Τεχνική Έκθεση για την αποκατάσταση των ζημιών στο λιμάνι της Πλάκας

Από την κ. Μαριλένα Φράγκου – Μελετήτρια Λιμενικών ΄Εργων συντάχθηκε και παραδόθηκε στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας η παρακάτω τεχνική έκθεση,...

Από την κ. Μαριλένα Φράγκου – Μελετήτρια Λιμενικών ΄Εργων συντάχθηκε και παραδόθηκε στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας η παρακάτω τεχνική έκθεση, που αφορά την αποκατάσταση των ζημιών στον λιμένα Πλάκας Λεωνιδίου που προκλήθηκαν από την έντονη θαλασσοταραχή της 6ης Φεβρουαρίου 2012. 

Η Τεχνική αυτή ΄Εκθεση έχει ως ακολούθως:
Μετά την πρόσφατη θεομηνία, ο λιμένας της Πλάκας Λεωνιδίου υπέστη σοβαρές ζημιές. Αποτέλεσμα είναι ο λιμένας να μην είναι σήμερα λειτουργικός. Οι ζημιές είναι ορατές στα τελευταία 50m περίπου, καθώς από το κεκαμμένο μέχρι το ακρομώλιο έχει καταρρεύσει ο προφυλακτήριος τοίχος και η ανωδομή. Οι ζημιές αυτές είναι εύκολα ανακατασκεύσιμες, εάν τα υποκείμενα τμήματα του έργου (δηλαδή τα ύφαλα) δεν έχουν πάρει κλίση, στροφή κλπ. Τα τμήματα αυτά του προσήνεμου μώλου είναι κάτω από την  επιφάνεια της θάλασσας και επομένως δεν είναι ορατά. Στην περίπτωση που οι ύφαλες κατασκευές έχουν σημαντικό πρόβλημα και γίνει επισκευή μόνο της ανωδομής είναι βέβαιο, ότι πολύ γρήγορα θα καταρρεύσει εκ νέου το έργο.
Απαιτείται επομένως, σε πρώτη φάση η διενέργεια υποθαλάσσιας αυτοψίας και αποτύπωσης των υφιστάμενων κρηπιδωμάτων λιμένα.
Σημειώνεται ότι, η υποθαλάσσια αυτοψία δεν θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στο τμήμα των 50m του ακρομωλίου, το οποίο ενδέχεται να έχει πολύ εμφανείς στροφές και αποκλίσεις που απαιτούν την αποξήλωση του, θα πρέπει να γίνει για ολόκληρο τον προσήνεμο μώλο, προκειμένου να προβλεφθεί η επισκευή ενδεχόμενων προβλημάτων, ώστε να μην υπάρξουν αστοχίες στο μέλλον. 
Ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς και των ύφαλων κατασκευών θα πρέπει να αποφασιστεί, είτε η αποξήλωση του τμήματος που κατέρρευσε, είτε η αποκατάσταση της ανωδομής και της εξωτερικής θωράκισης. 
Οι εργασίες της υποθαλάσσιας αυτοψίας περιλαμβάνουν την επιθεώρηση και αποτύπωση των υποθαλάσσιων τμημάτων των υφιστάμενων κρηπιδωμάτων του προσήνεμου μώλου του λιμένα, τόσο προς την λιμενολεκάνη, όσο και προς το πέλαγος, όπου το επιτρέπει η εξωτερική θωράκιση.
Συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνουν:
* Λεπτομερή επιθεώρηση από Δύτη σε συνεργασία με Λιμενολόγο Πολιτικό Μηχανικό.
* Εντοπισμός και καταγραφή των προβλημάτων  και των αστοχιών με φωτογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση
* Διεξαγωγή μετρήσεων κατακορυφότητας ανά 15 περίπου μέτρα, για την διευκόλυνση της αποτύπωσης, τον έλεγχο ευστάθειας των κρηπιδοτοίχων και την διαπίστωση πιθανών κλίσεων τους προς την θάλασσα.
* Εντοπισμό, καταμέτρηση και αποτύπωση υποσκαφών στην έδραση των κρηπιδότοιχων.
* Μετρήσεις όλων των κατακόρυφων και οριζόντιων αρμών μεταξύ τεχνητών ογκολίθων.
* Διερεύνηση των συνθηκών έδρασης των τεχνητών ογκολίθων, εντοπισμό και καταγραφή τυχόν προβλημάτων.
* Αναλυτική βυθομέτρηση ζώνης πλάτους 15m περίπου περιμετρικά από το πόδι έδρασης του κρηπιδότοιχου ή και της λιθορριπής εδράσεως και σχεδιαστική αποτύπωση. Η εργασία αυτή θα επιτρέψει τον εντοπισμό περιοχών διαβρώσεως του πυθμένα, υποσκαφές ή και εξάρσεις, γεγονός που θα συμβάλει στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την ευστάθεια των κρηπιδοτοίχων.
* Παραγωγή σχεδίων για τους εν λόγω κρηπιδότοιχους, όπως σχέδια κατόψεων, σχέδια ενδεικτικών όψεων κρηπιδότοιχου, σχέδια χαρακτηριστικών διατομών κρηπιδότοιχου, σχέδια λεπτομερειών σε θέσεις προβλημάτων κλπ.
* Παραγωγή βυθομετρικών σχεδίων για την άμεση περιοχή του θαλάσσιου πυθμένα δηλαδή της ζώνης έμπροσθεν των κρηπιδότοιχων.
* Βιντεσκόπηση των ύφαλων τμημάτων των ως άνω κρηπιδότοιχων.
Τα συλλεγθέντα από τις προαναφερθείσες εργασίες στοιχεία θα ταξινομηθούν και θα αξιολογηθούν. Τα αποτελέσματα θα παραδοθούν υπό μορφή αναλυτικού τεύχους Τεχνικής Έκθεσης, η οποία θα περιλαμβάνει τα ευρήματα της επιθεώρησης, σχεδιαστική και φωτογραφική αποτύπωση τους, κριτική για την κατάσταση των κρηπιδωμάτων καθώς και προτάσεις για την λήψη μέτρων πρόληψης ή και επισκευής των αστοχιών.
Η Τεχνική Έκθεση θα συνοδεύεται επίσης από σχέδια της περιοχής επιθεώρησης και από βιντεοκασέτα των υφάλων τμημάτων.
Στην περίπτωση κατά την οποία αποφασιστεί άμεσα η αποξήλωση ολόκληρου του τμήματος των 50m, τότε θα πρέπει να συνταχθεί πλήρης μελέτη, η οποία θα πρέπει εκτός από την υποθαλάσσια αυτοψία και αποτύπωση των υφιστάμενων κρηπιδωμάτων, να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα :
1. Τοπογραφική και βυθομετρική αποτύπωση ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής εξαρτημένη από το τριγωνομετρικό δίκτυο και σε κλίμακα 1:500.
2. Μελέτη μαθηματικής προσομοίωσης διάδοσης της κυματικής διαταραχής για να υπολογιστεί στο βάθος της κατασκευής και να χαραχθεί και να διαστασιολογηθεί το νέο έργο προστασίας του λιμένα, έτσι ώστε ο λιμένας να είναι ασφαλής και να μην δέχεται στο εσωτερικό του ύψος κύματος μεγαλύτερο από 0,40m.
3. Τεχνική μελέτη Λιμενικών έργων, στο οποίο θα περιλαμβάνεται η χάραξη και η διαστασιολόγηση των νέων έργων και επισκευή των υφιστάμενων.
4. Περιβαλλοντική μελέτη, η οποία απαιτείται για κάθε έργο και δραστηριότητα, σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία.
5. Γεωτεχνική μελέτη-έρευνα τριών τουλάχιστον θαλάσσιων γεωτρήσεων, προκειμένου να διερευνηθεί η σύσταση του πυθμένα θεμελίωσης και να αποφευχθεί τόσο η θραύση του πυθμένα θεμελίωσης, όσο και η καθίζηση.
Οι προεκτιμώμενες αμοιβές των ανωτέρω μελετών μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ είναι :
1) Υποθαλάσσια αυτοψία και αποτύπωση υφιστάμενων κρηπιδωμάτων : 20.000,00(€)
2) Τοπογραφική – Βυθομετρική αποτύπωση : 15.000,00(€)
3) Μελέτη μαθηματικής προσομοίωσης διάδοσης της κυματικής διαταραχής : 15.000,00(€)
4)     Μελέτη λιμενικών έργων (νέο 50m και επισκευή – ενίσχυση 100m): 40.000,00€
5)     Περιβαλλοντική μελέτη :    25.000,00€
6)     Γεωτεχνική μελέτη – έρευνα : 68.000,00€ 

Συνολικό κόστος προ ΦΠΑ 183.000,00€ ήτοι συνολικά με ΦΠΑ 225.000,00€

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ


                                                    ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται ο Λιμένας της Πλάκας Λεωνιδίου, το τμήμα που υπέστη τις σημαντικότερες ζημίες (λοξό τμήμα) και η διεύθυνση των κυματισμών που το έπληξαν.
Εικόνα από την προσβολή του κυματισμού
                                   Η κατάσταση του λοξού τμήματος μετά τη θαλασσοταραχή

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Όνομα

"Κλεισθένης",1,16η Μαρτίου,4,25η Μαρτίου,42,28η Οκτωβρίου,26,Α Χώρα νάμου,1,Α.Ε.Μαρίου,60,Α.Ε.Σ. Κυνουρίας,2,Α.Ο.Σ.Λ,4,Α.Σ. TKD Λεωνιδίου,30,Α.Σ."Αρκάς",27,Α.Σ.Λεωνιδίου,823,Α.Τ.Λεωνιδίου,3,ΑΑΔΕ,2,Αβραντίνης,1,Αγ.Βασίλειος,15,Αγαπήνωρ,1,Αγγελίες,93,Άγιος Βασίλειος,6,Αγρότες,164,Αγροτικός Συνεταιρισμός,47,Αγώνες δρόμου,92,Αγωνιστική Συνεργασία,2,ΑΔΜΗΕ,1,ΑΕΠΙ,5,Αθλητικά,3051,αιγιαλός,1,Αιμοδοσία,58,ακτοπλοΐα,1,Αλιεία,7,αλιευτικός σύλλογος,3,Άλλα αθλήματα,197,ΑΜΕΑ,16,Αμπελουργοί,13,Αμυγδαλιά,20,αναγκαστικά μέτρα,17,Ανακοινώσεις,543,Αναπτυξιακή Πάρνωνα,146,Αναρρίχηση,40,Ανέλιξη,1,Ανεξάρτητοι Έλληνες,8,Άνεργοι,20,Ανοικτό Πανεπιστήμιο,1,Ανοιχτή συνέλευση,8,ΑΝΤΑΡΣΥΑ,1,Αντένα,2,Αντιφασίστες,1,Αξίζει να δείτε,105,Άξιον Εστί,3,απάτες,12,απεργία,5,Απογραφή 2011,4,Αποζημιώσεις,7,Απόκριες,128,Απόλλων Τυρού,299,άποροι,11,Αποστολόπουλος,1,αποτελέσματα,1,Απόψεις,1,Απρόβλεπτα,1,απώλεια αντικειμένου,1,Άργος,1,Αργυράκη,1,Άρθρα,21,Αρκαδία,932,Αρκαδικό Πανόραμα,5,Αρκαδικός,4,Άρση βαρών,2,Αρχαιολογία,28,Αρχείο Τσακωνιάς,146,Αρχιτέκτονες,6,ΑΣΕΠ,1,Αστεία,2,Αστέρας Τρίπολης,2,Άστρος,30,Αστυνομία,210,Ασφαλιστικά ταμεία,77,ΑΤΕ,1,ατύχημα,7,Άυλη Πολιτιστική κληρονομιά,1,Αυτοδιοίκηση,27,αυτοδιοίκηση-εκλογές,108,Αυτοκίνητο,49,αφιέρωμα,3,Βαλασόπουλος,1,Βασκίνα,32,Βέμμος,9,Βενιζέλος,1,Βιβλίο,42,Βίντεο,100,Βιογραφικό,3,Βιτζηλαίου,5,Βιώσιμη Πόλη,2,Βλάβες,12,Βλάσης,66,Βλησιδιά,17,Βοήθεια στο σπίτι,2,Βόλεϊ,17,Βουδούρης,7,βραβείο,2,Γ.Ε.Φ.,1,Γ.Σ.Τυρού,92,Γενική Συνέλευση,68,Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές,5,Γεωργοί,4,γηροκομείο,16,Γιαννακόπουλος,1,Γιαννακούρας,38,Γιαννούσης,3,Γιορτή Αμυγδάλου,3,Γιορτή θαλασσινών,5,Γιορτή Κρασιού,22,γιορτή μελιού,10,Γιορτή μελιτζάνας,24,Γιορτή πανσελήνου,2,Γιορτή του Ψαρά,21,Γλυππία,1,γλυπτική,2,Γνώμες,417,Γόντικας,2,Γυμνάσιο,115,Γυναίκα,9,Γύρος Αμπελώνων,1,Δ.Ε.Τυρού,17,Δ.Ο.Υ.,67,Δαλιάνης,10,δανειολήπτες,3,Δασαρχείο,19,ΔΕΔΔΗΕ,28,Δέδε,2,Δέδες,4,ΔΕΗ,40,ΔΕΚΟ,1,Δελτία τύπου,1132,δεντροφύτευση,2,ΔΗ.ΣΥ.,8,ΔΗΚΕΝΚ,18,Δημ.Ραδιόφωνο Τρίπολης,4,ΔΗΜΑΡ,3,Δημοπρασία,46,Δήμος Β.Κυνουρίας,7,Δήμος Γορτυνίας,1,Δήμος Λεωνιδίου,34,Δήμος Ν.Κυνουρίας,64,Δήμος Νότιας Κυνουρίας,1271,Δήμος Τυρού,1,Δημόσιο,1,δημοσιογράφοι,3,Δημοσκόπηση,2,δημοτικά τέλη,1,Δημοτικό Συμβούλιο,248,Δημοτικό Σχολείο,222,δημοψήφισμα,1,Δια Βίου Μάθηση,15,διάγγελμα,3,Διαγωνισμός,46,Διαδίκτυο,65,δίαθλο,1,διακοπή νερού,9,διακοπή ρεύματος,22,Διαμαρτυρία,5,Διαμονή,13,Διανομή τροφίμων,17,διασκέδαση,82,Διατροφή,12,διάφορα,8,διάφορα είδη,11,ΔΙΕΚ,5,Δικαιοσύνη,75,Δικηγόρος,1,Δράκος,7,Δράσεις Κυνουρίας,3,Δράση,11,Δρίτσας,7,Δυνατή Πελοπόννησος,1,δυστύχημα,17,δωρεά,24,εγκαίνια,2,εγκύκλιος,1,ΕΕΣΠΟΦ,1,εθελοντισμός,32,έθιμα,5,Εθνική Ελλάδας,14,Εθνική Συσπείρωση,1,Εθνική Τράπεζα,7,ει,1,Ειδήσεις,5,Ειδικό Σχολείο,3,Εκδηλώσεις,1018,Εκδρομή,74,Έκθεση,70,Έκθεση Φωτογραφίας,10,Εκκλησία,333,Εκλογες,3,Εκλογές,480,Εκπαίδευση,491,εκπομπή,3,εκπτώσεις,4,έκτακτα μέτρα,12,Εκτελεστική επιτροπή,2,ελαιοπαραγωγοί,53,ΕΛΓΑ,4,Ελεύθεροι επαγγελματίες,3,Ελιά,2,Ελλάδα,1253,Ελληνικός Στρατός,4,Ελλήνων Συνέλευσις,1,ΕΛΜΕ,1,ΕΛΤΑ,6,Εμβολιασμοί,2,Εμπορικός σύλλογος,177,ΕΜΥ,13,Ενδιαφέρουν,257,Ενέργεια,2,Ενημέρωση,3,Ενίσχυση Επιχειρήσεων,4,ενοικίαση ακινήτων,12,Ένωση Ξενοδόχων,38,Εξωτερική Πολιτική,3,ΕΟΔΥ,3,ΕΟΜΜΕΧ,1,ΕΟΠΥΥ,3,Εορτή,8,ΕΠΑΛ,82,επαρχιακός Τύπος,2,επέτειοι,14,επιδόματα,21,Επιδοτήσεις,45,Επικαιρότητα,12220,Επιμελητήριο Αρκαδίας,88,έπιπλα,1,Επιστολές,24,Επιτροπή Διαβούλευσης,2,Επιτροπή Παιδείας,6,Επιχειρηματικότητα,77,Επιχειρήσεις εστίασης,6,ΕΠΟ,1,ΕΠΣ.Αρκαδίας,54,ΕΠΣΑ,46,Έργα,267,Εργασία,278,Εργαστήριο,7,Εργατικό κέντρο,3,ΕΡΤ,29,Ερωτηματολόγιο,1,ΕΣΗΕΑ,1,ΕΣΠΑ,32,Εύη Τατούλη,66,Ευθυμογράφημα,18,Ευρωεκλογές,1,Ευχές,53,ΕΦΕΤ,3,ΕΦΚΑ,1,Ζαρίτσι,2,Ζαχαριάς,14,ζημιές,5,ζωγραφική,11,Ζωντανή μετάδοση,1,Ζώταλης,1,Ηλιοπούλου,4,ημερίδα,31,Θέατρο,78,θέατρο σκιών,3,Θεοδωράκη,1,θεοδωράκης,2,Θεοφάνεια,29,θηροφύλακες,5,Ι.Μ. Αρτοκωστάς,1,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Καρυάς,3,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Σίντζας,24,Ι.Μ.Ελώνης,82,ιατροί,1,ιατρός,2,Ιδιαίτερα μαθήματα,5,ΙΕΚ,10,ΙΚΑ,37,ΙΚΑ.,1,ΙΝ.Ε.,1,ΙΝΣΕΤΕ,1,Ισοπολιτεία,7,Ιστορικά,41,Κ.Ε.Δ.Ε,9,Κ.Ε.Ε.,2,Κ.Ε.Π.,14,Κ.Ε.Φ.,1,καιρός,187,Καλαθά,1,Καλλικράτης,9,κάπνισμα,1,Καρβελάς,4,Καρδαράς,1,Καστανιές,1,καταγγελίες,5,Καταδυτικό πάρκο,18,καταναλωτές,5,καταστήματα,6,κατηγορία,1,κατοικίδια,1,Κατσίρης,2,Καύσιμα,3,ΚΕΚ,2,Κέντρο Πληροφόρησης,7,Κέντρο Υγείας,59,Κεντροαριστερά,4,ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.,1,Κιβωτός του Κόσμου,3,Κίνημα Αλλαγής,12,Κίνηση,1,ΚΚΕ,56,Κλειστό Γυμναστήριο,2,κληροδοτήματα,10,ΚΝΕ,1,Κοινωνία,87,Κοινωνικά,195,Κοινωφελής Επιχείρηση,24,Κόκκορης,1,κολύμβηση,5,Κοντοζαμάνης,23,Κορολόγος,1,Κοσμάς,197,Κόσμος,95,Κοτρώτσος,1,Κοτσώλης,1,Κουκλοθέατρο,13,Κουνουπιά,22,Κουτρούκης,5,ΚΠΝΝΑ,1,Κρυονέρι,2,ΚΤΕΛ,30,Κτηματική Υπηρεσία,4,Κτηματολόγιο,14,κτηνοτρόφοι,33,κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,22,κυκλοφοριακό,33,Κυνηγετικός Σύλλογος,29,Κυνηγοί,25,Κυνουρία,35,Κύπρος,3,Κωνσταντινόπουλος,75,Λαϊκή αγορά,35,Λαϊκή Ενότητα,10,Λαική συσπείρωση,38,Λαϊκή συσπείρωση,6,Λάκκος,11,Λάκος,7,Λακωνία,1,Λαλουδάκης,35,Λαμπρόπουλος,2,Λαογραφία,75,ΛΑΟΣ,1,λαχειοφόρος,5,Λειβαδά,1,Λειβάδι,13,Λεκκός,1,Λεωνίδιο,2608,Λεωνίδιο Αλλάζουμε,7,Λιβάδι,7,Λιμάνι,23,Λιμεναρχείο,44,Λιμενικό Σώμα,37,Λιμενικό Ταμείο,5,λογιστές,3,Λύκειο,80,Λυκουρέντζος,58,Λυμπεροπούλου,2,Λυσίκατος,88,μαγειρική,3,Μανδρώνης,2,Μάνος,1,Μανώλης,3,Μαρί,22,Μαρνέρης,117,Μελισσοκόμοι,8,Μελιτζάzz,118,μέτρα προστασίας,16,Μετρό,1,Μητέρα,6,Μητσοτάκης,2,Μηχανικοί,6,Μιχελάκης,2,ΜΜΕ,2,Μνημείο,1,μνημόσυνο,31,Μορφωτικός Σύλλογος,100,Μοτοπαρέα,67,Μοτοσικλέτα,49,μουσεία,20,μουσική,12,Μπακούρης,1,Μπαμπαδήμας,57,Μπάσκετ,525,Μπερέτσος,1,Μπερτζελέτος,6,Μπιρσίμ,7,Μπουντρούκας,5,Μυθική Πελοπόννησος,1,ν,1,Ναρκωτικά,1,Νατάσα Πετρούλια,4,Ναύπλιο,1,Ναυτικοί,3,ΝΔ,236,Νέα Γρίπη,5,Νέα Πελοπόννησος,22,Νέοι Δρόμοι,2,Νεολαία ΠΑΣΟΚ,3,νηπιαγωγείο,67,Νίκας,25,Νικολάκου,10,Νομαρχία Αρκαδίας,6,νομοσχέδιο,1,Νότια Κυνουρία,4029,ντοκιμαντέρ,5,Ξενοδόχοι,21,Ο άλλος δρόμος,21,Ο τόπος μας,5,Ο.Ε.ΕΣ.Π.,1,Ο.Τ.Ε.,6,ΟΑΕΔ,64,ΟΑΕΕ,21,ΟΓΑ,25,Οδηγίες,18,Οδηγοί,1,Οικοδόμοι,4,Οικολόγοι,6,Οικονομία,174,Οικονομική επιτροπή,51,Οινοπαραγωγοί,2,ΟΚΕ,1,Ολυμπιακοί Αγώνες,1,Ολυμπιακός Λεωνιδίου,247,ομιλία,26,Ομογένεια,49,Ομοσπονδία TKD ITF,8,ΟΝΝΕΔ,8,ΟΠΑΠ,5,ΟΠΕΚΕΠΕ,1,όπερα,1,Όραμα-Γνώση-Πρόοδος,42,Ορειβασία,186,Ορθοπαιδικός,1,ορκωμοσία,2,ΟΣΔΕ,2,ΟΤΑ,10,Ουράνης,4,Π.Ο.Ε.,1,Παγώνης,2,ΠΑΖΛ,6,Παιδί,74,Παιδίατρος,10,Παιδικά χωριά SOS,1,Παιδική Χαρά,9,Παιδική Χορωδία,16,παιδικός σταθμός,33,παλαίμαχοι,2,Παλαιοχώρι,49,ΠΑΜΕ,4,Παναγιωτόπουλος,1,Παναρκαδική ομοσπονδία,27,Παναρκαδικό Νοσοκομείο,33,Πανελλήνιες,18,Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,9,πανηγύρια,61,Παπαδημητρόπουλος,1,Παπαηλιού,15,Παπαθανασόπουλος,158,Παπαμιχαήλ,3,Παπανδρέου,2,παραδοσιακοί χοροί,6,Παραλία Τυρού,3,Παραλίες,5,παράξενα,1,ΠαραΤυρό,26,Παρθενώνας,1,Πάρνωνας,9,Παρουσίαση,13,ΠΑΣΟΚ,85,Πάσχα,199,Πατσαρίνος,1,Πάχος,2,Πεζοπόροι Τυρού,170,Πελετά,185,Πελοποννησιακή Ένωση,3,Πελοποννησιακή Συμμαχία,2,Πελοπόννησος,16,Πελοπόννησος Οικολογική,2,Πελοπόννησος Πρώτα,5,Πέρα Μέλανα,69,Περιβάλλον,233,Περιοδικό,1,Περιπατητικός τουρισμός,2,Περιφέρεια Πελοποννήσου,863,Πηγάδι,29,Πλάκα,194,Πλατανάκι,20,πνευματική ιδιοκτησία,1,πο,1,Ποδήλατο,36,Ποδόσφαιρο,1985,Ποίηση,4,Πολεμική Αεροπορία,3,Πολεμικό Ναυτικό,1,Πολιτικά,778,Πολιτική προστασία,26,Πολιτισμός,735,Πολιτιστικός Σύλλογος,16,Πολίχνη-Δράση,1,πολύτεκνοι,2,Ποτάμι,6,Πούλιθρα,197,Πραγματευτή,64,Πρασιές,1,Πραστός,35,προκηρύξεις,84,Προσκλήσεις,2,Πρόσκληση,8,Προσφορά εργασίας,5,Πρόσωπα,31,πτηνά,1,Πυρασφάλεια,2,Πυργούδι,3,Πυροσβεστική,93,πωλήσεις ακινήτων,45,πωλήσεις επιχειρήσεων,1,πωλήσεις οχημάτων,6,ραδιόφωνο,6,Ρέππας,8,ρετρό,3,Ρολόι,1,Ρουσιάς,4,ρύθμιση οφειλών,2,Σαλάκος,7,Σαμαράς,1,Σαμπατική,23,ΣΑΟΟ,5,Σαπουνακέϊκα,33,Σαραντάρης,28,σεισμός,26,σεμινάριο,28,ΣΕΤΕ,3,Σιδηρόδρομος,2,Σινεμά,139,Σιώρας,15,Σκαντζός,1,Σπηλαιολόγοι,9,Στατιστική Υπηρεσία,9,ΣτΕ,1,Στεγνοκαθαριστήριο,1,Στίβος,46,στρατολογία,3,συγκοινωνία,9,Σύλλογος "Αγ.Απόστολοι",28,Σύλλογος "Άγιος Γεώργιος",3,Σύλλογος "Αθηνά",7,Σύλλογος "Απόλλων",16,Σύλλογος "Επαρχία Κυνουρίας",4,Σύλλογος "Ζεστή Φωλιά",6,Σύλλογος "Λεωνίδιον",18,Σύλλογος Αναρριχητών,1,Σύλλογος Απανταχού Αμυγδαλιωτών,9,Σύλλογος Απανταχού Βασκινιωτών,5,Σύλλογος Απανταχού Πηγαδιωτών,1,Σύλλογος Απανταχού Τσιταλιωτών,5,σύλλογος Βασκινιωτών,4,Σύλλογος γονέων,143,Σύλλογος Δαφνώνας,10,Σύλλογος Κτηνοτρόφων,3,Σύλλογος Μαριωτών,12,Σύλλογος Παλαιοχωριτών,5,Σύλλογος"Πολίχνη",8,Συμπολιτεία,69,Συναυλία,129,Σύνδεσμος Κοσμιτών,1,Συνέδριο,47,συνέντευξη,39,συνήγορος του πολίτη,1,συνταγές,1,Συνταξιούχοι,22,ΣΥΡΙΖΑ.,127,σχόλια,1,Σωματείο Γυναικών,2,Τ.,1,Τ.Α.Π.,1,Τ.Ε.Ε.,11,Τ.Ο.Π.,4,ΤΑΞΙ,1,Τατούλης,259,ΤΕΒΑ,7,τέλη,4,τέννις,5,Τέχνη,11,Τεχνικό Πρόγραμμα,6,Τεχνολογία,43,Τηγάνι,2,τηλεόραση,100,τοξοβολία,5,Τοπικά,18,Τοπικό Αρχείο,4,Τουρισμός,406,Τράπεζα Πειραιώς,3,τράπεζες,20,Τρίαθλο,29,Τριανταφύλλου,3,Τρίτεκνοι,7,Τροχαίο,43,Τροχάνη,1,Τσακωνιά,87,Τσακώνικη διάλεκτος,50,τσακώνικη μελιτζάνα,5,Τσακώνικη υφαντική,13,Τσακώνικος Συνεταιρισμός,1,Τσακώνικος Συνεταιρισμός Γυναικών,1,Τσακώνικος Χορός,16,Τσακωνοπαρέα,16,Τσέρφο,1,Τσιγκούνης,13,Τσικνοπέμπτη,4,Τσιλιβής,2,Τσιτάλια,33,ΤΣΜΕΔΕ,1,Τύπος,1,Τυρός,782,Υγεία,447,ΥΠΕΣ,1,Υπηρεσίες,8,Υποθηκοφυλακείο,2,Υποτροφίες,9,Υπουργείο Ναυτιλίας,2,Υπουργείο Πολιτισμού,1,Φ.Ο.Σ.Λ.,1,Φάμπρικα Πολιτισμού,117,Φαρμακοποιοί,2,ΦΕΚ,1,Φεστιβάλ,71,Φεστιβάλ αναρρίχησης,13,Φεστιβάλ Μελιτζάνας,58,Φιλαρμονική,29,Φιλόδημοι Πολίτες,34,φιλόζωοι,21,Φίλοι Εθνικής Ελλάδος,1,φοιτητές,1,Φορέας Διαχείρισης Οικολογικού Πάρκου,150,Φορείς,8,φορολογία,56,Φορολογικά,103,Φόρος ακινήτων,1,Φωκιανό,25,Φωτογραφία,11,Φωτογραφίες,65,ΧΑΔΑ,5,χάκερς,1,Χαμόγελο του παιδιού,12,Χάρτες,3,Χείλαρης,14,χιούμορ,1,Χορευτικό συγκρότημα,5,Χορευτικός Όμιλος,7,χοροεσπερίδα,48,Χορός,49,Χορωδία,29,Χορωδία Ενηλίκων,16,Χουζούρης,4,Χούνη,2,Χριστούγεννα,232,Χρονογράφημα,14,Χρυσή Αυγή,22,ψάρεμα,2,Ψαρολόγος,9,Ψηφιακή Διακυβέρνηση,1,ψήφισμα,7,Ψυκτικοί,1,Ψυχολογία,10,Ωδείο,16,ώρα,13,agenda,2,Beach Soccer,4,Beach Tennis,19,Beach Volley,49,Black Friday,1,Erasmus,3,Events,1,Facebook,17,fake news,1,Google,6,I Love GR,11,Leader,35,Photo Gallery,1,Pizza,1,Rally,1,Taekwon Do,78,Taxisnet,10,TKD WTF,15,Toolbar,1,top,4,Unesco,1,Video,1302,WWF,2,
ltr
item
Leonidion.gr: Τεχνική Έκθεση για την αποκατάσταση των ζημιών στο λιμάνι της Πλάκας
Τεχνική Έκθεση για την αποκατάσταση των ζημιών στο λιμάνι της Πλάκας
http://2.bp.blogspot.com/-6WugqtalMvA/TzEFrODqYAI/AAAAAAAAGeQ/ne6Wn1i4QwA/s320/P2070011.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-6WugqtalMvA/TzEFrODqYAI/AAAAAAAAGeQ/ne6Wn1i4QwA/s72-c/P2070011.jpg
Leonidion.gr
https://www.leonidion.gr/2012/02/blog-post_25.html
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/2012/02/blog-post_25.html
true
1463647731720589503
UTF-8
Φορτώθηκαν όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκαν δημοσιεύματα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσοτερα Cancel reply Διαγραφή Από τον Αρχική σελίδα Σελίδες Δημοσιεύματα Δείτε τα όλα ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ SEARCH Όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκε δημοσίευμα που να ταιριάζει στην αναζήτηση ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαίου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαίου Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago χτες $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερες από 5 εβδομάδες Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content