλλογος,177,ΕΜΥ,13,Ενδιαφέρουν,258,Ενέργεια,2,Ενημέρωση,3,Ενίσχυση Επιχειρήσεων,4,ενοικίαση ακινήτων,12,Ένωση Ξενοδόχων,38,Εξωτερική Πολιτική,3,ΕΟΔΥ,3,ΕΟΜΜΕΧ,1,ΕΟΠΥΥ,3,Εορτή,8,ΕΠΑΛ,82,επαρχιακός Τύπος,2,επέτειοι,14,επιδόματα,21,Επιδοτήσεις,45,Επικαιρότητα,12249,Επιμελητήριο Αρκαδίας,88,Επιστολές,24,Επιτροπή Διαβούλευσης,2,Επιτροπή Παιδείας,6,Επιχειρηματικότητα,78,Επιχειρήσεις εστίασης,6,ΕΠΟ,1,ΕΠΣ.Αρκαδίας,54,ΕΠΣΑ,46,Έργα,268,Εργασία,279,Εργαστήριο,7,Εργατικό κέντρο,3,ΕΡΤ,29,Ερωτηματολόγιο,1,ΕΣΗΕΑ,1,ΕΣΠΑ,32,Εύη Τατούλη,66,Ευθυμογράφημα,18,Ευρωεκλογές,1,Ευχές,53,ΕΦΕΤ,3,ΕΦΚΑ,1,Ζαρίτσι,2,Ζαχαριάς,14,ζημιές,5,ζωγραφική,11,Ζωντανή μετάδοση,1,Ζώταλης,1,Ηλιοπούλου,4,ημερίδα,31,Θέατρο,78,θέατρο σκιών,3,Θεοδωράκη,1,θεοδωράκης,2,Θεοφάνεια,29,θηροφύλακες,5,Ι.Μ. Αρτοκωστάς,1,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Καρυάς,3,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Σίντζας,24,Ι.Μ.Ελώνης,83,ιατροί,1,ιατρός,2,Ιδιαίτερα μαθήματα,5,ΙΕΚ,10,ΙΚΑ,37,ΙΚΑ.,1,ΙΝ.Ε.,1,ΙΝΣΕΤΕ,1,Ισοπολιτεία,7,Ιστορικά,41,Κ.Ε.Δ.Ε,9,Κ.Ε.Ε.,2,Κ.Ε.Π.,14,Κ.Ε.Φ.,1,καιρός,187,Καλαθά,1,Καλλικράτης,9,κάπνισμα,2,Καρβελάς,4,Καρδαράς,1,Καστανιές,1,καταγγελίες,5,Καταδυτικό πάρκο,18,καταναλωτές,5,καταστήματα,6,κατηγορία,1,κατοικίδια,1,Κατσίρης,2,Καύσιμα,3,ΚΕΚ,2,Κέντρο Πληροφόρησης,7,Κέντρο Υγείας,61,Κεντροαριστερά,4,ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.,1,Κιβωτός του Κόσμου,3,Κίνημα Αλλαγής,12,Κίνηση,1,ΚΚΕ,56,Κλειστό Γυμναστήριο,2,κληροδοτήματα,10,ΚΝΕ,1,Κοινωνία,87,Κοινωνικά,197,Κοινωφελής Επιχείρηση,24,Κόκκορης,1,κολύμβηση,5,Κοντοζαμάνης,23,Κορολόγος,1,Κοσμάς,198,Κόσμος,95,Κοτρώτσος,1,Κοτσώλης,1,Κουκλοθέατρο,13,Κουνουπιά,22,Κουτρούκης,5,ΚΠΝΝΑ,1,Κρυονέρι,2,ΚΤΕΛ,30,Κτηματική Υπηρεσία,4,Κτηματολόγιο,14,κτηνοτρόφοι,33,κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,23,κυκλοφοριακό,33,Κυνηγετικός Σύλλογος,29,Κυνηγοί,25,Κυνουρία,35,Κύπρος,3,Κωνσταντινόπουλος,75,Λαϊκή αγορά,36,Λαϊκή Ενότητα,10,Λαική συσπείρωση,38,Λαϊκή συσπείρωση,6,Λάκκος,11,Λάκος,7,Λακωνία,1,Λαλουδάκης,36,Λαμπρόπουλος,2,Λαογραφία,75,ΛΑΟΣ,1,λαχειοφόρος,5,Λειβαδά,1,Λειβάδι,13,Λεκκός,1,Λεωνίδιο,2615,Λεωνίδιο Αλλάζουμε,7,Λιβάδι,7,Λιμάνι,23,Λιμεναρχείο,44,Λιμενικό Σώμα,38,Λιμενικό Ταμείο,5,λογιστές,3,Λύκειο,80,Λυκουρέντζος,58,Λυμπεροπούλου,2,Λυσίκατος,88,μαγειρική,3,Μανδρώνης,2,Μάνος,1,Μανώλης,3,Μαρί,22,Μαρνέρης,117,Μελισσοκόμοι,8,Μελιτζάzz,118,μέτρα προστασίας,16,Μετρό,1,Μητέρα,6,Μητσοτάκης,2,Μηχανικοί,6,Μιχελάκης,2,ΜΜΕ,2,Μνημείο,1,μνημόσυνο,31,Μορφωτικός Σύλλογος,100,Μοτοπαρέα,67,Μοτοσικλέτα,49,μουσεία,20,μουσική,12,Μπακούρης,1,Μπαμπαδήμας,57,Μπάσκετ,525,Μπερέτσος,1,Μπερτζελέτος,6,Μπιρσίμ,7,Μπουντρούκας,5,Μυθική Πελοπόννησος,1,ν,1,Ναρκωτικά,1,Νατάσα Πετρούλια,4,Ναύπλιο,1,Ναυτικοί,3,ΝΔ,236,Νέα Γρίπη,5,Νέα Πελοπόννησος,22,Νέοι Δρόμοι,2,Νεολαία ΠΑΣΟΚ,3,νηπιαγωγείο,67,Νίκας,25,Νικολάκου,10,Νομαρχία Αρκαδίας,6,νομοσχέδιο,1,Νότια Κυνουρία,4052,ντοκιμαντέρ,5,Ξενοδόχοι,21,Ο άλλος δρόμος,21,Ο τόπος μας,5,Ο.Ε.ΕΣ.Π.,1,Ο.Τ.Ε.,6,ΟΑΕΔ,64,ΟΑΕΕ,21,ΟΓΑ,25,Οδηγίες,18,Οδηγοί,1,Οικοδόμοι,4,Οικολόγοι,6,Οικονομία,174,Οικονομική επιτροπή,51,Οινοπαραγωγοί,2,ΟΚΕ,1,Ολυμπιακοί Αγώνες,1,Ολυμπιακός Λεωνιδίου,247,ομιλία,26,Ομογένεια,50,Ομοσπονδία TKD ITF,8,ΟΝΝΕΔ,8,ΟΠΑΠ,5,ΟΠΕΚΕΠΕ,1,όπερα,1,Όραμα-Γνώση-Πρόοδος,42,Ορειβασία,188,Ορθοπαιδικός,1,ορκωμοσία,2,ΟΣΔΕ,2,ΟΤΑ,10,Ουράνης,4,Π.Ο.Ε.,1,παγκόσμια ημέρα,1,Παγώνης,2,ΠΑΖΛ,6,Παιδί,75,Παιδίατρος,10,Παιδικά χωριά SOS,1,Παιδική Χαρά,9,Παιδική Χορωδία,16,παιδικός σταθμός,33,παλαίμαχοι,2,Παλαιοχώρι,50,ΠΑΜΕ,4,Παναγιωτόπουλος,1,Παναρκαδική ομοσπονδία,27,Παναρκαδικό Νοσοκομείο,33,Πανελλήνιες,18,Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,9,πανηγύρια,61,Παπαδημητρόπουλος,1,Παπαηλιού,15,Παπαθανασόπουλος,158,Παπαμιχαήλ,3,Παπανδρέου,2,παραδοσιακοί χοροί,6,Παραλία Τυρού,3,Παραλίες,6,παράξενα,1,ΠαραΤυρό,26,Παρθενώνας,1,Πάρνωνας,9,Παρουσίαση,13,ΠΑΣΟΚ,85,Πάσχα,199,Πατσαρίνος,1,Πάχος,2,Πεζοπόροι Τυρού,172,Πελετά,185,Πελοποννησιακή Ένωση,3,Πελοποννησιακή Συμμαχία,2,Πελοπόννησος,16,Πελοπόννησος Οικολογική,2,Πελοπόννησος Πρώτα,5,Πέρα Μέλανα,70,Περιβάλλον,236,Περιοδικό,1,Περιπατητικός τουρισμός,2,Περιφέρεια Πελοποννήσου,864,Πηγάδι,29,Πλάκα,194,Πλατανάκι,20,πνευματική ιδιοκτησία,1,πο,1,Ποδήλατο,36,Ποδόσφαιρο,1986,Ποίηση,4,Πολεμική Αεροπορία,3,Πολεμικό Ναυτικό,1,Πολιτικά,778,Πολιτική προστασία,26,Πολιτισμός,735,Πολιτιστικός Σύλλογος,16,Πολίχνη-Δράση,1,πολύτεκνοι,2,Ποτάμι,6,Πούλιθρα,198,Πραγματευτή,64,Πρασιές,1,Πραστός,35,προκηρύξεις,84,Προσκλήσεις,2,Πρόσκληση,9,Προσφορά εργασίας,5,Πρόσωπα,31,πτηνά,1,Πυρασφάλεια,2,Πυργούδι,3,Πυροσβεστική,93,πωλήσεις ακινήτων,45,πωλήσεις επιχειρήσεων,2,πωλήσεις οχημάτων,7,ραδιόφωνο,6,Ρέππας,8,ρετρό,3,Ρολόι,1,Ρουσιάς,4,ρύθμιση οφειλών,2,Σαλάκος,7,Σαμαράς,1,Σαμπατική,23,ΣΑΟΟ,5,Σαπουνακέϊκα,33,Σαραντάρης,28,σεισμός,26,σεμινάριο,28,ΣΕΤΕ,3,Σιδηρόδρομος,2,Σινεμά,139,Σιώρας,15,Σκαντζός,1,Σπηλαιολόγοι,9,Στατιστική Υπηρεσία,9,ΣτΕ,1,Στεγνοκαθαριστήριο,1,Στίβος,46,στρατολογία,3,συγκοινωνία,9,Σύλλογος "Αγ.Απόστολοι",28,Σύλλογος "Άγιος Γεώργιος",3,Σύλλογος "Αθηνά",10,Σύλλογος "Απόλλων",16,Σύλλογος "Επαρχία Κυνουρίας",4,Σύλλογος "Ζεστή Φωλιά",6,Σύλλογος "Λεωνίδιον",19,Σύλλογος Αναρριχητών,1,Σύλλογος Απανταχού Αμυγδαλιωτών,9,Σύλλογος Απανταχού Βασκινιωτών,5,Σύλλογος Απανταχού Πηγαδιωτών,1,Σύλλογος Απανταχού Τσιταλιωτών,5,σύλλογος Βασκινιωτών,4,Σύλλογος γονέων,143,Σύλλογος Δαφνώνας,10,Σύλλογος Κτηνοτρόφων,3,Σύλλογος Μαριωτών,12,Σύλλογος Παλαιοχωριτών,5,Σύλλογος"Πολίχνη",9,Συμπολιτεία,69,Συναυλία,129,Σύνδεσμος Κοσμιτών,1,Συνέδριο,47,συνέντευξη,39,συνήγορος του πολίτη,1,συνταγές,1,Συνταξιούχοι,22,ΣΥΡΙΖΑ.,127,σχόλια,1,Σωματείο Γυναικών,2,Τ.,1,Τ.Α.Π.,1,Τ.Ε.Ε.,11,Τ.Ο.Π.,4,ΤΑΞΙ,1,ταξίδια,1,Τατούλης,259,ΤΕΒΑ,7,τέλη,4,τέννις,5,Τέχνη,11,Τεχνικό Πρόγραμμα,6,Τεχνολογία,43,Τηγάνι,2,τηλεόραση,101,τοξοβολία,5,Τοπικά,18,Τοπικό Αρχείο,4,Τουρισμός,407,Τράπεζα Πειραιώς,3,τράπεζες,20,Τρίαθλο,29,Τριανταφύλλου,3,Τρίτεκνοι,7,Τροχαίο,43,Τροχάνη,1,Τσακωνιά,88,Τσακώνικη διάλεκτος,50,τσακώνικη μελιτζάνα,5,Τσακώνικη υφαντική,13,Τσακώνικος Συνεταιρισμός,1,Τσακώνικος Συνεταιρισμός Γυναικών,1,Τσακώνικος Χορός,16,Τσακωνοπαρέα,16,Τσέρφο,1,Τσιγκούνης,13,Τσικνοπέμπτη,4,Τσιλιβής,2,Τσιτάλια,33,ΤΣΜΕΔΕ,1,Τύπος,1,Τυρός,785,Υγεία,450,ΥΠΕΞ,1,ΥΠΕΣ,1,Υπηρεσίες,8,Υποθηκοφυλακείο,2,Υποτροφίες,9,Υπουργείο Ναυτιλίας,3,Υπουργείο Πολιτισμού,1,Φ.Ο.Σ.Λ.,1,Φάμπρικα Πολιτισμού,117,Φαρμακοποιοί,2,ΦΕΚ,1,Φεστιβάλ,71,Φεστιβάλ αναρρίχησης,13,Φεστιβάλ Μελιτζάνας,58,Φιλαρμονική,29,Φιλόδημοι Πολίτες,34,φιλόζωοι,21,Φίλοι Εθνικής Ελλάδος,1,φοιτητές,1,Φορέας Διαχείρισης Οικολογικού Πάρκου,150,Φορείς,8,φορολογία,56,Φορολογικά,103,Φόρος ακινήτων,1,Φωκιανό,25,Φωτογραφία,11,Φωτογραφίες,65,ΧΑΔΑ,5,χάκερς,1,Χαμόγελο του παιδιού,12,Χάρτες,3,Χείλαρης,14,χιούμορ,1,Χορευτικό συγκρότημα,5,Χορευτικός Όμιλος,7,χοροεσπερίδα,48,Χορός,49,Χορωδία,29,Χορωδία Ενηλίκων,16,Χουζούρης,4,Χούνη,2,Χριστούγεννα,232,Χρονογράφημα,14,Χρυσή Αυγή,22,ψάρεμα,2,Ψαρολόγος,9,Ψηφιακή Διακυβέρνηση,1,ψήφισμα,7,Ψυκτικοί,1,Ψυχολογία,10,Ωδείο,16,ώρα,13,agenda,2,Beach Soccer,4,Beach Tennis,19,Beach Volley,49,Black Friday,1,Erasmus,3,Events,1,Facebook,17,fake news,1,Google,6,I Love GR,11,Leader,35,Photo Gallery,1,Pizza,1,Rally,1,Taekwon Do,78,Taxisnet,10,TKD WTF,15,Toolbar,1,top,4,Unesco,1,Video,1303,WWF,2,
ltr
item
Leonidion.gr: Ο Δήμος που μας ενώνει - Φορέας ανάπτυξης
Ο Δήμος που μας ενώνει - Φορέας ανάπτυξης
http://4.bp.blogspot.com/_Ics9Y-xqkc8/S_ZfMC_n43I/AAAAAAAABnk/OR1Jhjpz7V0/s320/working+together.png
http://4.bp.blogspot.com/_Ics9Y-xqkc8/S_ZfMC_n43I/AAAAAAAABnk/OR1Jhjpz7V0/s72-c/working+together.png
Leonidion.gr
https://www.leonidion.gr/2010/05/blog-post_1819.html
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/2010/05/blog-post_1819.html
true
1463647731720589503
UTF-8
Φορτώθηκαν όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκαν δημοσιεύματα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσοτερα Cancel reply Διαγραφή Από τον Αρχική σελίδα Σελίδες Δημοσιεύματα Δείτε τα όλα ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ SEARCH Όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκε δημοσίευμα που να ταιριάζει στην αναζήτηση ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαίου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαίου Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago χτες $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερες από 5 εβδομάδες Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content