Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου την Κυριακή 31 Ιουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας θα συνεδριάσει δύο φορές την Κυριακή  31 Ιουλίου 2011 στο Δημοτικό κατάστημα Λεωνιδίου. Συγ...

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας θα συνεδριάσει δύο φορές την Κυριακή  31 Ιουλίου 2011 στο Δημοτικό κατάστημα Λεωνιδίου.
Συγκεκριμένα:

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 19.00 με θέματα στην ημερησία διάταξη τα παρακάτω:

Θέμα 1ο: Περί της έγκρισης του απολογισμού εσόδων - εξόδων του πρώην «Δήμου Τυρού» οικον. έτους (2010). (Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος / Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
Θέμα 2ο: Περί της έγκρισης του απολογισμού εσόδων - εξόδων του πρώην «Δήμου Λεωνιδίου» οικον. έτους (2010). (Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος / Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
Θέμα 3ο: Περί της έγκρισης του απολογισμού εσόδων - εξόδων της πρώην «Κοινότητας Κοσμά» οικον. έτους (2010). (Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος / Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 20.00 με ημερήσια διάταξη την παρακάτω:

Θέμα 1ο: Περί αποδοχής του ποσού των 66.400 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, τροποποιήσεως του Τεχνικού Προγράμματος, αναμορφώσεως του προϋπολογισμού και εγκρίσεως πιστώσεως για την εκτέλεση εργασιών και έργων.(Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος / Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
Θέμα 2ο: Περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχειρήσεως Λεωνιδίου. (Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος / Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
Θέμα 3ο: Παραίτηση μέλους Οικονομικής Επιτροπής και αναπλήρωσής του. (Εισηγητής:Αθανασόπουλος Δημήτριος / Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
Θέμα 4ο: Περί της αποδοχής της παραχωρούμενης - μεταβιβαζόμενης και παραδιδόμενης στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Τ.Κ.Πελετών) και σε κοινή χρήση, μίας (01) οικοπεδικής λωρίδας /[Τ.Κ. Πελετών, περιοχή Όχθος ], επιφάνειας (1,34) τ.μ, από τον κ. Κατσουράνη Δημήτριο του Κυριάκου.(Εισηγητής: Εμμ. Δολιανίτης / Αντιδήμαρχος).
Θέμα 5ο: Περί της αποδοχής της παραχωρούμενης - μεταβιβαζόμενης και παραδιδόμενης στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Τ.Κ. Πέρα Μελάνων) και σε κοινή χρήση, μίας (01) οικοπεδικής λωρίδας / [Τ.Κ. Πέρα Μελάνων], επιφάνειας (121,45) τ.μ, από τους κ. Σωτήριο Ζαμπούνη, Νικόλαο Ζαμπούνη, Παναγιώτη Δολιανίτη.(Εισηγητής: Τριανταφύλλου Ιωάννης /Αντιδήμαρχος).
Θέμα 6ο: Επί έκθεσης των κ. Αλέξανδρου Κατσίκα / Δημοτικού Συμβούλου - Δημητρίου Λάτση/ Προέδρου Τ.Σ Κοσμά & Κωνσταντίνου Τροχάνη / Προϊσταμένου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για τα ζητούμενα από τον Δήμαρχο με το 3775 Α/20-04-2011 έγγραφό του προς αυτούς (Εισηγητής: Μαρνέρης Ιωάννης / Δήμαρχος).
Θέμα 7ο: Επί των από 23-01-2011 και 01-06-2011 αιτήσεων του κ. Παναγιώτη Α. Τζοβάνη(Εισηγητής: Μαρνέρης Ιωάννης / Δήμαρχος).
Θέμα 8ο: Περί αποδοχής και κατανομής του ποσού των 8.657,03 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων πρώην Δήμου Τυρού και Κοινότητας Κοσμά. (Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος / Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
Θέμα 9ο: Περί εγκρίσεως πιστώσεως για πολιτιστικές εκδηλώσεις 2011 (Εισηγητής: Μαρνέρης Ιωάννης / Δήμαρχος).
Θέμα 10ο: Περί της ανάθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Νότια Κυνουρίας στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (Εισηγητής: Μαρνέρης Ιωάννης / Δήμαρχος).
Θέμα 11ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011, για την δημιουργία νέου ΚΑ με τίτλο «Διευθέτηση εναποτιθέμενων απορριμμάτων ενεργού σκουπιδότοπου» με το ποσό των 24.000 € από τον ΚΑ 20-7325.001 με τίτλο «Μετατοπίσεις – βελτιώσεις –επισκευές δημοτικού φωτισμού»(56.200 €) και της ανάλογης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2011. (Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος / Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
Θέμα 12ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011, για την δημιουργία νέου ΚΑ με τίτλο «Αποψιλώσεις – αποκλαδώσεις αυτοφυούς βλάστησης» με το ποσό των 17.000€ από τον ΚΑ 8251 με τίτλο «Πάγια Προκαταβολή »(19.000 €) και της ανάλογης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2011. (Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος /
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
Θέμα 13ο:Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011, για την δημιουργία νέου ΚΑ με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή αντλιοστασίων Δ.Ε. Λεωνιδίου » με το ποσό των 5.000 € από τον ΚΑ 25-7331.001 με τίτλο «Συντήρησης & επισκευή κτιρίων - αντλιοστάσια »(5.000 €) και της ανάλογης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2011. (Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος / Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
Θέμα 14ο:Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011, για την δημιουργία νέου ΚΑ με τίτλο «Προμήθεια λαπτήρων Δημοτικού φωτισμού » με το ποσό των 12.000 € από τον ΚΑ 20-6694 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για συντήρηση δημοτικού φωτισμού »(23.000 €) και της ανάλογης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2011. (Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος / Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
Θέμα 15ο: Περί συγκροτήσεως, τριμελής επιτροπής δημοτικών υπαλλήλων, για την παραλαβή της «Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος Τ.Κ. Μελάνων» .(Εισηγητής: Εμμ. Δολιανίτης /Αντιδήμαρχος)
Θέμα 16ο: Περί συγκροτήσεως, τριμελής επιτροπής δημοτικών υπαλλήλων, για την παραλαβή της «Προμήθεια φωτοβολταικών στύλων φωτισμού ΔΕ Τυρού» .(Εισηγητής: Εμμ. Δολιανίτης /Αντιδήμαρχος)
Θέμα 17ο: Περί συγκροτήσεως, τριμελής επιτροπής δημοτικών υπαλλήλων, για την παραλαβή της «Προμήθεια ηλεκτρογεννήτριας Τ.Κ Μελάνων» .(Εισηγητής: Εμμ. Δολιανίτης /Αντιδήμαρχος)
Θέμα 18ο: Περί συγκροτήσεως, τριμελής επιτροπής δημοτικών υπαλλήλων, για την παραλαβή της «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» .(Εισηγητής: Εμμ. Δολιανίτης / Αντιδήμαρχος)
Θέμα 19ο: Περί της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε) για το έργο «Ίδρυση σφαγείου αιγοπροβάτων Δήμου Λεωνιδίου». .(Εισηγητής: Εμμ. Δολιανίτης / Αντιδήμαρχος)
Θέμα 20ο: Επί αιτήσεων Αθλητικού Συλλόγου Λεωνιδίου ¨Το ΛΕΩΝΙΔΙΟ¨ σχετικά με την παραχώρηση μικρού λεωφορείου για τις μετακινήσεις της ομάδας, καθώς και την επιχορήγηση του Δήμου προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες του συλλόγου (Εισηγητής: Μαρνέρης Ιωάννης/ Δήμαρχος).
Θέμα 21ο: Επί αιτήσεως Μορφωτικού & Πολιτιστικού Συλλόγου Π. Μελάνων «Η Τσακωνιά» σχετικά με τη επιχορήγηση με το ποσό των 2.000 € για την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (Εισηγητής: Μαρνέρης Ιωάννης / Δήμαρχος).
Θέμα 22ο: Περί ορισμού ενός μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου ως αναπληρωματικό μέλος του Δημάρχου στην συγκρότηση τριμελών επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων στους παραγωγούς λαϊκών αγορών. (Εισηγητής: Μαρνέρης Ιωάννης / Δήμαρχος).
Θέμα 23ο: Περί της ανανεώσεως, άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου του κ. Σπυρίδων Β.Λαγοδόντη. (Εισηγητής: Μαρνέρης Ιωάννης / Δήμαρχος).
Θέμα 24ο: Περί ανανεώσεως άδειας λειτουργίας κινητής καντίνας του κ. Κουρμπέλη Γεωργίου του Θεοδώρου. (Εισηγητής: Μαρνέρης Ιωάννης / Δήμαρχος).
Θέμα 25ο: Περί χορηγήσεως άδειας λειτουργίας μουσικής στον κ. Κόκκινο Μιχαήλ του Ευαγγέλου για το κατάστημά του καφενείο-μπαρ στη Τ.Κ. Τυρού(Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος / Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
Θέμα 26ο: Περί χορηγήσεως άδειας λειτουργίας μουσικής στην κα Θεοδωροπούλου Μαρία του Αντωνίου για το κατάστημά της καφετέρια – ζαχαροπλαστείο στη Τ.Κ. Σαπουνακαιίκων(Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος / Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
Θέμα 27ο: Περί χορηγήσεως άδειας λειτουργίας μουσικής στον κ. Ψαρολόγο Γεώργιο του Αναστασίου για το κατάστημά του καφετέρεια στη Τ.Κ. Τυρού (Εισηγητής: Αθανασόπουλος Δημήτριος / Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
Θέμα 28ο: Περί χορηγήσεως άδειας λειτουργίας μουσικής στον κ. Κεκέ Ιωάννη του Κων/νου για το κατάστημά του σνακ –μπαρ-ζαχαροπλαστείο στη Τ.Κ. Πουλίθρων (Εισηγητής:Αθανασόπουλος Δημήτριος / Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
Θέμα 29ο: Επί αιτήσεως πολιτών σχετικά με το καθορισμό του Αιγιαλού και της παραλίας στη θέση Λάκκος. (Εισηγητής: Μαρνέρης Ιωάννης / Δήμαρχος).
Θέμα 30ο: Επί αιτήσεως Κολενδριανού Παναγιώτη για αγορά οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Αγίου Χαραλάμπους. (Εισηγητής: Μαρνέρης Ιωάννης / Δήμαρχος).
Θέμα 31ο: Επί αιτήσεως Πισιμίση Άγγελου για αγορά οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Αγίου Χαραλάμπους. (Εισηγητής: Μαρνέρης Ιωάννης / Δήμαρχος).
Θέμα 32ο: Επί αιτήσεως εταιρίας HappyAnt.tv (Λαλουδάκη Ελισάβετ) σχετικά με την αποπληρωμή οικονομικής ενίσχυση καθώς και πρόταση για αγορά DVD . (Εισηγητής: Μαρνέρης Ιωάννης / Δήμαρχος).
Θέμα 33ο: Επί εγγράφου εταιρίας ISTION Yachting, σχετικά με την υποστήριξη από το Δήμου μας, ιστιοπλοϊκού αγώνα με σκάφη καταμαράν που θα πραγματοποιηθεί 22-29 Οκτωβρίου 2011.(Εισηγητής: Μαρνέρης Ιωάννης / Δήμαρχος).
Θέμα 34ο: Επί εγγράφου Κέντρου Υγείας Λεωνιδίου σχετικά με την έγκριση και προμήθεια από τον Δήμο μας ενός κλιματιστικού για την αίθουσα αιμοδοσίας στο Κέντρο Υγείας. (Εισηγητής:Μαρνέρης Ιωάννης / Δήμαρχος).
Θέμα 35ο: Περί της ανανεώσεως, άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου του κ. Γεώργιου Κ.Μένη . (Εισηγητής: Μαρνέρης Ιωάννης / Δήμαρχος).
Θέμα 36ο: Επί αποφάσεως Τοπικής Κοινότητας Πελετών σχετικά με την αίτηση του κ. Μωριάτη Αποστόλου για μείωση τέλους ύδρευσης λόγω καλλιέργειας σαλιγκαριών. (Εισηγητής: Ξερακιάς Χρήστος / Αντιδήμαρχος).

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Όνομα

"Κλεισθένης",1,16η Μαρτίου,4,25η Μαρτίου,37,28η Οκτωβρίου,22,Α.Ε.Μαρίου,56,Α.Ε.Σ. Κυνουρίας,2,Α.Ο.Σ.Λ,4,Α.Σ. TKD Λεωνιδίου,30,Α.Σ."Αρκάς",27,Α.Σ.Λεωνιδίου,771,Α.Τ.Λεωνιδίου,3,Αβραντίνης,1,Αγ.Βασίλειος,15,Αγγελίες,74,Άγιος Βασίλειος,5,Αγρότες,150,Αγροτικός Συνεταιρισμός,45,Αγώνες δρόμου,89,Αγωνιστική Συνεργασία,2,ΑΔΜΗΕ,1,ΑΕΠΙ,5,Αθλητικά,2863,αιγιαλός,1,Αιμοδοσία,56,Αλιεία,6,αλιευτικός σύλλογος,3,Άλλα αθλήματα,197,ΑΜΕΑ,13,Αμπελουργοί,13,Αμυγδαλιά,15,Ανακοινώσεις,352,Αναπτυξιακή Πάρνωνα,141,Αναρρίχηση,36,Ανέλιξη,1,Ανεξάρτητοι Έλληνες,8,Άνεργοι,18,Ανοικτό Πανεπιστήμιο,1,Ανοιχτή συνέλευση,8,ΑΝΤΑΡΣΥΑ,1,Αντένα,2,Αντιφασίστες,1,Αξίζει να δείτε,105,Άξιον Εστί,3,απάτες,11,απεργία,5,Απογραφή 2011,4,Αποζημιώσεις,7,Απόκριες,115,Απόλλων Τυρού,274,άποροι,11,Αποστολόπουλος,1,αποτελέσματα,1,Απόψεις,1,Απρόβλεπτα,1,απώλεια αντικειμένου,1,Άργος,1,Αργυράκη,1,Άρθρα,20,Αρκαδία,844,Αρκαδικό Πανόραμα,5,Αρκαδικός,4,Άρση βαρών,2,Αρχαιολογία,27,Αρχείο Τσακωνιάς,138,Αρχιτέκτονες,5,ΑΣΕΠ,1,Αστεία,2,Αστέρας Τρίπολης,2,Άστρος,28,Αστυνομία,203,Ασφαλιστικά ταμεία,75,ΑΤΕ,1,ατύχημα,5,Άυλη Πολιτιστική κληρονομιά,1,Αυτοδιοίκηση,27,αυτοδιοίκηση-εκλογές,108,Αυτοκίνητο,46,αφιέρωμα,3,Βαλασόπουλος,1,Βασκίνα,32,Βέμμος,8,Βενιζέλος,1,Βιβλίο,41,Βίντεο,100,Βιογραφικό,3,Βιτζηλαίου,5,Βιώσιμη Πόλη,2,Βλάβες,12,Βλάσης,56,Βλησιδιά,14,Βοήθεια στο σπίτι,1,Βόλεϊ,7,Βουδούρης,7,βραβείο,2,Γ.Ε.Φ.,1,Γ.Σ.Τυρού,92,Γενική Συνέλευση,57,Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές,5,Γεωργοί,3,γηροκομείο,16,Γιαννακόπουλος,1,Γιαννακούρας,36,Γιαννούσης,3,Γιορτή Αμυγδάλου,3,Γιορτή θαλασσινών,5,Γιορτή Κρασιού,22,γιορτή μελιού,10,Γιορτή μελιτζάνας,24,Γιορτή πανσελήνου,2,Γιορτή του Ψαρά,21,Γλυππία,1,γλυπτική,2,Γνώμες,398,Γόντικας,2,Γυμνάσιο,103,Γυναίκα,8,Γύρος Αμπελώνων,1,Δ.Ε.Τυρού,16,Δ.Ο.Υ.,65,Δαλιάνης,9,δανειολήπτες,3,Δασαρχείο,19,ΔΕΔΔΗΕ,21,Δέδε,2,Δέδες,4,ΔΕΗ,39,ΔΕΚΟ,1,Δελτία τύπου,1084,δεντροφύτευση,2,ΔΗ.ΣΥ.,8,ΔΗΚΕΝΚ,14,Δημ.Ραδιόφωνο Τρίπολης,4,ΔΗΜΑΡ,3,Δημοπρασία,43,Δήμος Β.Κυνουρίας,7,Δήμος Γορτυνίας,1,Δήμος Λεωνιδίου,34,Δήμος Ν.Κυνουρίας,64,Δήμος Νότιας Κυνουρίας,1232,Δήμος Τυρού,1,δημοσιογράφοι,3,Δημοσκόπηση,2,Δημοτικό Συμβούλιο,230,Δημοτικό Σχολείο,211,δημοψήφισμα,1,Δια Βίου Μάθηση,14,Διαγωνισμός,37,Διαδίκτυο,55,δίαθλο,1,διακοπή νερού,8,διακοπή ρεύματος,16,Διαμαρτυρία,3,Διαμονή,13,Διανομή τροφίμων,17,διασκέδαση,81,Διατροφή,12,διάφορα,8,διάφορα είδη,4,ΔΙΕΚ,5,Δικαιοσύνη,72,Δράκος,7,Δράσεις Κυνουρίας,3,Δράση,5,Δρίτσας,7,Δυνατή Πελοπόννησος,1,δυστύχημα,14,δωρεά,15,εγκαίνια,2,ΕΕΣΠΟΦ,1,εθελοντισμός,31,έθιμα,4,Εθνική Ελλάδας,14,Εθνική Συσπείρωση,1,Εθνική Τράπεζα,4,ει,1,Ειδήσεις,5,Ειδικό Σχολείο,3,Εκδηλώσεις,922,Εκδρομή,73,Έκθεση,62,Έκθεση Φωτογραφίας,10,Εκκλησία,303,Εκλογες,3,Εκλογές,477,Εκπαίδευση,466,εκπομπή,3,εκπτώσεις,2,Εκτελεστική επιτροπή,2,ελαιοπαραγωγοί,44,ΕΛΓΑ,4,Ελεύθεροι επαγγελματίες,2,Ελιά,2,Ελλάδα,1115,Ελληνικός Στρατός,4,Ελλήνων Συνέλευσις,1,ΕΛΜΕ,1,ΕΛΤΑ,6,Εμβολιασμοί,1,Εμπορικός σύλλογος,164,ΕΜΥ,5,Ενδιαφέρουν,240,Ενέργεια,2,Ενίσχυση Επιχειρήσεων,4,ενοικίαση ακινήτων,15,Ένωση Ξενοδόχων,31,Εξωτερική Πολιτική,2,ΕΟΔΥ,1,ΕΟΜΜΕΧ,1,ΕΟΠΥΥ,3,ΕΠΑΛ,80,επαρχιακός Τύπος,1,επέτειοι,12,επιδόματα,21,Επιδοτήσεις,45,Επικαιρότητα,11342,Επιμελητήριο Αρκαδίας,71,Επιστολές,19,Επιτροπή Παιδείας,6,Επιχειρηματικότητα,60,Επιχειρήσεις εστίασης,1,ΕΠΟ,1,ΕΠΣ.Αρκαδίας,48,ΕΠΣΑ,46,Έργα,254,Εργασία,264,Εργαστήριο,7,Εργατικό κέντρο,3,ΕΡΤ,26,Ερωτηματολόγιο,1,ΕΣΗΕΑ,1,ΕΣΠΑ,32,Εύη Τατούλη,66,Ευθυμογράφημα,17,Ευρωεκλογές,1,Ευχές,41,ΕΦΕΤ,2,Ζαρίτσι,2,Ζαχαριάς,14,ζημιές,5,ζωγραφική,10,Ζώταλης,1,Ηλιοπούλου,4,ημερίδα,31,Θέατρο,76,θέατρο σκιών,3,Θεοδωράκη,1,θεοδωράκης,2,Θεοφάνεια,26,θηροφύλακες,4,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Καρυάς,3,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Σίντζας,21,Ι.Μ.Ελώνης,78,ιατρός,1,Ιδιαίτερα μαθήματα,3,ΙΕΚ,10,ΙΚΑ,37,ΙΚΑ.,1,ΙΝ.Ε.,1,Ισοπολιτεία,7,Ιστορικά,41,Κ.Ε.Δ.Ε,8,Κ.Ε.Ε.,2,Κ.Ε.Π.,12,Κ.Ε.Φ.,1,καιρός,171,Καλαθά,1,Καλλικράτης,9,Καρβελάς,4,Καρδαράς,1,Καστανιές,1,καταγγελίες,3,Καταδυτικό πάρκο,17,καταναλωτές,3,καταστήματα,2,κατηγορία,1,κατοικίδια,1,Κατσίρης,2,Καύσιμα,3,ΚΕΚ,2,Κέντρο Πληροφόρησης,7,Κέντρο Υγείας,51,Κεντροαριστερά,4,ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.,1,Κιβωτός του Κόσμου,2,Κίνημα Αλλαγής,11,Κίνηση,1,ΚΚΕ,56,Κλειστό Γυμναστήριο,2,κληροδοτήματα,9,ΚΝΕ,1,Κοινωνία,86,Κοινωνικά,123,Κοινωφελής Επιχείρηση,24,κολύμβηση,5,Κοντοζαμάνης,23,Κοσμάς,184,Κόσμος,87,Κοτρώτσος,1,Κουκλοθέατρο,11,Κουνουπιά,22,Κουτρούκης,5,ΚΠΝΝΑ,1,Κρυονέρι,2,ΚΤΕΛ,22,Κτηματική Υπηρεσία,4,Κτηματολόγιο,10,κτηνοτρόφοι,31,κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,17,κυκλοφοριακό,33,Κυνηγετικός Σύλλογος,29,Κυνηγοί,24,Κυνουρία,35,Κύπρος,3,Κωνσταντινόπουλος,74,Λαϊκή αγορά,22,Λαϊκή Ενότητα,10,Λαική συσπείρωση,37,Λαϊκή συσπείρωση,5,Λάκκος,10,Λάκος,7,Λακωνία,1,Λαλουδάκης,35,Λαμπρόπουλος,1,Λαογραφία,72,ΛΑΟΣ,1,λαχειοφόρος,4,Λειβαδά,1,Λειβάδι,14,Λεκκός,1,Λεωνίδιο,2404,Λεωνίδιο Αλλάζουμε,6,Λιβάδι,6,Λιμάνι,22,Λιμεναρχείο,34,Λιμενικό Σώμα,36,Λιμενικό Ταμείο,4,λογιστές,3,Λύκειο,73,Λυκουρέντζος,58,Λυμπεροπούλου,2,Λυσίκατος,79,μαγειρική,3,Μανδρώνης,2,Μάνος,1,Μανώλης,3,Μαρί,19,Μαρνέρης,117,Μελισσοκόμοι,7,Μελιτζάzz,118,Μητέρα,6,Μηχανικοί,5,Μιχελάκης,2,ΜΜΕ,1,μνημόσυνο,27,Μορφωτικός Σύλλογος,91,Μοτοπαρέα,64,Μοτοσικλέτα,47,μουσεία,17,μουσική,12,Μπακούρης,1,Μπαμπαδήμας,57,Μπάσκετ,501,Μπερτζελέτος,6,Μπιρσίμ,6,Μπουντρούκας,5,Μυθική Πελοπόννησος,1,ν,1,Ναρκωτικά,1,Νατάσα Πετρούλια,4,Ναύπλιο,1,Ναυτικοί,2,ΝΔ,226,Νέα Γρίπη,5,Νέα Πελοπόννησος,20,Νέοι Δρόμοι,2,Νεολαία ΠΑΣΟΚ,3,νηπιαγωγείο,61,Νίκας,12,Νικολάκου,10,Νομαρχία Αρκαδίας,6,νομοσχέδιο,1,Νότια Κυνουρία,3585,ντοκιμαντέρ,2,Ξενοδόχοι,18,Ο άλλος δρόμος,21,Ο τόπος μας,5,Ο.Ε.ΕΣ.Π.,1,Ο.Τ.Ε.,6,ΟΑΕΔ,61,ΟΑΕΕ,21,ΟΓΑ,25,Οδηγίες,10,Οδηγοί,1,Οικοδόμοι,4,Οικολόγοι,6,Οικονομία,144,Οικονομική επιτροπή,50,Οινοπαραγωγοί,2,ΟΚΕ,1,Ολυμπιακός Λεωνιδίου,209,ομιλία,24,Ομογένεια,41,Ομοσπονδία TKD ITF,8,ΟΝΝΕΔ,5,ΟΠΑΠ,5,ΟΠΕΚΕΠΕ,1,όπερα,1,Όραμα-Γνώση-Πρόοδος,42,Ορειβασία,178,Ορθοπαιδικός,1,ορκωμοσία,2,ΟΤΑ,10,Ουράνης,2,Π.Ο.Ε.,1,Παγώνης,2,ΠΑΖΛ,6,Παιδί,72,Παιδίατρος,10,Παιδική Χαρά,8,Παιδική Χορωδία,16,παιδικός σταθμός,27,παλαίμαχοι,2,Παλαιοχώρι,44,ΠΑΜΕ,4,Παναγιωτόπουλος,1,Παναρκαδική ομοσπονδία,26,Παναρκαδικό Νοσοκομείο,29,Πανελλήνιες,18,Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,9,πανηγύρια,60,Παπαδημητρόπουλος,1,Παπαηλιού,12,Παπαθανασόπουλος,151,Παπαμιχαήλ,3,Παπανδρέου,2,παραδοσιακοί χοροί,5,Παραλία Τυρού,2,Παραλίες,3,παράξενα,1,ΠαραΤυρό,26,Παρθενώνας,1,Πάρνωνας,8,Παρουσίαση,12,ΠΑΣΟΚ,85,Πάσχα,185,Πατσαρίνος,1,Πάχος,2,Πεζοπόροι Τυρού,162,Πελετά,176,Πελοποννησιακή Ένωση,3,Πελοποννησιακή Συμμαχία,2,Πελοπόννησος,14,Πελοπόννησος Οικολογική,2,Πελοπόννησος Πρώτα,5,Πέρα Μέλανα,59,Περιβάλλον,221,Περιοδικό,1,Περιφέρεια Πελοποννήσου,811,Πηγάδι,24,Πλάκα,188,Πλατανάκι,20,πο,1,Ποδήλατο,36,Ποδόσφαιρο,1836,Ποίηση,3,Πολεμική Αεροπορία,1,Πολεμικό Ναυτικό,1,Πολιτικά,752,Πολιτική προστασία,24,Πολιτισμός,703,Πολιτιστικός Σύλλογος,15,Πολίχνη-Δράση,1,πολύτεκνοι,2,Ποτάμι,6,Πούλιθρα,175,Πραγματευτή,61,Πρασιές,1,Πραστός,35,προκηρύξεις,75,Πρόσκληση,7,Προσφορά εργασίας,3,Πρόσωπα,28,Πυργούδι,3,Πυροσβεστική,86,πωλήσεις ακινήτων,35,πωλήσεις επιχειρήσεων,3,πωλήσεις οχημάτων,5,ραδιόφωνο,4,Ρέππας,8,ρετρό,3,Ρολόι,1,Ρουσιάς,4,Σαλάκος,7,Σαμαράς,1,Σαμπατική,21,ΣΑΟΟ,4,Σαπουνακέϊκα,29,Σαραντάρης,27,σεισμός,22,σεμινάριο,23,ΣΕΤΕ,3,Σιδηρόδρομος,1,Σινεμά,122,Σιώρας,13,Σκαντζός,1,Σπηλαιολόγοι,9,Στατιστική Υπηρεσία,9,ΣτΕ,1,Στίβος,46,στρατολογία,3,Σύλλογος "Αγ.Απόστολοι",25,Σύλλογος "Άγιος Γεώργιος",3,Σύλλογος "Αθηνά",6,Σύλλογος "Απόλλων",16,Σύλλογος "Επαρχία Κυνουρίας",1,Σύλλογος "Ζεστή Φωλιά",2,Σύλλογος "Λεωνίδιον",12,Σύλλογος Αναρριχητών,1,Σύλλογος Απανταχού Αμυγδαλιωτών,5,Σύλλογος Απανταχού Βασκινιωτών,5,Σύλλογος Απανταχού Τσιταλιωτών,4,σύλλογος Βασκινιωτών,4,Σύλλογος γονέων,135,Σύλλογος Δαφνώνας,10,Σύλλογος Κτηνοτρόφων,3,Σύλλογος Μαριωτών,11,Σύλλογος Παλαιοχωριτών,3,Σύλλογος"Πολίχνη",7,Συμπολιτεία,69,Συναυλία,129,Σύνδεσμος Κοσμιτών,1,Συνέδριο,41,συνέντευξη,34,συνήγορος του πολίτη,1,συνταγές,1,Συνταξιούχοι,22,ΣΥΡΙΖΑ.,120,σχόλια,1,Σωματείο Γυναικών,2,Τ.Α.Π.,1,Τ.Ε.Ε.,10,ΤΑΞΙ,1,Τατούλης,258,ΤΕΒΑ,7,τέλη,3,τέννις,4,Τέχνη,11,Τεχνικό Πρόγραμμα,3,Τεχνολογία,42,Τηγάνι,2,τηλεόραση,96,τοξοβολία,5,Τοπικά,18,Τοπικό Αρχείο,4,Τουρισμός,365,Τράπεζα Πειραιώς,3,τράπεζες,15,Τρίαθλο,27,Τριανταφύλλου,3,Τρίτεκνοι,7,Τροχαίο,38,Τροχάνη,1,Τσακωνιά,83,Τσακώνικη διάλεκτος,48,τσακώνικη μελιτζάνα,5,Τσακώνικη υφαντική,13,Τσακώνικος Συνεταιρισμός,1,Τσακώνικος Συνεταιρισμός Γυναικών,1,Τσακώνικος Χορός,15,Τσακωνοπαρέα,14,Τσέρφο,1,Τσιγκούνης,13,Τσικνοπέμπτη,4,Τσιλιβής,2,Τσιτάλια,28,ΤΣΜΕΔΕ,1,Τύπος,1,Τυρός,730,Υγεία,373,ΥΠΕΣ,1,Υποθηκοφυλακείο,2,Υποτροφίες,9,Υπουργείο Ναυτιλίας,1,Υπουργείο Πολιτισμού,1,Φ.Ο.Σ.Λ.,1,Φάμπρικα Πολιτισμού,103,Φαρμακοποιοί,1,Φεστιβάλ,70,Φεστιβάλ αναρρίχησης,13,Φεστιβάλ Μελιτζάνας,58,Φιλαρμονική,27,Φιλόδημοι Πολίτες,30,φιλόζωοι,21,Φίλοι Εθνικής Ελλάδος,1,Φορέας Διαχείρισης Οικολογικού Πάρκου,147,Φορείς,8,φορολογία,56,Φορολογικά,99,Φόρος ακινήτων,1,Φωκιανό,22,Φωτογραφία,11,Φωτογραφίες,65,ΧΑΔΑ,5,χάκερς,1,Χαμόγελο του παιδιού,12,Χάρτες,3,Χείλαρης,13,χιούμορ,1,Χορευτικό συγκρότημα,3,Χορευτικός Όμιλος,7,χοροεσπερίδα,45,Χορός,49,Χορωδία,29,Χορωδία Ενηλίκων,14,Χουζούρης,4,Χούνη,2,Χριστούγεννα,205,Χρονογράφημα,12,Χρυσή Αυγή,22,ψάρεμα,2,Ψαρολόγος,9,ψήφισμα,7,Ψυχολογία,8,Ωδείο,16,ώρα,10,agenda,2,Beach Soccer,4,Beach Tennis,19,Beach Volley,49,Erasmus,2,Events,1,Facebook,16,I Love GR,11,Leader,35,Photo Gallery,1,Pizza,1,Rally,1,Taekwon Do,78,Taxisnet,8,TKD WTF,15,Toolbar,1,Unesco,1,Video,1217,WWF,2,
ltr
item
Leonidion.gr: Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου την Κυριακή 31 Ιουλίου
Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου την Κυριακή 31 Ιουλίου
http://4.bp.blogspot.com/-Ii1c7hrY_9I/Ti2nbcr4p-I/AAAAAAAAEmQ/CZd1etFyMlk/s320/IMG_2854.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Ii1c7hrY_9I/Ti2nbcr4p-I/AAAAAAAAEmQ/CZd1etFyMlk/s72-c/IMG_2854.jpg
Leonidion.gr
https://www.leonidion.gr/2011/07/31.html
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/2011/07/31.html
true
1463647731720589503
UTF-8
Φορτώθηκαν όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκαν δημοσιεύματα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσοτερα Cancel reply Διαγραφή Από τον Αρχική σελίδα Σελίδες Δημοσιεύματα Δείτε τα όλα ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ Αναζήτηση Όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκε δημοσίευμα που να ταιριάζει στην αναζήτηση ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαίου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαίου Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago χτες $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερες από 5 εβδομάδες Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content