Σε έκπτωση το Δ.Σ. της Γ' Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου

Έκπτωση Διοικητικού Συμβουλίου (∆.Σ.) της Γ΄Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου (Γ΄ Κ.Ο.Π.) και διορισμός Προσωρινής Διαχειριστικής - Δ...

Έκπτωση Διοικητικού Συμβουλίου (∆.Σ.) της Γ΄Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου (Γ΄ Κ.Ο.Π.) και διορισμός Προσωρινής Διαχειριστικής - Διοικούσας Επιτροπής.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ∆ιευθυντής Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου.
Έχοντας υπόψη:
 1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄ 07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
 2. Το Π.∆. 139/2010 (ΦΕΚ 232 Α΄/27-12-2010) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου».
 3. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «∆ιοίκηση, οργάνωση, Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107 Α΄) όπως έχουν τροποποιηθεί.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 281/25-6-1914 (ΦΕΚ 171/Α/25-6-1914) «Περί Σωματείων» όπως συµπληρώθηκε τον Ν. 1207/1918.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.∆. 86/69 (ΦΕΚ 7/Α) «Περί Δασικού Κώδικος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 6. Την υπ. αριθµ. 25234/1637/07-4-1976 (ΦΕΚ 640/Β/4-5-1976) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας «Περί εγκρίσεως καταστατικού Κυνηγετικών Συλλόγων κτλ.».
 7. Την υπ. αριθµ. 91068/1725/05-4-2001 εγκύκλιο του Υπ. Γεωργίας «Περί οικονομικών – διαχειριστικών ελέγχων Κυνηγετικών Οργανώσεων».
 8. Την υπ. αριθµ. 93770/1728/05-4-2005 (ΦΕΚ 492/Β/14.4.2005) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά µε τον καθορισμό εποπτικών αρχών επί των κυνηγετικών οργανώσεων της χώρας.
 9. Την υπ. αριθµ. 200113/2405/05-7-2010 εγκύκλιο της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών του ΥΠΕΝ – ∆/νσης Αισθ. ∆ασών, ∆ρυµών και Θήρας σχετικά µε τους ετησίους οικονοµικούς ελέγχους των Κυνηγετικών Οργανώσεων.
 10. Την από 02-3-2017 Έκθεσή της Επιτροπής διενέργειας οικονοµικού – διαχειριστικού ελέγχου της Γ` Κ.Ο. Π. για τις χρήσεις ετών 2009-2010-2011-2012 που κοινοποιήθηκε στην Οµοσπονδία µε το υπ. αριθµ. 291278/20-11-2017 έγγραφο της ∆/νσης Συντονισµού και Επιθεώρηση ∆ασών.
 11. Την από 01-11-2017 Έκθεσή της Επιτροπής διενέργειας οικονοµικού – διαχειριστικού ελέγχου στην Γ` Κ.Ο.Π. για τις χρήσεις ετών 2013-2014-2015 που κοινοποιήθηκε στην Οµοσπονδία µε το υπ. αριθµ. 291278/20-11-2017 έγγραφο της ∆/νσης Συντονισµού και Επιθεώρηση ∆ασών.
 12. Το υπ. αριθµ. 291278/20-11-2017 έγγραφο της ∆/νσης Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών της Α.∆.Π.∆.Ε. & Ι. µε το οποίο κοινοποιήθηκαν στην Γ΄ Κ.Ο.Π. οι ανωτέρω Εκθέσεις των Επιτροπών διενέργειας οικονοµικού – διαχειριστικού ελέγχου και µε το οποίο καλούνταν τα µέλη του ∆.Σ. όπως εκφράσουν τις απόψεις τους εντός διαστήµατος δέκα (10) ηµερών.
 13. Το υπ. αριθµ. 1589/29-11-2017 έγγραφο της Γ΄ Κ.Ο.Π. µε το οποίο ζητούσε παράταση τριών (3) µηνών προκειµένου να απολογηθεί επί των ευρηµάτων των εκθέσεων ελέγχου.
 14. Το υπ. αριθµ. 306915/06-12-2017 έγγραφο της της ∆/νσης Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών της Α.∆.Π.∆.Ε. & Ι. µε το οποίο δεν εγκρίθηκε παράταση τριών (3) µηνών, αλλά άλλων δέκα (10) ηµερών, στα µέλη του ∆.Σ. της Γ΄ Κ.Ο.Π. προκειµένου να απολογηθούν για τα ευρήµατα και τα διαπιστωµένα θέµατα που προέκυψαν από τις ανωτέρω Εκθέσεις των Επιτροπών διενέργειας οικονοµικού – διαχειριστικού ελέγχου.
 15. Το από 14-12-2017 απολογητικό υπόµνηµα του µέλους του ∆.Σ. κ. Κατσίκα (αρ.πρ. ∆/νσης Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών 316577/18-12-2017).
 16. Το από 22-12-2017 απολογητικό υπόµνηµα του µέλους του ∆.Σ. κ. Θεόδωρου Παπαγεωργόπουλου (αρ.πρ. ∆/νσης Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών 1887/04-01-2018).
 17. Το υπ. αριθµ. 359/2014 Βούλευµα του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών Πατρών µε το οποίο αποφασίστηκε η µη άσκηση δίωξης κατά των Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου και Γεωργίου Κατσίκα λόγω οικειοθελούς επιστροφής του υπεξαιρουµένου ποσού από το ταµείο της Γ΄ Κ.Ο.Π.
 18. Το υπ. αριθµ. 106666/5135/14-11-2005 έγγραφο της ∆/νσης Αισθ. ∆ασών, ∆ρυµών και Θήρας του ΥΠΕΝ σχετικά µε τη διαγραφή µέλους του ∆.Σ. της Κυνηγετικής Οµοσπονδίας που δεν είναι µέλος Κυνηγετικού Συλλόγου.
 19. Το υπ. αριθµ. 302021/29-11-2017 έγγραφο της ∆/νσης Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών της Α.∆.Π.∆.Ε. & Ι. µε το οποίο κλήθηκε σε απολογία το ∆.Σ. της Γ΄ Κ.Ο.Π. λόγω της επιλογής και του διορισµού ως µέλος του ∆.Σ. ατόµου που δεν κατείχε άδεια κυνηγού κατά την επιλογή του.
 20. Το υπ. αριθµ. 1694/15-12-2017 έγγραφο της Γ΄ Κ.Ο.Π. µε το οποίο (αριθµ. Πρωτ. ∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρηση ∆ασών 317542/19-12-2017) µε το οποίο το ∆.Σ. απολογείται στο θέµα της επιλογής ως µέλος του ∆.Σ. ατόµου που δεν κατείχε άδεια κυνηγού.
 21. Την από 25-01-2018 επιστολή – αναφορά του Γενικού Γραµµατέα της Γ΄ Κ.Ο.Π. κ. Βασιλείου ∆άρµα (αρ.πρ. ∆/νσης Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών 19302/26-01-2018).
 22. Την από 22-01-2018 επιστολή παραίτησης από µέλος του ∆.Σ. της Γ΄ Κ.Ο.Π. του κ. Θεόδωρου  Παπαγεωργόπουλου (αρ.πρ. ∆/νσης Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών 17923/24-01-2018).

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
Α. Κηρύσσουµε έκπτωτα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Γ΄ Κυνηγετικής Οµοσπονδίας Πελ/σου τα µελη:
 1. Χριστοφόρου Ευάγγελο
 2. Αποστολίδη Γεώργιο
 3. Ρουµελιώτη Γεώργιο
 4. Κατσίκα Γεώργιο
Για τους παρακάτω λόγους:

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 παράγρ. 2 «Τα µέλη του ∆.Σ. είναι µετακλητά, ευθύνονται δε προσωπικώς και αλληλεγγύως δια των υποχρεώσεων αυτών των απορρεουσών εκ του Καταστατικού, των αποφάσεων του Γενικών Συνελεύσεων, των αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας και των Νόµων». Από τα ευρήµατα των ανωτέρω (10) και (11) οικονοµικών – διαχειριστικών εκθέσεων ως µέλη των ∆.Σ. της Γ΄ Κ.Ο.Π. κατά τα έτη 2009-2015 σε συνεργασία µε τα εκάστοτε υπόλοιπα µέλη των ∆.Σ. παρέβησαν κατ’ εξακολούθηση κατά τη διάρκεια της θητείας τους στα ∆.Σ. της Γ΄ Κ.Ο.Π. κατά τα έτη 2009-2015, και για το χρονικό διάστηµα που έχει διατελέσει ο καθένας µέλος, το καταστατικό της Οµοσπονδίας στα οριζόµενα από:

• Το άρθρο 2 παράγραφος 12 «Η περιουσία της Οµοσπονδίας δέον να διατίθεται δια τους ανωτέρω εκτιθεµένους σκοπούς.».
• Το άρθρο 9 παράγραφος 2 «Ειδικότερα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο: α) Μεριµνά περί της ακριβούς εκτελέσεως των διατάξεων περί θήρας, του Καταστατικού και των αποφάσεων των Γεν. Συνελεύσεων. β) Προπαρασκευάζει τα εισακτέα θέµατα εις τας Γενικάς Συνελεύσεις γ) Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκρισιν εις την Γεν. Συνέλευση τον προϋπολογισµόν και απολογισµόν».
• Το άρθρο 13 παράγραφος 6 «Ο Πρόεδρος συνυπογράφει …, µετά του Ταµία δε τα εντάλµατα πληρωµών και γραµµάτια εισπράξεων».
• Το άρθρο 16 παράγραφος 1 «Ο Ταµίας είναι υπεύθυνος δια την τήρησιν των λογιστικών βιβλίων και των λογαριασµών της Οµοσπονδίας, τηρεί τακτικώς και επιµελώς τα κεκανονισµένα βιβλία  διαχειρίσεως χρηµατικού και υλικού, µεριµνά δια την είσπραξιν των εσόδων της Οµοσπονδίας και δια την πληρωµήν των εξόδων ταύτης, βάσει γραµµατίων εισπράξεων ή ενταλµάτων πληρωµής, ύπογεγραµµένων υπο του Προέδρου και εξοφλητικών αποδείξεων των δικαιούχων.
Υποχρεούται εις την κατάθεσιν του εις τας χείρας του χρηµατικού ποσού ανήκοντος εις την Οµοσπονδίαν, εφ’ όσον τούτο υπερβαίνει τας δέκα χιλιάδας δρχ. , εις µίαν των εν τη έδρα της Οµοσπονδίας Τραπεζών καθοριζοµένην υπό του ∆.Σ. 4. «Πάσα ανάληψη ποσού διενεργείται δι’ αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκτέλεσης δε δαπάνης θα συνοδεύεται υπό αποσπάσµατος πράξεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου».
• Το άρθρο 18 παράγραφος 6 «Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η δηµιουργία πάγιου αποθεµατικού κεφαλαίου ανωτέρου των 300.000 δρχ.».
• Το άρθρο 18 παράγραφος 7. «Πάσα προµήθεια ενεργείται δια διαγωνισµού. Προκειµένης προµήθειας ειδών άνω των 10.000 δρχ.διενεργείται τακτικός µειοδοτικός διαγωνισµός, κάτω δε του ποσού τούτου, πρόχειρος τοιούτος υπό επιτροπής οριζόµενης δια αποφάσεως του ∆ιοικ. Συµβουλίου.».
• Το άρθρο 20 µε την καθόλου ή ελλιπή τήρηση των υποχρεωτικά τηρούµενων βιβλίων της Οµοσπονδίας (δεν τηρούνταν βιβλίο Ταµείου, Ενταλµάτων πληρωµής και γραµµατίων είσπραξης, βιβλίο ∆ιεκπεραιώσεως, ενώ τηρούνταν αθεώρητο το βιβλίο Πρακτικών Γεν. Συνελεύσεων και ελλιπώς το βιβλίο Απογραφής περιουσίας.
• Το άρθρο 22 παράγραφος 1 «Άπαντες οι κατέχοντες αξιώµατα εις την Οµοσπονδία είναι άµισθοι. ∆ύνανται όµως να λαµβάνουν έξοδα µετακινήσεως και οδοιπορικά, εφ’ όσον µετακινούνται εκτός έδρας της µονίµου κατοικίας των δι’ εκτέλεσιν υπηρεσίας, βάσει δικαιολογητικών εγκρινόµενων υπό του ∆. Συµβουλίου».

Ακόµη κατά τη διάρκεια της θητείας τους κατά το έτος 2017 και µετά την παραίτηση του Ταµία του ∆.Σ., προέβησαν στον ορισµό ως µέλους του ∆.Σ. και ανάθεση καθηκόντων αρχικά Ταµία και κατόπιν Γενικού Γραµµατέα στον κ. Αθανάσιο Μεσσήνη κατά παράβαση των οριζοµένων στο ανωτέρω (18) σχετικό και, κυρίως, στο Καταστατικό της Οµοσπονδίας και συγκεκριµένα:
• Το άρθρο 7 παράγραφος 1 «Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραµµατεύς και ο Ταµίας δέον υποχρεωτικώς να είναι µέλη Κυνηγετικού Συλλόγου της έδρας της Οµοσπονδίας και µόνιµοι κάτοικοι της έδρας αυτής».
• Το άρθρο 7 παράγραφος 2 «Τα εκλεγόµενα µέλη δέον: …δ) Να έχουν εφοδιαστεί δι’ άδειας θήρας τουλάχιστον επί πενταετία».
Επίσης παρέλειψαν να απολογηθούν ως όφειλαν, στα πλαίσια των καθηκόντων τους, ως µέλη του ∆.Σ. της Γ΄ Κ.Ο.Π. επί των ευρηµάτων των ανωτέρω (10) και (11) εκθέσεων ελέγχου καθώς και να αναζητήσουν τα ταµειακά ελλείµµατα που διαπιστώθηκαν και καταγράφηκαν στις ανωτέρω εκθέσεις ελέγχου.
Εντός οκτώ (8) ηµερών από τη λήψη της παρούσας απόφασης, τα έκπτωτα µέλη του ∆.Σ. µε ευθύνη του προέδρου κ. Ευαγγέλου Χριστοφόρου ή του Γενικού Γραµµατέα κ. Βασιλείου ∆άρµα θα παραδώσουν δια πρωτοκόλλου στην παρακάτω διοριζόµενη προσωρινή διοικητική και διαχειριστική επιτροπή τη διοίκηση και οικονοµική διαχείριση και άπασα την κινητή και ακίνητη περιουσία της Οµοσπονδίας.

Β. ∆ιορίζουµε Προσωρινή ∆ιοικητική και ∆ιαχειριστική Επιτροπή στη Γ΄ Κυνηγετική Οµοσπονδία Πελοποννήσου αποτελούµενη από τα παρακάτω µέλη:


1. Δάρµας Βασίλειος του Νικολάου Μέλος του Δ.Σ. της Γ΄ Κ.Ο.Π.

2. Πλιάγκος Χρήστος του Νικολάου Μέλος του Δ.Σ. της Γ΄ Κ.Ο.Π.
3. Διαµαντόπουλος Άγγελος του Χρήστου Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Πατρών.
4. Γεωργίου Ευάγγελος του Βασιλείου Μέλος του Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Πατρών.
5. Δρίτσας Θεόδωρος του Μιχαήλ Μέλος του Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Πατρών.
6. Δρούγας Παντελής του Γεωργίου Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαµάτας.
7. Μουσάς Κωνσταντίνος του Δηµητρίου Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Αµαλιάδας.

Αναπληρωµατικά µέλη αυτών ορίζουµε:


1. Καρβουνιάρης Ιωάννης του Λεωνίδα Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Σπάρτης.

2. Κλαυδιανός Ανδρέας του Αντζούλου – Άγγελου Μέλος του Δ.Σ. Κυνηγετικού Συλλόγου
Πατρών.
3. Ανδριόπουλος Δηµήτριος του Παναγιώτη Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Αιγίου
4. Αναστασόπουλος Σπυρίδων του Ηλία Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Ανδρίτσαινας
5. Παναγόπουλος Δηµήτριος του Σωτηρίου Μέλος του Δ.Σ. Κυνηγετικού Συλλόγου Πατρών.

Έργο της Επιτροπής είναι:

Εντός οκτώ (8) ηµερών από την παραλαβή της παρούσας, να συγκροτηθεί σε Σώµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού, μετά από πρόσκληση του πρώτου µέλους της Επιτροπής, να παραλάβει δια Πρωτοκόλλου Παραλαβής παρά των, εχόντων τίτλο, έκπτωτων µελών του Δ.Σ.  (Προέδρου και Ταµία) την ∆ιοίκηση, την Οικονοµική ∆ιαχείριση και όλη τη κινητή και ακίνητη περιουσία της Οµοσπονδίας, το οποίο θα υποβάλει στην ∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρηση ∆ασών.


Να εξυπηρετήσει τις τρέχουσες ανάγκες της Οµοσπονδίας και των µελών αυτής όπως σύνταξη  προϋπολογισµού – απολογισµού κτλ.

Να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση της Οµοσπονδίας και να ολοκληρώσει, εντός (3) µηνών από την ανάληψη καθηκόντων της, τη διαδικασία για την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καταστατικού.

Να εφαρµοστούν πιστά οι διατάξεις του Καταστατικού της Οµοσπονδίας από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

Ο ∆ιευθυντής Συντονισµού

και Επιθεώρησης ∆ασών


Νικόλαος Μπακουλόπουλος
∆ασολόγος µε Α΄ βαθµό

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Όνομα

"Κλεισθένης",1,16η Μαρτίου,4,25η Μαρτίου,42,28η Οκτωβρίου,26,Α Χώρα νάμου,1,Α.Ε.Μαρίου,60,Α.Ε.Σ. Κυνουρίας,2,Α.Ο.Σ.Λ,4,Α.Σ. TKD Λεωνιδίου,30,Α.Σ."Αρκάς",27,Α.Σ.Λεωνιδίου,829,Α.Τ.Λεωνιδίου,3,ΑΑΔΕ,2,Αβραντίνης,1,Αγ.Βασίλειος,15,Αγαπήνωρ,1,Αγγελίες,99,Άγιος Βασίλειος,6,Αγρότες,164,Αγροτικός Συνεταιρισμός,47,Αγώνες δρόμου,92,Αγωνιστική Συνεργασία,2,ΑΔΜΗΕ,1,ΑΕΠΙ,5,Αεροδρόμια,1,Αθλητικά,3064,αιγιαλός,1,Αιμοδοσία,58,ακτοπλοΐα,1,Αλιεία,7,αλιευτικός σύλλογος,3,Άλλα αθλήματα,197,ΑΜΕΑ,17,Αμπελουργοί,13,Αμυγδαλιά,20,αναγκαστικά μέτρα,17,Ανακοινώσεις,582,Αναπτυξιακή Πάρνωνα,146,Αναρρίχηση,40,Ανέλιξη,1,Ανεξάρτητοι Έλληνες,8,Άνεργοι,20,Ανοικτό Πανεπιστήμιο,1,Ανοιχτή συνέλευση,8,ΑΝΤΑΡΣΥΑ,1,Αντένα,2,Αντιφασίστες,1,Αξίζει να δείτε,105,Άξιον Εστί,3,απάτες,12,απεργία,5,Απογραφή 2011,4,Αποζημιώσεις,7,Απόκριες,128,Απόλλων Τυρού,301,άποροι,11,Αποστολόπουλος,1,αποτελέσματα,1,Απόψεις,1,Απρόβλεπτα,1,απώλεια αντικειμένου,1,Άργος,1,Αργυράκη,1,Άρθρα,21,Αρκαδία,942,Αρκαδικό Πανόραμα,5,Αρκαδικός,4,Άρση βαρών,2,Αρχαιολογία,28,Αρχείο Τσακωνιάς,146,Αρχιτέκτονες,6,ΑΣΕΠ,1,Αστεία,2,Αστέρας Τρίπολης,2,Άστρος,30,Αστυνομία,210,Ασφαλιστικά ταμεία,77,ΑΤΕ,1,ατύχημα,7,Άυλη Πολιτιστική κληρονομιά,1,Αυτοδιοίκηση,27,αυτοδιοίκηση-εκλογές,108,Αυτοκίνητο,49,αφιέρωμα,3,Βαλασόπουλος,1,Βασκίνα,32,Βέμμος,9,Βενιζέλος,1,Βιβλίο,43,Βίντεο,100,Βιογραφικό,3,Βιτζηλαίου,5,Βιώσιμη Πόλη,2,Βλάβες,12,Βλάσης,66,Βλησιδιά,17,Βοήθεια στο σπίτι,2,Βόλεϊ,17,Βουδούρης,7,βραβείο,2,Γ.Ε.Φ.,1,Γ.Σ.Τυρού,92,Γενική Συνέλευση,72,Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές,5,Γεωργοί,4,γηροκομείο,16,Γιαννακόπουλος,1,Γιαννακούρας,39,Γιαννούσης,3,Γιορτή Αμυγδάλου,3,Γιορτή θαλασσινών,5,Γιορτή Κρασιού,22,γιορτή μελιού,10,Γιορτή μελιτζάνας,24,Γιορτή πανσελήνου,2,Γιορτή του Ψαρά,21,Γλυππία,1,γλυπτική,2,Γνώμες,417,Γόντικας,2,Γυμνάσιο,117,Γυναίκα,9,Γύρος Αμπελώνων,1,Δ.Ε.Τυρού,17,Δ.Ο.Υ.,67,Δαλιάνης,10,δανειολήπτες,3,Δασαρχείο,19,ΔΕΔΔΗΕ,30,Δέδε,2,Δέδες,4,ΔΕΗ,40,ΔΕΚΟ,1,Δελτία τύπου,1133,δεντροφύτευση,2,ΔΗ.ΣΥ.,8,ΔΗΚΕΝΚ,18,Δημ.Ραδιόφωνο Τρίπολης,4,ΔΗΜΑΡ,3,Δημοπρασία,49,Δήμος Β.Κυνουρίας,7,Δήμος Γορτυνίας,1,Δήμος Λεωνιδίου,34,Δήμος Ν.Κυνουρίας,64,Δήμος Νότιας Κυνουρίας,1278,Δήμος Τυρού,1,Δημόσιο,2,δημοσιογράφοι,3,Δημοσκόπηση,2,δημοτικά τέλη,1,Δημοτικό Συμβούλιο,253,Δημοτικό Σχολείο,224,δημοψήφισμα,1,Δια Βίου Μάθηση,17,διάγγελμα,3,Διαγωνισμός,46,Διαδίκτυο,66,δίαθλο,1,διακοπή νερού,9,διακοπή ρεύματος,24,Διαμαρτυρία,5,Διαμονή,13,Διανομή τροφίμων,17,διασκέδαση,82,Διατροφή,12,διάφορα,8,διάφορα είδη,13,ΔΙΕΚ,5,Δικαιοσύνη,75,Δικηγόρος,1,Δράκος,7,Δράσεις Κυνουρίας,3,Δράση,11,Δρίτσας,7,Δυνατή Πελοπόννησος,1,δυστύχημα,18,δωρεά,26,εγκαίνια,2,εγκύκλιος,1,ΕΕΣΠΟΦ,1,εθελοντισμός,34,έθιμα,5,Εθνική Ελλάδας,14,Εθνική Συσπείρωση,1,Εθνική Τράπεζα,7,ει,1,Ειδήσεις,5,Ειδικό Σχολείο,3,Εκδηλώσεις,1020,Εκδρομή,74,Έκθεση,70,Έκθεση Φωτογραφίας,10,Εκκλησία,343,Εκλογες,3,Εκλογές,483,Εκπαίδευση,498,εκπομπή,3,εκπτώσεις,4,έκτακτα μέτρα,12,Εκτελεστική επιτροπή,2,ελαιοπαραγωγοί,53,ΕΛΓΑ,4,Ελεύθεροι επαγγελματίες,3,Ελιά,2,Ελλάδα,1263,Ελληνικός Στρατός,4,Ελλήνων Συνέλευσις,1,ΕΛΜΕ,1,ΕΛΤΑ,6,Εμβολιασμοί,2,Εμπορικό Ναυτικό,1,Εμπορικός σύλλογος,178,ΕΜΥ,13,Ενδιαφέρουν,258,Ενέργεια,2,Ενημέρωση,4,Ενίσχυση Επιχειρήσεων,4,ενοικίαση ακινήτων,12,Ένωση Ξενοδόχων,38,Εξωτερική Πολιτική,3,ΕΟΔΥ,3,ΕΟΜΜΕΧ,1,ΕΟΠΥΥ,3,Εορτή,9,ΕΠΑΛ,82,επαρχιακός Τύπος,2,επέτειοι,14,επιδόματα,22,Επιδοτήσεις,45,Επικαιρότητα,12323,Επιμελητήριο Αρκαδίας,92,Επιστολές,24,Επιτροπή Διαβούλευσης,2,Επιτροπή Παιδείας,6,Επιχειρηματικότητα,80,Επιχειρήσεις εστίασης,7,ΕΠΟ,1,ΕΠΣ.Αρκαδίας,54,ΕΠΣΑ,46,Έργα,269,Εργασία,282,Εργαστήριο,7,Εργατικό κέντρο,3,ΕΡΤ,29,Ερωτηματολόγιο,1,ΕΣΗΕΑ,1,ΕΣΠΑ,32,Εύη Τατούλη,66,Ευθυμογράφημα,18,Ευρωεκλογές,1,Ευχές,53,ΕΦΕΤ,3,ΕΦΚΑ,1,Ζαρίτσι,2,Ζαχαριάς,14,ζημιές,5,ζωγραφική,11,Ζωντανή μετάδοση,1,Ζώταλης,1,Ηλιοπούλου,4,ημερίδα,31,Θέατρο,78,θέατρο σκιών,3,Θεοδωράκη,1,θεοδωράκης,2,Θεοφάνεια,29,θηροφύλακες,5,Ι.Μ. Αρτοκωστάς,1,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Καρυάς,4,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Σίντζας,25,Ι.Μ.Ελώνης,83,ιατροί,1,ιατρός,2,Ιδιαίτερα μαθήματα,5,ΙΕΚ,10,ΙΚΑ,37,ΙΚΑ.,1,ΙΝ.Ε.,1,ΙΝΣΕΤΕ,1,Ισοπολιτεία,7,Ιστορικά,41,Κ.Ε.Δ.Ε,9,Κ.Ε.Ε.,2,Κ.Ε.Π.,14,Κ.Ε.Φ.,1,καιρός,187,Καλαθά,1,Καλλικράτης,9,κάπνισμα,2,Καρβελάς,4,Καρδαράς,1,Καστανιές,1,καταγγελίες,5,Καταδυτικό πάρκο,18,καταναλωτές,6,καταστήματα,6,κατηγορία,1,κατοικίδια,1,Κατσίρης,2,Καύσιμα,3,ΚΕΚ,2,Κέντρο Πληροφόρησης,7,Κέντρο Υγείας,63,Κεντροαριστερά,4,ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.,1,Κιβωτός του Κόσμου,3,Κίνημα Αλλαγής,12,Κίνηση,1,ΚΚΕ,56,Κλειστό Γυμναστήριο,2,κληροδοτήματα,10,ΚΝΕ,1,Κοινωνία,87,Κοινωνικά,207,Κοινωφελής Επιχείρηση,24,Κόκκορης,1,κολύμβηση,5,Κοντοζαμάνης,23,Κορολόγος,1,Κοσμάς,200,Κόσμος,95,Κοτρώτσος,1,Κοτσώλης,1,Κουκλοθέατρο,13,Κουνουπιά,22,Κουτρούκης,5,ΚΠΝΝΑ,1,Κρυονέρι,2,ΚΤΕΛ,31,Κτηματική Υπηρεσία,4,Κτηματολόγιο,14,κτηνοτρόφοι,33,κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,23,κυκλοφοριακό,33,Κυνηγετικός Σύλλογος,31,Κυνηγοί,25,Κυνουρία,38,Κύπρος,3,Κωνσταντινόπουλος,75,Λαϊκή αγορά,39,Λαϊκή Ενότητα,10,Λαική συσπείρωση,38,Λαϊκή συσπείρωση,6,Λάκκος,11,Λάκος,7,Λακωνία,1,Λαλουδάκης,36,Λαμπρόπουλος,3,Λαογραφία,75,ΛΑΟΣ,1,λαχειοφόρος,5,Λειβαδά,1,Λειβάδι,13,Λεκκός,1,Λεωνίδιο,2641,Λεωνίδιο Αλλάζουμε,7,Λιβάδι,7,Λιμάνι,23,Λιμεναρχείο,46,Λιμενικό Σώμα,38,Λιμενικό Ταμείο,5,λογιστές,3,Λύκειο,80,Λυκουρέντζος,58,Λυμπεροπούλου,2,Λυσίκατος,88,μαγειρική,3,Μανδρώνης,2,Μάνος,1,Μανώλης,3,Μαρί,22,Μαρνέρης,117,Μελισσοκόμοι,8,Μελιτζάzz,118,μέτρα προστασίας,16,Μετρό,1,Μητέρα,6,Μητσοτάκης,2,Μηχανικοί,6,Μιχελάκης,2,ΜΜΕ,2,Μνημείο,1,μνημόσυνο,34,Μορφωτικός Σύλλογος,100,Μοτοπαρέα,67,Μοτοσικλέτα,49,μουσεία,20,μουσική,12,Μπακούρης,1,Μπαμπαδήμας,57,Μπάσκετ,525,Μπερέτσος,1,Μπερτζελέτος,6,Μπιρσίμ,7,Μπουντρούκας,5,Μυθική Πελοπόννησος,1,ν,1,Ναρκωτικά,1,Νατάσα Πετρούλια,4,Ναύπλιο,1,Ναυτικοί,3,ΝΔ,236,Νέα Γρίπη,5,Νέα Πελοπόννησος,22,Νέοι Δρόμοι,2,Νεολαία ΠΑΣΟΚ,3,νηπιαγωγείο,67,Νίκας,25,Νικολάκου,10,Νομαρχία Αρκαδίας,6,νομοσχέδιο,1,Νότια Κυνουρία,4102,ντοκιμαντέρ,5,Ξενοδόχοι,22,Ο άλλος δρόμος,21,Ο τόπος μας,5,Ο.Ε.ΕΣ.Π.,1,Ο.Τ.Ε.,6,ΟΑΕΔ,65,ΟΑΕΕ,21,ΟΓΑ,25,Οδηγίες,18,Οδηγοί,1,Οικοδόμοι,4,Οικολόγοι,6,Οικονομία,175,Οικονομική επιτροπή,51,Οινοπαραγωγοί,2,ΟΚΕ,1,Ολυμπιακοί Αγώνες,1,Ολυμπιακός Λεωνιδίου,250,ομιλία,26,Ομογένεια,50,Ομοσπονδία TKD ITF,8,ΟΝΝΕΔ,8,ΟΠΑΠ,5,ΟΠΕΚΑ,1,ΟΠΕΚΕΠΕ,1,όπερα,1,Όραμα-Γνώση-Πρόοδος,42,Ορειβασία,191,Ορθοπαιδικός,1,ορκωμοσία,2,ΟΣΔΕ,2,ΟΤΑ,10,Ουράνης,4,Π.Ο.Ε.,1,παγκόσμια ημέρα,1,Παγώνης,2,ΠΑΖΛ,6,Παιδί,75,Παιδίατρος,10,Παιδικά χωριά SOS,1,Παιδική Χαρά,11,Παιδική Χορωδία,16,παιδικός σταθμός,33,παλαίμαχοι,2,Παλαιοχώρι,51,ΠΑΜΕ,4,Παναγιωτόπουλος,1,Παναρκαδική ομοσπονδία,27,Παναρκαδικό Νοσοκομείο,35,Πανελλήνιες,18,Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,9,πανηγύρια,61,Παπαδημητρόπουλος,1,Παπαηλιού,16,Παπαθανασόπουλος,158,Παπαμιχαήλ,3,Παπανδρέου,2,παραδοσιακοί χοροί,6,Παραλία Τυρού,3,Παραλίες,8,παράξενα,1,ΠαραΤυρό,26,Παρθενώνας,1,Πάρνωνας,9,Παρουσίαση,13,ΠΑΣΟΚ,85,Πάσχα,199,Πατσαρίνος,1,Πάχος,2,Πεζοπόροι Τυρού,175,Πελετά,186,Πελοποννησιακή Ένωση,3,Πελοποννησιακή Συμμαχία,2,Πελοπόννησος,16,Πελοπόννησος Οικολογική,2,Πελοπόννησος Πρώτα,5,Πέρα Μέλανα,72,Περιβάλλον,238,Περιοδικό,1,Περιπατητικός τουρισμός,3,Περιφέρεια Πελοποννήσου,864,Πηγάδι,31,Πλάκα,196,Πλατανάκι,21,πνευματική ιδιοκτησία,1,πο,1,Ποδήλατο,36,Ποδόσφαιρο,1993,Ποίηση,4,Πολεμική Αεροπορία,3,Πολεμικό Ναυτικό,1,Πολιτικά,779,Πολιτική προστασία,26,Πολιτισμός,736,Πολιτιστικός Σύλλογος,16,Πολίχνη-Δράση,1,πολύτεκνοι,2,Ποτάμι,6,Πούλιθρα,200,Πραγματευτή,64,Πρασιές,1,Πραστός,35,προκηρύξεις,84,Προσκλήσεις,2,Πρόσκληση,9,Προσφορά εργασίας,6,Πρόσωπα,31,πτηνά,1,Πυρασφάλεια,2,Πυργούδι,3,Πυροσβεστική,93,πωλήσεις ακινήτων,47,πωλήσεις επιχειρήσεων,2,πωλήσεις οχημάτων,7,ραδιόφωνο,6,Ρέππας,8,ρετρό,3,Ρολόι,1,Ρουσιάς,4,ρύθμιση οφειλών,2,Σαλάκος,7,Σαμαράς,1,Σαμπατική,23,ΣΑΟΟ,5,Σαπουνακέϊκα,33,Σαραντάρης,28,σεισμός,26,σεμινάριο,28,ΣΕΤΕ,3,Σιδηρόδρομος,2,Σινεμά,139,Σιώρας,15,Σκαντζός,1,Σπηλαιολόγοι,9,Στατιστική Υπηρεσία,9,ΣτΕ,1,Στεγνοκαθαριστήριο,1,Στίβος,46,στρατολογία,3,συγκοινωνία,10,Σύλλογος "Αγ.Απόστολοι",28,Σύλλογος "Άγιος Γεώργιος",3,Σύλλογος "Αθηνά",10,Σύλλογος "Απόλλων",16,Σύλλογος "Επαρχία Κυνουρίας",4,Σύλλογος "Ζεστή Φωλιά",6,Σύλλογος "Λεωνίδιον",19,Σύλλογος Αναρριχητών,1,Σύλλογος Απανταχού Αμυγδαλιωτών,9,Σύλλογος Απανταχού Βασκινιωτών,5,Σύλλογος Απανταχού Πηγαδιωτών,1,Σύλλογος Απανταχού Τσιταλιωτών,5,σύλλογος Βασκινιωτών,4,Σύλλογος γονέων,144,Σύλλογος Δαφνώνας,10,Σύλλογος Κτηνοτρόφων,3,Σύλλογος Μαριωτών,12,Σύλλογος Παλαιοχωριτών,5,Σύλλογος"Πολίχνη",9,Συμπολιτεία,69,Συναυλία,129,Σύνδεσμος Κοσμιτών,1,Συνέδριο,47,συνέντευξη,39,συνήγορος του πολίτη,1,συνταγές,1,Συνταξιούχοι,22,ΣΥΡΙΖΑ.,128,σχόλια,1,Σωματείο Γυναικών,2,Τ.,1,Τ.Α.Π.,1,Τ.Ε.Ε.,11,Τ.Ο.Π.,4,ΤΑΞΙ,1,ταξίδια,2,Τατούλης,259,ΤΕΒΑ,7,τέλη,4,τέννις,5,Τέχνη,11,Τεχνικό Πρόγραμμα,6,Τεχνολογία,43,Τηγάνι,2,τηλεόραση,103,τοξοβολία,5,Τοπικά,18,Τοπικό Αρχείο,4,Τουρισμός,413,Τράπεζα Πειραιώς,3,τράπεζες,20,Τρίαθλο,29,Τριανταφύλλου,3,Τρίτεκνοι,7,Τροχαίο,43,Τροχάνη,1,Τσακωνιά,90,Τσακώνικη διάλεκτος,50,τσακώνικη μελιτζάνα,5,Τσακώνικη υφαντική,13,Τσακώνικος Συνεταιρισμός,1,Τσακώνικος Συνεταιρισμός Γυναικών,1,Τσακώνικος Χορός,16,Τσακωνοπαρέα,16,Τσέρφο,1,Τσιγκούνης,13,Τσικνοπέμπτη,4,Τσιλιβής,2,Τσιτάλια,34,ΤΣΜΕΔΕ,1,Τύπος,1,Τυρός,789,Υγεία,456,ΥΠΕΞ,1,ΥΠΕΣ,1,Υπηρεσίες,11,Υποθηκοφυλακείο,2,Υποτροφίες,9,Υπουργείο Ναυτιλίας,3,Υπουργείο Πολιτισμού,1,Φ.Ο.Σ.Λ.,1,Φάμπρικα Πολιτισμού,117,Φαρμακοποιοί,2,ΦΕΚ,1,Φεστιβάλ,71,Φεστιβάλ αναρρίχησης,13,Φεστιβάλ Μελιτζάνας,58,Φιλαρμονική,29,Φιλόδημοι Πολίτες,34,φιλόζωοι,21,Φίλοι Εθνικής Ελλάδος,1,φοιτητές,1,Φορέας Διαχείρισης Οικολογικού Πάρκου,150,Φορείς,8,φορολογία,56,Φορολογικά,103,Φόρος ακινήτων,1,Φωκιανό,26,Φωτογραφία,11,Φωτογραφίες,65,ΧΑΔΑ,5,χάκερς,1,Χαμόγελο του παιδιού,12,Χάρτες,3,Χείλαρης,14,χιούμορ,1,Χορευτικό συγκρότημα,5,Χορευτικός Όμιλος,7,χοροεσπερίδα,48,Χορός,49,Χορωδία,29,Χορωδία Ενηλίκων,16,Χουζούρης,4,Χούνη,2,Χριστούγεννα,232,Χρονογράφημα,14,Χρυσή Αυγή,22,ψάρεμα,2,Ψαρολόγος,9,Ψηφιακή Διακυβέρνηση,1,ψήφισμα,7,Ψυκτικοί,1,Ψυχολογία,10,Ωδείο,16,ώρα,13,agenda,2,Beach Soccer,4,Beach Tennis,19,Beach Volley,49,Black Friday,1,Erasmus,3,Events,1,Facebook,17,fake news,1,Google,6,I Love GR,11,Leader,35,Photo Gallery,1,Pizza,1,Rally,1,Taekwon Do,78,Taxisnet,10,TKD WTF,15,Toolbar,1,top,4,Unesco,1,Video,1303,WWF,2,
ltr
item
Leonidion.gr: Σε έκπτωση το Δ.Σ. της Γ' Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου
Σε έκπτωση το Δ.Σ. της Γ' Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου
https://1.bp.blogspot.com/-beEOGmkOYew/WnLYjLe84CI/AAAAAAABFrE/PGi6dcVM4Yw_oaVH4CL7r3e-rpwJmV4WACLcBGAs/s640/kop.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-beEOGmkOYew/WnLYjLe84CI/AAAAAAABFrE/PGi6dcVM4Yw_oaVH4CL7r3e-rpwJmV4WACLcBGAs/s72-c/kop.jpg
Leonidion.gr
https://www.leonidion.gr/2018/02/blog-post_69.html
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/2018/02/blog-post_69.html
true
1463647731720589503
UTF-8
Φορτώθηκαν όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκαν δημοσιεύματα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσοτερα Cancel reply Διαγραφή Από τον Αρχική σελίδα Σελίδες Δημοσιεύματα Δείτε τα όλα ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ SEARCH Όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκε δημοσίευμα που να ταιριάζει στην αναζήτηση ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαίου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαίου Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago χτες $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερες από 5 εβδομάδες Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content