(HIDE)

Post/Page

(FALSE)

Weather Location

{fbt_classic_header}

Πρόταση χρηματοδότησης για το Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Τυρού στον "Φιλόδημο"

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας κατά πλειοψηφία  η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: « ...

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας κατά πλειοψηφία  η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση - Μετατροπή Κτίριου Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τυρού σε Λαογραφική Έκθεση Ναυτικής Παράδοσης Τσακωνιάς» στην υπ’ αριθ. 65574/19.11.2018 Πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών (Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I») με τίτλο «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων» και καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 29-03-2018.

Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση του κτιρίου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου που βρίσκεται στον οικισμό του Τυρού της Δ.Ε. Τυρού του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και η μετατροπή του σε λαογραφική έκθεση της Ναυτικής παράδοσης της περιοχής. Το κτίριο έχει χαρακτηρισθεί μνημείο (ΦΕΚ 953/Β’/11-07-2005) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3028/2002, διότι αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα σχολικού κτιρίου της ελληνικής υπαίθρου της τρίτης δεκαετίας του 20ου αιώνα και είναι στενά συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής. 

Επιπλέον λόγω του αρχιτεκτονικού του χαρακτήρα και της σημαντικής μορφολογικής και πολιτιστικής αξίας του συνόλου του κτίσματος, οι προτεινόμενες επεμβάσεις αποσκοπούν στη διατήρηση, επισκευή και ανάδειξη των ανωτέρω και στην ταυτόχρονη αποκατάσταση του Αρχιτεκτονικού χαρακτήρα, της στατικής επάρκειας και της λειτουργικής ένταξης στη περιοχή της νέας του χρήσης.

Το υφιστάμενο κτίριο είναι μονόροφο, λιθόκτιστο, κεραμοσκεπές ορθογωνικού σχήματος με εξωτερικές διαστάσεις 27,75 χ 7,45 μ. διαταγμένο στον άξονα Ανατολή – Δύση, με υπόγειο στο ανατολικό άκρο του με εξωτερικές διαστάσεις 13,08 χ 7,45 μ, τυπικό παράδειγμα κτίσματος ακμής της αρχής του 20ου αιώνα που συναντάται στην ευρύτερη περιοχή της Τσακωνιάς.

Το έργο θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής του Τυρού, στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην ανάδειξη της τοπικής φυσιογνωμίας της περιοχής, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ναυτική παράδοση. Αυτά θα επιτευχθούν μέσω της αποκατάστασης του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τυρού, το οποίο αποτελεί εμβληματικό κτίριο (τοπόσημο) της περιοχής. 

Η πρόταση έχει ως στόχο την διατήρηση της ταυτότητας και της ναυτικής παράδοσης της περιοχής καθώς και την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού και των αναπτυξιακών αναγκών για κοινωφελή χρήση. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

  • Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων με την ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού της περιοχής.
  • Η στήριξη των πολιτιστικών δομών, υποδομών και γεγονότων, με την επέκταση του δικτύου των επισκέψιμων χώρων, με στόχο την ενίσχυση ισχυρής ταυτότητας της περιοχής.
  • Η προβολή και ανάδειξη της τοπικής φυσιογνωμίας.

Οι απαραίτητες μελέτες για την αποκατάσταση του κτιρίου και το με αρ. 60/2018 Τεύχος Μουσειολογικής – Μουσειογραφικής προμελέτης και Τεχνικών Προδιαγραφών με τίτλο «Χώρος προβολής της Θάλασσας & της Αλιείας στον Τυρό Αρκαδίας, έχουν εγκριθεί με την με αρ. 186/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της πρότασης είναι 744.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η πρόταση αποτελείται από δύο υποέργα, ήτοι:

Υποέργο 1: «Αποκατάσταση - Μετατροπή κτιρίου παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τυρού σε λαογραφική Έκθεση Ναυτικής Παράδοσης Τσακωνιάς»

Το υποέργο 1 αφορά στην υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων για την αποκατάσταση του κτιρίου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τυρού, όπως περιγράφονται στην Αρχιτεκτονική Οριστική Μελέτη του έργου.

Υποέργο 2: «Χώρος προβολής της Θάλασσας & της Αλιείας στον Τυρό Αρκαδίας».

Το υποέργο 2 αφορά στην υλοποίηση δράσεων για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής ως χώρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης επισκεπτών σχετικά με το θαλάσσιο φυσικό περιβάλλον και τις οικονομικές δραστηριότητες του ανθρώπου. Στόχος είναι η δημιουργία ενός σημαντικού πόλου έλξης στην περιοχή του Τυρού και ανάπτυξης θεματικού τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Το υποέργο αφορά στις κάτωθι Υπηρεσίες:
  • Μελέτη τεκμηρίωσης και οργάνωσης υλικού
  • Θεματική και χωροταξική οργάνωση της έκθεσης
  • Διαμόρφωση έκθεσης
  • Εργασίες εγκατάστασης απαραίτητου εκθεσιακού φωτισμού και λοιπές εργασίες
  • Ενέργειες προβολής

Το περιεχόμενο της πρότασης συμβαδίζει πλήρως με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, ο οποίος επικεντρώνεται στους ακόλουθους τομείς: Αγροτική Παραγωγή, Διαχείριση Αποβλήτων/Απορριμμάτων Υποδομές, Φυσικό Περιβάλλον, Τουρισμός – Πολιτισμός, Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα – Εξωστρέφεια, Ανθρώπινο Δυναμικό/Κοινωνική Ένταξη. 
Πιο συγκεκριμένα, η διατύπωση της στρατηγικής του Δήμου γίνεται μέσω του καθορισμού Αξόνων, Μέτρων και Στόχων με αντικείμενο:

Α. Την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής.
Β. Την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου
Γ. Την ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών του Δήμου.
Δ. Την προστασία και ανάδειξη του Περιβάλλοντος

Με βάση τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης αλλά και τις προτεραιότητες του Δήμου η στρατηγική ανάπτυξης του, εξειδικεύεται στους παρακάτω άξονες:

Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής
Άξονας 2: Κοινωνική πρόνοια – Κοινωνικές Υποδομές
Άξονας 3: Τοπική Οικονομία και απασχόληση – Ανάδειξη και προβολή της περιοχής
Άξονας 4: Βελτίωση Διοικητικής ικανότητας και Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου - Ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Η πρόταση εντάσσεται στον Άξονα 2 «Κοινωνική πρόνοια - Κοινωνικές Υποδομές», και στον στόχο που αφορά στην υλοποίηση δράσεων αποκατάστασης - ανάδειξης μνημείων και αξιοποίησης κτιρίων για την ενίσχυση των πολιτιστικών του υποδομών.

Φορέας λειτουργίας της πρότασης με τίτλο «Αποκατάσταση - μετατροπή κτιρίου παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τυρού σε Λαογραφική Έκθεση Ναυτικής Παράδοσης Τσακωνιάς», θα ορισθεί ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας και μετά την ολοκλήρωση των υποέργων της πράξης η λαογραφική έκθεση θα λειτουργήσει με ευθύνη και δαπάνες του Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Φωτογραφία:Nigel Copage


Δεν υπάρχουν σχόλια