--> Προχωράει η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας βοθρολυμάτων στον Τυρό με μέθοδο υγροβιότοπων | Leonidion.gr

Προχωράει η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας βοθρολυμάτων στον Τυρό με μέθοδο υγροβιότοπων

                                      Αίτηση Διατύπωσης Άποψης  Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας προτίθεται, προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα τ...

                                      Αίτηση Διατύπωσης Άποψης

 Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας προτίθεται, προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα της επεξεργασίας των αστικών υγρών αποβλήτων του Τ.Κ. Τυρού κατά την θερινή τουριστική περίοδο, να αξιοποιήσει μελέτη η οποία εκπονήθηκε από τον πρώην Δήμο Τυρού, για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας βοθρολυμάτων με μέθοδο υγροβιότοπων.

Η μελέτη αυτή έχει λάβει όλες τις προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις (έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και έγκριση αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων).

 Ο Δήμος μας προτίθεται να ζητήσει την χρηματοδότηση του έργου από τα προγράμματα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου. Κατά τις προφορικές συνεννοήσεις που έγιναν με την αρμόδια υπηρεσία προέκυψαν αμφισβητήσεις για το αν μια μονάδα που δεν διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο και επεξεργάζεται βοθρολύματα τα οποία μεταφέρονται με βυτιοφόρα οχήματα μπορεί να είναι λειτουργική.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε συνοπτική τεχνική περιγραφή των χαρακτηριστικών της μονάδας καθώς και της αξιολόγησης που έγινε προκειμένου να προκριθεί η συγκεκριμένη λύση και παρακαλούμε όπως έχομε την άποψή σας ως προς την λειτουργικότητα του έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

       ΙΩΑΝΝΗΣ  Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΤΥΡΟΥ

 Το έργο επεξεργασίας βοθρολυμάτων έχει σχεδιασθεί προκειμένου να επεξεργάζεται τα βοθρολύματα τριών (3) οικισμών του πρώην Δήμου Τυρού.

Οι αποστάσεις ανάμεσα στους οικισμούς, ο τρόπος ανάπτυξης των οικισμών, οι οποίοι αναπτύσσονται διάσπαρτα με αδόμητες εκτάσεις να μεσολαβούν ανάμεσα στα κτίσματα, η ύπαρξη μεγάλου αριθμού παραθεριστικών κατοικιών διάσπαρτων εκτός οικισμών, και το γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής, με μεγάλες κλίσεις σε σχεδόν άμεση γειτνίαση με τη θάλασσα,  καθιστούν εξ αρχής απορριπτέα την κατασκευή σ’ αυτούς δικτύου αποχέτευσης και τη μεταφορά λυμάτων σε μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας.

Και οι τρεις οικισμοί έχουν σημαντική τουριστική δραστηριότητα (συνολικός αριθμός κλινών περί τις 1200 και μεγάλος αριθμός παραθεριστικών κατοικιών διάσπαρτων εκτός οικισμών) και επομένως έχομε μια σημαντική παραγωγή βοθρολυμάτων την θερινή περίοδο, ενώ σε αντίθεση κατά τη μη τουριστική περίοδο η παραγωγή λυμάτων είναι ελάχιστη, λόγω του μειωμένου αριθμού μόνιμων κατοίκων.

Για τον Τυρό έχει εκπονηθεί προ 25 ετών μελέτη αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού. Με βάση την μελέτη αυτή, την εξέλιξη του οικισμού και την εκτατική μορφή της δόμησης στις εντός οικισμού περιοχές, έχει εκτιμηθεί ότι σε περίπτωση που επιλεγεί η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης, τότε αυτό θα έπρεπε να είχε μήκος τουλάχιστον 20 km και θα έπρεπε να κατασκευασθούν τουλάχιστον 6 αντλιοστάσια.

Παράλληλα θα υπήρχε σοβαρό πρόβλημα χωροθέτησης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων γιατί η περιοχή που είχε επιλεγεί από την παλαιότερη μελέτη δεν είναι πιθανό να μπορούσε να πάρει περιβαλλοντική αδειοδότηση λόγω γειτνίασης με περιοχή ελεγχόμενη από την αρχαιολογία.

Αποτέλεσμα των χωροταξικών χαρακτηριστικών της περιοχής και των εναλλακτικών λύσεων που εξετάσθηκαν ήταν η επιλογή κατασκευής ενός συστήματος φυσικής επεξεργασίας βοθρολυμάτων τα οποία θα μεταφέρονται με βυτιοφόρα οχήματα. Η επιλογή αυτή παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα συγκριτικά με ένα κλασικό σύστημα αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.

*  Για την χωροθέτηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων δεν υπήρχαν περιορισμοί λόγω υδραυλικής μελέτης με αποτέλεσμα να επιλεγεί κατάλληλος χώρος ο οποίος αδειοδοτήθηκε χωρίς ενστάσεις.

* Έχει ελάχιστο κόστος λειτουργίας και επομένως δεν κινδυνεύει να διακοπεί η λειτουργία του για οικονομικούς λόγους. Σε αντίθεση με το φυσικό σύστημα, ένα δίκτυο αποχέτευσης με 6 αντλιοστάσια και μια μονάδα βιολογικού καθαρισμού θα έχει ετήσιο κόστος λειτουργίας μεγαλύτερο των 100.000 €, κόστος που σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεί την αιτία της διακοπής λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού

* Το φυσικό σύστημα επεξεργασίας βοθρολυμάτων είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να επεξεργασθεί την εκτιμώμενη παροχή αιχμής των βοθρολυμάτων κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Η απόδοση του συγκεκριμένου συστήματος είναι τουλάχιστον ίδια με ένα κλασικό σύστημα βιολογικού καθαρισμού και ως προς το οργανικό φορτίο αλλά και ως προς την επεξεργασία του αζώτου, αφού περιλαμβάνει και διεργασίες απονιτροποίησης.

*  Το φυσικό σύστημα επεξεργασίας βοθρολυμάτων έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί αποτελεσματικά ακόμη και με πολύ περιορισμένα φορτία βοθρολυμάτων κατά την χειμερινή περίοδο.

Η Μελέτη του συστήματος αυτού, υποβλήθηκε και αδειοδοτήθηκε από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ έχει λάβει και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και Έγκριση Αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων.

Το επιλεγμένο και αδειοδοτημένο σύστημα φυσικής επεξεργασίας βοθρολυμάτων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια :

1.  Εσχάρωση

2.  Πρωτοβάθμια επεξεργασία σε δεξαμενή τύπου IMHOFF.

3.  Βιολογική επεξεργασία σε υγροβιότοπους κάθετης ροής περιοδικής τροφοδοσίας (VFW). Ο τύπος αυτός φυσικού συστήματος θεωρείται διεθνώς ως ο καταλληλότερος για την επεξεργασία βοθρολυμάτων. Στους υγροβιότοπους κάθετης ροής περιοδικής τροφοδοσίας (VFW) οι συνθήκες είναι αερόβιες και επομένως είναι σε θέση να επιτύχουν εκτός από επεξεργασία του οργανικού φορτίου και οξείδωση του αμμωνιακού αζώτου. Επίσης οι υγροβιότοποι VFW είναι κατάλληλοι και για την συγκράτηση των αιωρουμένων.

Το σύστημα υγροβιότοπων περιλαμβάνει 4 υγροβιότοπους VFW που αποτελούν το πρώτο στάδιο επεξεργασίας. Τα επεξεργασμένα λύματα από αυτούς οδηγούνται σε 2 υγροβιότοπους VFW για επεξεργασία σε δεύτερο στάδιο.

Οι υγροβιότοποι έχουν διαστασιολογηθεί έτσι ώστε η οργανική φόρτιση σε συνθήκες αιχμής να μην υπερβαίνει τα 25 gr BOD5/m2*d, τιμή που θεωρείται ασφαλής για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος.

Μεταξύ της δεξαμενής IMHOFF και των υγροβιότοπων παρεμβάλλεται δεξαμενή απονιτροποίησης. Στην δεξαμενή αυτή ανακυκλοφορούνται επεξεργασμένα λύματα από την έξοδο των υγροβιότοπων με σκοπό την απονιτροποίηση.

4. Απολύμανση με χλωρίωση

Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι το επιλεγμένο και αδειοδοτημένο σύστημα φυσικής επεξεργασίας βοθρολυμάτων είναι λειτουργικό και μάλιστα καταλληλότερο για την συγκεκριμένη περιοχή αφού

*  λόγω της θέσης που έχει επιλεγεί, η οποία βρίσκεται μακριά από την παραθαλάσσια ζώνη, και η οποία δεν έχει οπτική επαφή με αυτήν αλλά ούτε και με τους οικισμούς, τυγχάνει της αποδοχής του πληθυσμού.

*  είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στη μεγάλη διαφορά φορτίου ανάμεσα στους θερινούς και τους χειμερινούς μήνες.

*   η μη κατασκευή δικτύου, επιβάλλεται λόγω της γεωγραφίας του τόπου και της εκτατικής ανάπτυξης των οικισμών, των παραθεριστικών κατοικιών και των πολυάριθμων τουριστικών καταλυμάτων και κάμπινγκ

*  δεν κινδυνεύει να διακοπεί η λειτουργία του ούτε για τεχνικούς ούτε για οικονομικούς λόγους, όπως τακτικά συμβαίνει σε μικρούς βιολογικούς καθαρισμούς.


Ο Συντάξας

Μαντζανά Γεωργία

Χημικός Μηχανικός

Υπάλληλος Δήμου Ν. Κυνουρίας

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Όνομα

"Κλεισθένης",1,16η Μαρτίου,4,25η Μαρτίου,37,28η Οκτωβρίου,26,Α.Ε.Μαρίου,57,Α.Ε.Σ. Κυνουρίας,2,Α.Ο.Σ.Λ,4,Α.Σ. TKD Λεωνιδίου,30,Α.Σ."Αρκάς",27,Α.Σ.Λεωνιδίου,819,Α.Τ.Λεωνιδίου,3,Αβραντίνης,1,Αγ.Βασίλειος,15,Αγαπήνωρ,1,Αγγελίες,88,Άγιος Βασίλειος,5,Αγρότες,159,Αγροτικός Συνεταιρισμός,47,Αγώνες δρόμου,90,Αγωνιστική Συνεργασία,2,ΑΔΜΗΕ,1,ΑΕΠΙ,5,Αθλητικά,3022,αιγιαλός,1,Αιμοδοσία,58,Αλιεία,7,αλιευτικός σύλλογος,3,Άλλα αθλήματα,197,ΑΜΕΑ,16,Αμπελουργοί,13,Αμυγδαλιά,17,Ανακοινώσεις,427,Αναπτυξιακή Πάρνωνα,143,Αναρρίχηση,39,Ανέλιξη,1,Ανεξάρτητοι Έλληνες,8,Άνεργοι,18,Ανοικτό Πανεπιστήμιο,1,Ανοιχτή συνέλευση,8,ΑΝΤΑΡΣΥΑ,1,Αντένα,2,Αντιφασίστες,1,Αξίζει να δείτε,105,Άξιον Εστί,3,απάτες,11,απεργία,5,Απογραφή 2011,4,Αποζημιώσεις,7,Απόκριες,121,Απόλλων Τυρού,291,άποροι,11,Αποστολόπουλος,1,αποτελέσματα,1,Απόψεις,1,Απρόβλεπτα,1,απώλεια αντικειμένου,1,Άργος,1,Αργυράκη,1,Άρθρα,21,Αρκαδία,898,Αρκαδικό Πανόραμα,5,Αρκαδικός,4,Άρση βαρών,2,Αρχαιολογία,27,Αρχείο Τσακωνιάς,143,Αρχιτέκτονες,6,ΑΣΕΠ,1,Αστεία,2,Αστέρας Τρίπολης,2,Άστρος,28,Αστυνομία,206,Ασφαλιστικά ταμεία,77,ΑΤΕ,1,ατύχημα,7,Άυλη Πολιτιστική κληρονομιά,1,Αυτοδιοίκηση,27,αυτοδιοίκηση-εκλογές,108,Αυτοκίνητο,48,αφιέρωμα,3,Βαλασόπουλος,1,Βασκίνα,32,Βέμμος,9,Βενιζέλος,1,Βιβλίο,42,Βίντεο,100,Βιογραφικό,3,Βιτζηλαίου,5,Βιώσιμη Πόλη,2,Βλάβες,12,Βλάσης,65,Βλησιδιά,16,Βοήθεια στο σπίτι,1,Βόλεϊ,17,Βουδούρης,7,βραβείο,2,Γ.Ε.Φ.,1,Γ.Σ.Τυρού,92,Γενική Συνέλευση,66,Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές,5,Γεωργοί,4,γηροκομείο,16,Γιαννακόπουλος,1,Γιαννακούρας,36,Γιαννούσης,3,Γιορτή Αμυγδάλου,3,Γιορτή θαλασσινών,5,Γιορτή Κρασιού,22,γιορτή μελιού,10,Γιορτή μελιτζάνας,24,Γιορτή πανσελήνου,2,Γιορτή του Ψαρά,21,Γλυππία,1,γλυπτική,2,Γνώμες,407,Γόντικας,2,Γυμνάσιο,111,Γυναίκα,8,Γύρος Αμπελώνων,1,Δ.Ε.Τυρού,17,Δ.Ο.Υ.,66,Δαλιάνης,9,δανειολήπτες,3,Δασαρχείο,19,ΔΕΔΔΗΕ,27,Δέδε,2,Δέδες,4,ΔΕΗ,40,ΔΕΚΟ,1,Δελτία τύπου,1118,δεντροφύτευση,2,ΔΗ.ΣΥ.,8,ΔΗΚΕΝΚ,17,Δημ.Ραδιόφωνο Τρίπολης,4,ΔΗΜΑΡ,3,Δημοπρασία,44,Δήμος Β.Κυνουρίας,7,Δήμος Γορτυνίας,1,Δήμος Λεωνιδίου,34,Δήμος Ν.Κυνουρίας,64,Δήμος Νότιας Κυνουρίας,1248,Δήμος Τυρού,1,Δημόσιο,1,δημοσιογράφοι,3,Δημοσκόπηση,2,δημοτικά τέλη,1,Δημοτικό Συμβούλιο,241,Δημοτικό Σχολείο,218,δημοψήφισμα,1,Δια Βίου Μάθηση,15,Διαγωνισμός,41,Διαδίκτυο,61,δίαθλο,1,διακοπή νερού,9,διακοπή ρεύματος,22,Διαμαρτυρία,4,Διαμονή,13,Διανομή τροφίμων,17,διασκέδαση,82,Διατροφή,12,διάφορα,8,διάφορα είδη,11,ΔΙΕΚ,5,Δικαιοσύνη,73,Δράκος,7,Δράσεις Κυνουρίας,3,Δράση,8,Δρίτσας,7,Δυνατή Πελοπόννησος,1,δυστύχημα,17,δωρεά,20,εγκαίνια,2,εγκύκλιος,1,ΕΕΣΠΟΦ,1,εθελοντισμός,32,έθιμα,4,Εθνική Ελλάδας,14,Εθνική Συσπείρωση,1,Εθνική Τράπεζα,7,ει,1,Ειδήσεις,5,Ειδικό Σχολείο,3,Εκδηλώσεις,1001,Εκδρομή,74,Έκθεση,69,Έκθεση Φωτογραφίας,10,Εκκλησία,324,Εκλογες,3,Εκλογές,480,Εκπαίδευση,482,εκπομπή,3,εκπτώσεις,4,Εκτελεστική επιτροπή,2,ελαιοπαραγωγοί,51,ΕΛΓΑ,4,Ελεύθεροι επαγγελματίες,2,Ελιά,2,Ελλάδα,1162,Ελληνικός Στρατός,4,Ελλήνων Συνέλευσις,1,ΕΛΜΕ,1,ΕΛΤΑ,6,Εμβολιασμοί,1,Εμπορικός σύλλογος,176,ΕΜΥ,11,Ενδιαφέρουν,246,Ενέργεια,2,Ενίσχυση Επιχειρήσεων,4,ενοικίαση ακινήτων,12,Ένωση Ξενοδόχων,35,Εξωτερική Πολιτική,2,ΕΟΔΥ,1,ΕΟΜΜΕΧ,1,ΕΟΠΥΥ,3,Εορτή,8,ΕΠΑΛ,81,επαρχιακός Τύπος,2,επέτειοι,12,επιδόματα,21,Επιδοτήσεις,45,Επικαιρότητα,11896,Επιμελητήριο Αρκαδίας,78,έπιπλα,1,Επιστολές,22,Επιτροπή Διαβούλευσης,2,Επιτροπή Παιδείας,6,Επιχειρηματικότητα,65,Επιχειρήσεις εστίασης,1,ΕΠΟ,1,ΕΠΣ.Αρκαδίας,51,ΕΠΣΑ,46,Έργα,262,Εργασία,270,Εργαστήριο,7,Εργατικό κέντρο,3,ΕΡΤ,27,Ερωτηματολόγιο,1,ΕΣΗΕΑ,1,ΕΣΠΑ,32,Εύη Τατούλη,66,Ευθυμογράφημα,17,Ευρωεκλογές,1,Ευχές,49,ΕΦΕΤ,3,ΕΦΚΑ,1,Ζαρίτσι,2,Ζαχαριάς,14,ζημιές,5,ζωγραφική,11,Ζώταλης,1,Ηλιοπούλου,4,ημερίδα,31,Θέατρο,78,θέατρο σκιών,3,Θεοδωράκη,1,θεοδωράκης,2,Θεοφάνεια,29,θηροφύλακες,5,Ι.Μ. Αρτοκωστάς,1,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Καρυάς,3,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Σίντζας,24,Ι.Μ.Ελώνης,82,ιατρός,1,Ιδιαίτερα μαθήματα,4,ΙΕΚ,10,ΙΚΑ,37,ΙΚΑ.,1,ΙΝ.Ε.,1,ΙΝΣΕΤΕ,1,Ισοπολιτεία,7,Ιστορικά,41,Κ.Ε.Δ.Ε,9,Κ.Ε.Ε.,2,Κ.Ε.Π.,13,Κ.Ε.Φ.,1,καιρός,181,Καλαθά,1,Καλλικράτης,9,κάπνισμα,1,Καρβελάς,4,Καρδαράς,1,Καστανιές,1,καταγγελίες,4,Καταδυτικό πάρκο,18,καταναλωτές,4,καταστήματα,4,κατηγορία,1,κατοικίδια,1,Κατσίρης,2,Καύσιμα,3,ΚΕΚ,2,Κέντρο Πληροφόρησης,7,Κέντρο Υγείας,52,Κεντροαριστερά,4,ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.,1,Κιβωτός του Κόσμου,3,Κίνημα Αλλαγής,12,Κίνηση,1,ΚΚΕ,56,Κλειστό Γυμναστήριο,2,κληροδοτήματα,10,ΚΝΕ,1,Κοινωνία,87,Κοινωνικά,172,Κοινωφελής Επιχείρηση,24,κολύμβηση,5,Κοντοζαμάνης,23,Κορολόγος,1,Κοσμάς,194,Κόσμος,89,Κοτρώτσος,1,Κοτσώλης,1,Κουκλοθέατρο,12,Κουνουπιά,22,Κουτρούκης,5,ΚΠΝΝΑ,1,Κρυονέρι,2,ΚΤΕΛ,26,Κτηματική Υπηρεσία,4,Κτηματολόγιο,14,κτηνοτρόφοι,33,κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,21,κυκλοφοριακό,33,Κυνηγετικός Σύλλογος,29,Κυνηγοί,25,Κυνουρία,35,Κύπρος,3,Κωνσταντινόπουλος,75,Λαϊκή αγορά,24,Λαϊκή Ενότητα,10,Λαική συσπείρωση,38,Λαϊκή συσπείρωση,5,Λάκκος,11,Λάκος,7,Λακωνία,1,Λαλουδάκης,35,Λαμπρόπουλος,1,Λαογραφία,73,ΛΑΟΣ,1,λαχειοφόρος,5,Λειβαδά,1,Λειβάδι,13,Λεκκός,1,Λεωνίδιο,2539,Λεωνίδιο Αλλάζουμε,7,Λιβάδι,7,Λιμάνι,22,Λιμεναρχείο,38,Λιμενικό Σώμα,37,Λιμενικό Ταμείο,5,λογιστές,3,Λύκειο,77,Λυκουρέντζος,58,Λυμπεροπούλου,2,Λυσίκατος,84,μαγειρική,3,Μανδρώνης,2,Μάνος,1,Μανώλης,3,Μαρί,21,Μαρνέρης,117,Μελισσοκόμοι,8,Μελιτζάzz,118,Μετρό,1,Μητέρα,6,Μηχανικοί,6,Μιχελάκης,2,ΜΜΕ,1,μνημόσυνο,30,Μορφωτικός Σύλλογος,98,Μοτοπαρέα,64,Μοτοσικλέτα,47,μουσεία,19,μουσική,12,Μπακούρης,1,Μπαμπαδήμας,57,Μπάσκετ,525,Μπερέτσος,1,Μπερτζελέτος,6,Μπιρσίμ,7,Μπουντρούκας,5,Μυθική Πελοπόννησος,1,ν,1,Ναρκωτικά,1,Νατάσα Πετρούλια,4,Ναύπλιο,1,Ναυτικοί,2,ΝΔ,231,Νέα Γρίπη,5,Νέα Πελοπόννησος,22,Νέοι Δρόμοι,2,Νεολαία ΠΑΣΟΚ,3,νηπιαγωγείο,65,Νίκας,22,Νικολάκου,10,Νομαρχία Αρκαδίας,6,νομοσχέδιο,1,Νότια Κυνουρία,3882,ντοκιμαντέρ,5,Ξενοδόχοι,19,Ο άλλος δρόμος,21,Ο τόπος μας,5,Ο.Ε.ΕΣ.Π.,1,Ο.Τ.Ε.,6,ΟΑΕΔ,62,ΟΑΕΕ,21,ΟΓΑ,25,Οδηγίες,10,Οδηγοί,1,Οικοδόμοι,4,Οικολόγοι,6,Οικονομία,159,Οικονομική επιτροπή,50,Οινοπαραγωγοί,2,ΟΚΕ,1,Ολυμπιακός Λεωνιδίου,243,ομιλία,26,Ομογένεια,49,Ομοσπονδία TKD ITF,8,ΟΝΝΕΔ,5,ΟΠΑΠ,5,ΟΠΕΚΕΠΕ,1,όπερα,1,Όραμα-Γνώση-Πρόοδος,42,Ορειβασία,185,Ορθοπαιδικός,1,ορκωμοσία,2,ΟΤΑ,10,Ουράνης,2,Π.Ο.Ε.,1,Παγώνης,2,ΠΑΖΛ,6,Παιδί,73,Παιδίατρος,10,Παιδικά χωριά SOS,1,Παιδική Χαρά,8,Παιδική Χορωδία,16,παιδικός σταθμός,30,παλαίμαχοι,2,Παλαιοχώρι,48,ΠΑΜΕ,4,Παναγιωτόπουλος,1,Παναρκαδική ομοσπονδία,27,Παναρκαδικό Νοσοκομείο,31,Πανελλήνιες,18,Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,9,πανηγύρια,60,Παπαδημητρόπουλος,1,Παπαηλιού,12,Παπαθανασόπουλος,154,Παπαμιχαήλ,3,Παπανδρέου,2,παραδοσιακοί χοροί,6,Παραλία Τυρού,3,Παραλίες,3,παράξενα,1,ΠαραΤυρό,26,Παρθενώνας,1,Πάρνωνας,9,Παρουσίαση,13,ΠΑΣΟΚ,85,Πάσχα,185,Πατσαρίνος,1,Πάχος,2,Πεζοπόροι Τυρού,169,Πελετά,184,Πελοποννησιακή Ένωση,3,Πελοποννησιακή Συμμαχία,2,Πελοπόννησος,16,Πελοπόννησος Οικολογική,2,Πελοπόννησος Πρώτα,5,Πέρα Μέλανα,64,Περιβάλλον,225,Περιοδικό,1,Περιπατητικός τουρισμός,2,Περιφέρεια Πελοποννήσου,841,Πηγάδι,26,Πλάκα,192,Πλατανάκι,20,πο,1,Ποδήλατο,36,Ποδόσφαιρο,1960,Ποίηση,3,Πολεμική Αεροπορία,2,Πολεμικό Ναυτικό,1,Πολιτικά,765,Πολιτική προστασία,24,Πολιτισμός,729,Πολιτιστικός Σύλλογος,16,Πολίχνη-Δράση,1,πολύτεκνοι,2,Ποτάμι,6,Πούλιθρα,193,Πραγματευτή,64,Πρασιές,1,Πραστός,35,προκηρύξεις,81,Προσκλήσεις,1,Πρόσκληση,8,Προσφορά εργασίας,4,Πρόσωπα,31,Πυργούδι,3,Πυροσβεστική,88,πωλήσεις ακινήτων,42,πωλήσεις επιχειρήσεων,1,πωλήσεις οχημάτων,6,ραδιόφωνο,6,Ρέππας,8,ρετρό,3,Ρολόι,1,Ρουσιάς,4,ρύθμιση οφειλών,1,Σαλάκος,7,Σαμαράς,1,Σαμπατική,23,ΣΑΟΟ,5,Σαπουνακέϊκα,31,Σαραντάρης,28,σεισμός,26,σεμινάριο,27,ΣΕΤΕ,3,Σιδηρόδρομος,2,Σινεμά,134,Σιώρας,13,Σκαντζός,1,Σπηλαιολόγοι,9,Στατιστική Υπηρεσία,9,ΣτΕ,1,Στίβος,46,στρατολογία,3,συγκοινωνία,4,Σύλλογος "Αγ.Απόστολοι",27,Σύλλογος "Άγιος Γεώργιος",3,Σύλλογος "Αθηνά",7,Σύλλογος "Απόλλων",16,Σύλλογος "Επαρχία Κυνουρίας",4,Σύλλογος "Ζεστή Φωλιά",6,Σύλλογος "Λεωνίδιον",16,Σύλλογος Αναρριχητών,1,Σύλλογος Απανταχού Αμυγδαλιωτών,6,Σύλλογος Απανταχού Βασκινιωτών,5,Σύλλογος Απανταχού Τσιταλιωτών,5,σύλλογος Βασκινιωτών,4,Σύλλογος γονέων,142,Σύλλογος Δαφνώνας,10,Σύλλογος Κτηνοτρόφων,3,Σύλλογος Μαριωτών,12,Σύλλογος Παλαιοχωριτών,5,Σύλλογος"Πολίχνη",8,Συμπολιτεία,69,Συναυλία,129,Σύνδεσμος Κοσμιτών,1,Συνέδριο,46,συνέντευξη,35,συνήγορος του πολίτη,1,συνταγές,1,Συνταξιούχοι,22,ΣΥΡΙΖΑ.,122,σχόλια,1,Σωματείο Γυναικών,2,Τ.,1,Τ.Α.Π.,1,Τ.Ε.Ε.,10,Τ.Ο.Π.,3,ΤΑΞΙ,1,Τατούλης,258,ΤΕΒΑ,7,τέλη,4,τέννις,5,Τέχνη,11,Τεχνικό Πρόγραμμα,6,Τεχνολογία,42,Τηγάνι,2,τηλεόραση,99,τοξοβολία,5,Τοπικά,18,Τοπικό Αρχείο,4,Τουρισμός,393,Τράπεζα Πειραιώς,3,τράπεζες,18,Τρίαθλο,28,Τριανταφύλλου,3,Τρίτεκνοι,7,Τροχαίο,43,Τροχάνη,1,Τσακωνιά,86,Τσακώνικη διάλεκτος,50,τσακώνικη μελιτζάνα,5,Τσακώνικη υφαντική,13,Τσακώνικος Συνεταιρισμός,1,Τσακώνικος Συνεταιρισμός Γυναικών,1,Τσακώνικος Χορός,15,Τσακωνοπαρέα,16,Τσέρφο,1,Τσιγκούνης,13,Τσικνοπέμπτη,4,Τσιλιβής,2,Τσιτάλια,31,ΤΣΜΕΔΕ,1,Τύπος,1,Τυρός,767,Υγεία,382,ΥΠΕΣ,1,Υπηρεσίες,1,Υποθηκοφυλακείο,2,Υποτροφίες,9,Υπουργείο Ναυτιλίας,1,Υπουργείο Πολιτισμού,1,Φ.Ο.Σ.Λ.,1,Φάμπρικα Πολιτισμού,113,Φαρμακοποιοί,1,Φεστιβάλ,71,Φεστιβάλ αναρρίχησης,13,Φεστιβάλ Μελιτζάνας,58,Φιλαρμονική,28,Φιλόδημοι Πολίτες,33,φιλόζωοι,21,Φίλοι Εθνικής Ελλάδος,1,Φορέας Διαχείρισης Οικολογικού Πάρκου,148,Φορείς,8,φορολογία,56,Φορολογικά,101,Φόρος ακινήτων,1,Φωκιανό,24,Φωτογραφία,11,Φωτογραφίες,65,ΧΑΔΑ,5,χάκερς,1,Χαμόγελο του παιδιού,12,Χάρτες,3,Χείλαρης,14,χιούμορ,1,Χορευτικό συγκρότημα,3,Χορευτικός Όμιλος,7,χοροεσπερίδα,47,Χορός,49,Χορωδία,29,Χορωδία Ενηλίκων,16,Χουζούρης,4,Χούνη,2,Χριστούγεννα,232,Χρονογράφημα,12,Χρυσή Αυγή,22,ψάρεμα,2,Ψαρολόγος,9,ψήφισμα,7,Ψυκτικοί,1,Ψυχολογία,10,Ωδείο,16,ώρα,11,agenda,2,Beach Soccer,4,Beach Tennis,19,Beach Volley,49,Black Friday,1,Erasmus,3,Events,1,Facebook,16,fake news,1,Google,4,I Love GR,11,Leader,35,Photo Gallery,1,Pizza,1,Rally,1,Taekwon Do,78,Taxisnet,8,TKD WTF,15,Toolbar,1,top,2,Unesco,1,Video,1273,WWF,2,
ltr
item
Leonidion.gr: Προχωράει η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας βοθρολυμάτων στον Τυρό με μέθοδο υγροβιότοπων
Προχωράει η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας βοθρολυμάτων στον Τυρό με μέθοδο υγροβιότοπων
http://1.bp.blogspot.com/-HLFsK88rwrw/TZSVor7s4gI/AAAAAAAADlI/3rQfEmAUKfs/s400/P327001.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-HLFsK88rwrw/TZSVor7s4gI/AAAAAAAADlI/3rQfEmAUKfs/s72-c/P327001.jpg
Leonidion.gr
https://www.leonidion.gr/2011/05/blog-post_3916.html
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/2011/05/blog-post_3916.html
true
1463647731720589503
UTF-8
Φορτώθηκαν όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκαν δημοσιεύματα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσοτερα Cancel reply Διαγραφή Από τον Αρχική σελίδα Σελίδες Δημοσιεύματα Δείτε τα όλα ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ SEARCH Όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκε δημοσίευμα που να ταιριάζει στην αναζήτηση ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαίου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαίου Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago χτες $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερες από 5 εβδομάδες Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content