Άμισθος αντιδήμαρχος ορίστηκε ο Ηλίας Μάνος

Με απόφαση του Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας Χαράλαμπου Λυσίκατου, τροποποιείται η 660/2019 απόφαση, που αφορά τον ορισμό Αντιδημάρχων του Δ...

Με απόφαση του Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας Χαράλαμπου Λυσίκατου, τροποποιείται η 660/2019 απόφαση, που αφορά τον ορισμό Αντιδημάρχων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, με τον ορισμό του Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφίας κ. Μάνο Ηλία του Ευαγγέλου, ως άμισθου Αντιδημάρχου και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, με ταυτόχρονη τροποποίηση των αρμοδιοτήτων των ήδη ορισμένων Αντιδημάρχων,  έτσι ώστε πλέον να ισχύει ως εξής:

Ι. Ορίζουμε έμμισθους Αντιδημάρχους του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, για το διάστημα μέχρι και την 6η Νοεμβρίου 2021, τους εξής Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας: 
 1. Διαμαντή Κωνσταντίνο του Θεοδώρου.
 2. Σωτηρόπουλο Μιχαήλ του Χαρίλαου.
 3. Ευσταθίου Θεόδωρο του Βασιλείου.
 4. Καρδάση Δημήτριο του Ανδρέα.
ΙΙ. Ορίζουμε άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, για το διάστημα μέχρι και την 6η Νοεμβρίου 2021 τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μάνο Ηλία του Ευαγγέλου.
ΙΙΙ. Μεταβιβάζουμε σ’ αυτούς τις παρακάτω αρμοδιότητες.

1. Στον Αντιδήμαρχο κ. Διαμαντή Κωνσταντίνο του Θεοδώρου μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
 1. Τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
 2. Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό των Γραφείων: α) Αγροτικής Παραγωγής, Αλιείας, β) Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και γ) Απασχόλησης και Τουρισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων και αποφάσεων αρμοδιότητας της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας. 
 3. Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων και αποφάσεων αρμοδιότητας της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας.
 4. Τη χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου και την τέλεση των γάμων αυτών. 
Κατά τόπο αρμοδιότητες:
 • Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών (Γραφείο Τεχνικών Έργων, Γραφείο Η/Μ έργων και Συγκοινωνιών, Γραφείου Ύδρευσης – Αποχέτευσης), κατά το μέρος που αφορά στις Δημοτικές Ενότητες Κοσμά και Λεωνιδίου, και την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων και αποφάσεων αρμοδιότητας της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας.
 • Τη διοίκηση, την εποπτεία και το συντονισμό του Γραφείου Κ.Ε.Π. Λεωνιδίου του Αυτοτελούς Τμήματος Κ.Ε.Π. και την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων και αποφάσεων αρμοδιότητας της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Κοινότητες Λεωνιδίου, Αγίου Βασιλείου, Παλαιοχωρίου, Πλατανακίου και Πραγματευτής της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις Κοινότητες Λεωνιδίου, Αγίου Βασιλείου, Παλαιοχωρίου, Πλατανακίου και Πραγματευτής της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου.
 • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων Λεωνιδίου, Αγίου Βασιλείου, Παλαιοχωρίου, Πλατανακίου και Πραγματευτής της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, για την επίλυση των προβλημάτων τους.
2. Στον Αντιδήμαρχο κ. Σωτηρόπουλο Μιχαήλ του Χαρίλαου μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
 • Του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
 • Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό του γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων και αποφάσεων αρμοδιότητας της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας, ήτοι του Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών. 
Ειδικότερα, μεταβιβάζει στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο τις αρμοδιότητες: 
 • i. Της εποπτείας και του συντονισμού των διαδικασιών Ταμειακής βεβαίωσης και είσπραξης του Τ.Α.Π., των τελών Καθαριότητας- Φωτισμού, των τελών ύδρευσης, Άρδευσης και αποχέτευσης, του τέλους παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των καταστημάτων, των εσόδων από τις δημοτικές αγορές, καθώς και φόρου διαμονής, των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων και χώρων αιγιαλού – παραλίας, των τελών χρήσης θαλασσίων εκτάσεων, των μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων, καθώς και κάθε άλλου τακτικού ή έκτακτου τέλους, δικαιώματος, μισθώματος ή φόρου. 
 • ii. Της εποπτείας και του συντονισμού των θεμάτων που άπτονται της αναζήτησης και επαλήθευσης της φορολογητέας ύλης, της Δημοτικής Περιουσίας, του Προϋπολογισμού, Ισολογισμούς και Απολογισμού, της Εκκαθάρισης Δαπανών, των Προμηθειών, του Λογιστηρίου, του Διπλογραφικού, του Δημοτικού Ταμείου και της Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού.
 • iii. Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση και υπογραφή, ως «ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ» του συνόλου των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.
 • Τη χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου και την τέλεση των γάμων αυτών.
Κατά τόπο αρμοδιότητες 
 • Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Τυρού (Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων, Δημοτικής Κατάστασης, και γραφείο Κ.Ε.Π. Κοινότητας Τυρού) και την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις συγκεκριμένες αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες.
 • Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό του Γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας (πλην των αρμοδιοτήτων πολιτικής προστασίας) κατά το μέρος που αφορά τη Δ.Ε. Τυρού και την υπογραφή σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων που αφορούν την Δ.Ε. Τυρού. 
 • Τη διοίκηση την εποπτεία το συντονισμό του Γραφείου Καθαριότητας και Πρασίνου κατά το μέρος που αφορά τη Δ.Ε. Τυρού και την υπογραφή σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων που αφορούν την Δ.Ε. Τυρού.
 • Τη διοίκηση, την εποπτεία το συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών (Γραφείο Τεχνικών Έργων, Γραφείο Η/Μ έργων και Συγκοινωνιών, Γραφείου Ύδρευσης – Αποχέτευσης) κατά το μέρος που αφορά τη Δ.Ε. Τυρού και την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων και πράξεων που αφορούν την Δ.Ε. Τυρού.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δ.Ε. Τυρού.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δ.Ε. Τυρού.
 • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων της Δ.Ε. Τυρού για την επίλυση των προβλημάτων τους. 
3. Στον Αντιδήμαρχο κ. Ευσταθίου Θεόδωρο του Βασιλείου μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
 • Τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
 • Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό του Γραφείου Δόμησης και την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων και αποφάσεων αρμοδιότητας της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας.
 • Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό του Γραφείου Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας, μόνο στις αρμοδιότητες του Γραφείου που αφορούν: α) σε θέματα διαφάνειας,  β) στρατηγικής και μελετών ΤΠΕ,  γ) διαχείρισης συστημάτων ΤΠΕ,  δ) διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ,  ε) Γενικές Αρμοδιότητες  και την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων και αποφάσεων αρμοδιότητας της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας.
 • Τη χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου και την τέλεση των γάμων αυτών.
Κατά τόπο αρμοδιότητες: 
 • Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό του Γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας (πλην των αρμοδιοτήτων πολιτικής προστασίας) κατά το μέρος που αφορά τις Δημοτικές Ενότητες Κοσμά και Λεωνιδίου και την υπογραφή σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων που αφορούν που αφορούν τις Δημοτικές Ενότητες Κοσμά και Λεωνιδίου.
 • Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό του Γραφείου Καθαριότητας και Πρασίνου κατά το μέρος που αφορά τις Δημοτικές Ενότητες Κοσμά και Λεωνιδίου και την υπογραφή σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων που αφορούν τις Δημοτικές Ενότητες Κοσμά και Λεωνιδίου.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στη Κοινότητα Κοσμά της Δημοτικής Ενότητας Κοσμά.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Κοινότητα Κοσμά της Δημοτικής Ενότητας Κοσμά.
 • Τη συνεργασία με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Κοσμά της Δημοτικής Ενότητας Κοσμά για την επίλυση των προβλημάτων του.
4. Στον Αντιδήμαρχο κ. Καρδάση Δημήτριο του Ανδρέα μεταβιβάζουμε τις παρακάτω  αρμοδιότητες:

Καθ’ ύλην αρμοδιότητα:
 • Τη χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου και την τέλεση των γάμων αυτών.
Κατά τόπο αρμοδιότητες:
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Κοινότητες Βλησιδιάς, Κουνουπιάς, Μαρίου, Πελετών, Πηγαδίου, Πουλίθρων και Τσιταλίων της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις Κοινότητες Βλησιδιάς, Κουνουπιάς, Μαρίου, Πελετών, Πηγαδίου, Πουλίθρων και Τσιταλίων της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου.
 • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων Βλησιδιάς, Κουνουπιάς, Μαρίου, Πελετών, Πηγαδίου Πουλίθρων και Τσιταλίων της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, για την επίλυση των προβλημάτων τους.
5. Στον Αντιδήμαρχο κ. Μάνο Ηλία του Ευαγγέλου μεταβιβάζουμε τις παρακάτω  αρμοδιότητες

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
 • Διοίκηση, εποπτεία και συντονισμό των θεμάτων Πολιτικής Προστασίας του Γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.
 • Τη χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου και την τέλεση των γάμων αυτών.
ΙV. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. 
V. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή μετά τη πάροδο (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
VI. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος. 
VII. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Διαμαντής Κωνσταντίνος του Θεοδώρου που αναπληρώνει τον Δήμαρχο. 


Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

Χαράλαμπος Ν. ΛυσίκατοςΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Όνομα

"Κλεισθένης",1,16η Μαρτίου,4,25η Μαρτίου,42,28η Οκτωβρίου,26,Α Χώρα νάμου,1,Α.Ε.Μαρίου,60,Α.Ε.Σ. Κυνουρίας,2,Α.Ο.Σ.Λ,4,Α.Σ. TKD Λεωνιδίου,30,Α.Σ."Αρκάς",27,Α.Σ.Λεωνιδίου,833,Α.Τ.Λεωνιδίου,3,ΑΑΔΕ,2,Αβραντίνης,1,Αγ.Βασίλειος,15,Αγαπήνωρ,1,Αγγελίες,102,Αγία Παρασκευή,1,Άγιος Βασίλειος,6,Αγρότες,165,Αγροτικός Συνεταιρισμός,47,Αγώνες δρόμου,92,Αγωνιστική Συνεργασία,2,ΑΔΜΗΕ,1,ΑΕΠΙ,5,Αεροδρόμια,1,Αθήνα,1,Αθλητικά,3078,αιγιαλός,1,Αιμοδοσία,58,ακτοπλοΐα,1,Αλιεία,7,αλιευτικός σύλλογος,3,Άλλα αθλήματα,197,ΑΜΕΑ,18,Αμπελουργοί,13,Αμυγδαλιά,20,αναγκαστικά μέτρα,17,Ανακοινώσεις,603,Αναπτυξιακή Πάρνωνα,149,Αναρρίχηση,40,Ανέλιξη,1,Ανεξάρτητοι Έλληνες,8,Άνεργοι,20,Ανοικτό Πανεπιστήμιο,1,Ανοιχτή συνέλευση,8,ΑΝΤΑΡΣΥΑ,1,Αντένα,2,Αντιφασίστες,1,Αξίζει να δείτε,105,Άξιον Εστί,3,απάτες,12,απεργία,5,Απογραφή 2011,4,Αποζημιώσεις,7,Απόκριες,128,Απόλλων Τυρού,304,άποροι,11,Αποστολόπουλος,1,αποτελέσματα,1,Απόψεις,1,Απρόβλεπτα,1,απώλεια αντικειμένου,1,Άργος,1,Αργυράκη,1,Άρθρα,21,Αρκαδία,951,Αρκαδικό Πανόραμα,5,Αρκαδικός,4,Άρση βαρών,2,Αρχαιολογία,28,Αρχείο Τσακωνιάς,153,Αρχιτέκτονες,6,ΑΣΕΠ,1,Αστεία,2,Αστέρας Τρίπολης,2,Άστρος,30,Αστυνομία,211,Ασφαλιστικά ταμεία,77,ΑΤΕ,1,ατύχημα,7,Άυλη Πολιτιστική κληρονομιά,1,Αυτοδιοίκηση,27,αυτοδιοίκηση-εκλογές,108,Αυτοκίνητο,49,αφιέρωμα,3,Βαλασόπουλος,1,Βασκίνα,32,Βέμμος,9,Βενιζέλος,1,Βιβλίο,43,Βίντεο,100,Βιογραφικό,3,Βιτζηλαίου,5,Βιώσιμη Πόλη,2,Βλάβες,12,Βλάσης,68,Βλησιδιά,17,Βοήθεια στο σπίτι,2,Βόλεϊ,17,Βουδούρης,7,βραβείο,2,Γ.Ε.Φ.,1,Γ.Σ.Τυρού,92,Γενική Συνέλευση,72,Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές,5,Γεωργοί,4,γηροκομείο,16,Γιαννακόπουλος,1,Γιαννακούρας,39,Γιαννούσης,3,Γιορτή Αμυγδάλου,3,Γιορτή θαλασσινών,5,Γιορτή Κρασιού,22,γιορτή μελιού,10,Γιορτή μελιτζάνας,24,Γιορτή πανσελήνου,2,Γιορτή του Ψαρά,21,Γλυππία,1,γλυπτική,2,Γνώμες,417,Γόντικας,2,Γυμνάσιο,117,Γυναίκα,9,Γύρος Αμπελώνων,1,Δ.Ε.Τυρού,17,Δ.Ο.Υ.,67,Δαλιάνης,10,δανειολήπτες,3,Δασαρχείο,19,ΔΕΔΔΗΕ,33,Δέδε,2,Δέδες,4,ΔΕΗ,40,ΔΕΚΟ,1,Δελτία τύπου,1136,δεντροφύτευση,2,ΔΗ.ΣΥ.,8,ΔΗΚΕΝΚ,22,Δημ.Ραδιόφωνο Τρίπολης,4,ΔΗΜΑΡ,3,Δημοπρασία,51,Δήμος Β.Κυνουρίας,7,Δήμος Γορτυνίας,1,Δήμος Λεωνιδίου,34,Δήμος Ν.Κυνουρίας,64,Δήμος Νότιας Κυνουρίας,1281,Δήμος Τυρού,1,Δημόσιο,2,δημοσιογράφοι,3,Δημοσκόπηση,2,δημοτικά τέλη,1,Δημοτικό Συμβούλιο,254,Δημοτικό Σχολείο,225,δημοψήφισμα,1,Δια Βίου Μάθηση,17,διάγγελμα,3,Διαγωνισμός,46,Διαδίκτυο,66,δίαθλο,1,διακοπή νερού,9,διακοπή ρεύματος,26,Διαμαρτυρία,5,Διαμονή,14,Διανομή τροφίμων,17,διασκέδαση,83,Διατροφή,12,διάφορα,8,διάφορα είδη,13,ΔΙΕΚ,5,Διεύθυνση Δασών,1,Δικαιοσύνη,75,Δικηγόρος,1,Δράκος,7,Δράσεις Κυνουρίας,3,Δράση,11,Δρίτσας,7,Δυνατή Πελοπόννησος,1,δυστύχημα,18,δωρεά,26,εγκαίνια,2,εγκύκλιος,1,ΕΕΣΠΟΦ,1,εθελοντισμός,35,έθιμα,5,Εθνική Ελλάδας,14,Εθνική Συσπείρωση,1,Εθνική Τράπεζα,7,ει,1,Ειδήσεις,5,Ειδικό Σχολείο,3,Εκδηλώσεις,1024,Εκδρομή,74,Έκθεση,71,Έκθεση Φωτογραφίας,10,Εκκλησία,352,Εκλογες,3,Εκλογές,483,Εκπαίδευση,498,εκπομπή,3,εκπτώσεις,5,έκτακτα μέτρα,12,Εκτελεστική επιτροπή,2,ελαιοπαραγωγοί,55,ΕΛΓΑ,4,Ελεύθεροι επαγγελματίες,3,Ελιά,2,Ελλάδα,1269,Ελληνικός Στρατός,4,Ελλήνων Συνέλευσις,1,ΕΛΜΕ,1,ΕΛΤΑ,6,Εμβολιασμοί,2,Εμπορικό Ναυτικό,1,Εμπορικός σύλλογος,178,ΕΜΥ,13,Ενδιαφέρουν,258,Ενέργεια,2,Ενημέρωση,4,Ενίσχυση Επιχειρήσεων,4,ενοικίαση ακινήτων,15,Ένωση Ξενοδόχων,39,Εξωτερική Πολιτική,3,ΕΟΔΥ,4,ΕΟΜΜΕΧ,1,ΕΟΠΥΥ,3,Εορτή,15,ΕΠΑΛ,82,επαρχιακός Τύπος,2,επέτειοι,14,επιδόματα,22,Επιδοτήσεις,45,Επικαιρότητα,12415,Επιμελητήριο Αρκαδίας,94,Επιστολές,24,Επιτροπή Διαβούλευσης,2,Επιτροπή Παιδείας,6,Επιχειρηματικότητα,81,Επιχειρήσεις εστίασης,7,ΕΠΟ,1,ΕΠΣ.Αρκαδίας,54,ΕΠΣΑ,46,Έργα,270,Εργασία,284,Εργαστήριο,8,Εργατικό κέντρο,3,ΕΡΤ,29,Ερωτηματολόγιο,1,ΕΣΗΕΑ,1,ΕΣΠΑ,32,Εύη Τατούλη,66,Ευθυμογράφημα,18,Ευρωεκλογές,1,Ευχές,53,ΕΦΕΤ,3,ΕΦΚΑ,1,Ζαρίτσι,2,Ζαχαριάς,14,ζημιές,5,ζωγραφική,11,Ζωντανή μετάδοση,1,Ζώταλης,1,Ηλιοπούλου,4,ημερίδα,31,Θέατρο,80,θέατρο σκιών,4,Θεοδωράκη,1,θεοδωράκης,2,Θεοφάνεια,29,θηροφύλακες,5,Ι.Μ. Αρτοκωστάς,1,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Καρυάς,4,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Σίντζας,25,Ι.Μ.Ελώνης,85,ιατροί,2,ιατρός,2,Ιδιαίτερα μαθήματα,5,ΙΕΚ,10,ΙΚΑ,37,ΙΚΑ.,1,ΙΝ.Ε.,1,ΙΝΣΕΤΕ,1,Ισοπολιτεία,7,Ιστορικά,41,Κ.Ε.Δ.Ε,9,Κ.Ε.Ε.,2,Κ.Ε.Π.,14,Κ.Ε.Φ.,1,καιρός,187,Καλαθά,1,Καλλικράτης,9,κάπνισμα,2,Καρβελάς,4,Καρδαράς,1,Καστανιές,1,καταγγελίες,5,Καταδυτικό πάρκο,20,καταναλωτές,6,καταστήματα,6,κατηγορία,1,κατοικίδια,1,Κατσίρης,2,Καύσιμα,3,ΚΕΚ,2,Κέντρο Πληροφόρησης,7,Κέντρο Υγείας,64,Κεντροαριστερά,4,ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.,1,Κιβωτός του Κόσμου,3,Κίνημα Αλλαγής,12,Κίνηση,1,ΚΚΕ,56,Κλειστό Γυμναστήριο,2,κληροδοτήματα,10,κλήρωση,1,ΚΝΕ,1,Κοινωνία,87,Κοινωνικά,215,Κοινωφελής Επιχείρηση,24,Κόκκορης,1,κολύμβηση,5,Κοντοζαμάνης,23,Κορολόγος,1,Κοσμάς,203,Κόσμος,95,Κοτρώτσος,1,Κοτσώλης,1,Κουκλοθέατρο,14,Κουνουπιά,23,Κουτρούκης,5,ΚΠΝΝΑ,1,Κρυονέρι,2,ΚΤΕΛ,35,Κτηματική Υπηρεσία,4,Κτηματολόγιο,14,κτηνοτρόφοι,33,κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,24,κυκλοφοριακό,33,Κυνηγετικός Σύλλογος,32,Κυνηγοί,25,Κυνουρία,39,Κύπρος,3,Κωνσταντινόπουλος,75,Λαϊκή αγορά,40,Λαϊκή Ενότητα,10,Λαική συσπείρωση,38,Λαϊκή συσπείρωση,6,Λάκκος,11,Λάκος,7,Λακωνία,1,Λαλουδάκης,36,Λαμπρόπουλος,3,Λαογραφία,75,ΛΑΟΣ,1,λαχειοφόρος,5,Λειβαδά,1,Λειβάδι,15,Λεκκός,1,Λεωνίδιο,2666,Λεωνίδιο Αλλάζουμε,7,Λιβάδι,8,Λιμάνι,24,Λιμεναρχείο,47,Λιμενικό Σώμα,38,Λιμενικό Ταμείο,6,λογιστές,3,Λύκειο,80,Λυκουρέντζος,58,Λυμπεροπούλου,2,Λυσίκατος,88,μαγειρική,3,Μανδρώνης,2,Μάνος,1,Μανώλης,3,Μαρί,22,Μαρνέρης,117,Μελισσοκόμοι,8,Μελιτζάzz,118,μέτρα προστασίας,17,Μετρό,1,Μητέρα,6,Μητσοτάκης,2,Μηχανικοί,6,Μιχελάκης,2,ΜΜΕ,2,Μνημείο,1,μνημόσυνο,35,Μορφωτικός Σύλλογος,100,Μοτοπαρέα,67,Μοτοσικλέτα,49,μουσεία,22,μουσική,12,Μπακούρης,1,Μπαμπαδήμας,57,Μπάσκετ,526,Μπερέτσος,1,Μπερτζελέτος,6,Μπιρσίμ,7,Μπουντρούκας,5,Μυθική Πελοπόννησος,3,ν,1,Ναρκωτικά,1,Νατάσα Πετρούλια,4,Ναύπλιο,1,Ναυτικοί,3,ΝΔ,238,Νέα Γρίπη,5,Νέα Πελοπόννησος,23,Νέοι Δρόμοι,2,Νεολαία ΠΑΣΟΚ,3,νηπιαγωγείο,67,Νίκας,26,Νικολάκου,10,Νομαρχία Αρκαδίας,6,νομοσχέδιο,1,Νότια Κυνουρία,4164,ντοκιμαντέρ,6,Ξενοδόχοι,22,Ο άλλος δρόμος,21,Ο τόπος μας,5,Ο.Ε.ΕΣ.Π.,1,Ο.Τ.Ε.,6,ΟΑΕΔ,65,ΟΑΕΕ,21,ΟΓΑ,25,Οδηγίες,18,Οδηγοί,1,Οικοδόμοι,4,Οικολόγοι,6,Οικονομία,176,Οικονομική επιτροπή,51,Οινοπαραγωγοί,2,ΟΚΕ,1,Ολυμπιακοί Αγώνες,1,Ολυμπιακός Λεωνιδίου,254,ομιλία,26,Ομογένεια,50,Ομοσπονδία TKD ITF,8,ΟΝΝΕΔ,8,ΟΠΑΠ,5,ΟΠΕΚΑ,1,ΟΠΕΚΕΠΕ,1,όπερα,1,Όραμα-Γνώση-Πρόοδος,42,Ορειβασία,191,Ορθοπαιδικός,1,ορκωμοσία,2,ΟΣΔΕ,2,ΟΤΑ,10,Ουράνης,4,Π.Ο.Ε.,1,παγκόσμια ημέρα,1,Παγώνης,2,ΠΑΖΛ,6,Παιδί,76,Παιδίατρος,10,Παιδικά χωριά SOS,1,Παιδική Χαρά,11,Παιδική Χορωδία,16,παιδικός σταθμός,33,παλαίμαχοι,2,Παλαιοχώρι,51,ΠΑΜΕ,4,Παναγιωτόπουλος,1,Παναρκαδική ομοσπονδία,27,Παναρκαδικό Νοσοκομείο,36,Πανελλήνιες,18,Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,9,πανηγύρια,61,Παπαδημητρόπουλος,1,Παπαηλιού,16,Παπαθανασόπουλος,158,Παπαμιχαήλ,3,Παπανδρέου,2,παραδοσιακοί χοροί,7,Παραλία Τυρού,3,Παραλίες,9,παράξενα,1,ΠαραΤυρό,26,Παρθενώνας,1,Πάρνωνας,9,Παρουσίαση,13,ΠΑΣΟΚ,85,Πάσχα,199,Πατσαρίνος,1,Πάχος,2,Πεζοπόροι Τυρού,175,Πελετά,186,Πελοποννησιακή Ένωση,3,Πελοποννησιακή Συμμαχία,2,Πελοπόννησος,16,Πελοπόννησος Οικολογική,2,Πελοπόννησος Πρώτα,5,Πέρα Μέλανα,73,Περιβάλλον,239,Περιοδικό,1,Περιπατητικός τουρισμός,3,Περιφέρεια Πελοποννήσου,868,Πηγάδι,33,Πλάκα,197,Πλατανάκι,21,πνευματική ιδιοκτησία,1,πο,1,Ποδήλατο,36,Ποδόσφαιρο,2006,Ποίηση,4,Πολεμική Αεροπορία,3,Πολεμικό Ναυτικό,2,Πολιτικά,779,Πολιτική προστασία,26,Πολιτισμός,752,Πολιτιστικός Σύλλογος,16,Πολίχνη-Δράση,1,πολύτεκνοι,2,Ποτάμι,6,Πούλιθρα,204,Πραγματευτή,65,Πρασιές,1,Πραστός,35,προκηρύξεις,85,Προσκλήσεις,2,Πρόσκληση,9,Προσφορά εργασίας,6,Πρόσωπα,31,πτηνά,1,Πυρασφάλεια,2,Πυργούδι,3,Πυροσβεστική,93,πωλήσεις ακινήτων,48,πωλήσεις επιχειρήσεων,2,πωλήσεις οχημάτων,6,ραδιόφωνο,6,Ρέππας,8,ρετρό,3,Ρολόι,1,Ρουσιάς,4,ρύθμιση οφειλών,2,Σαλάκος,7,Σαμαράς,1,Σαμπατική,24,ΣΑΟΟ,5,Σαπουνακέϊκα,33,Σαραντάρης,28,σεισμός,26,σεμινάριο,28,ΣΕΤΕ,3,Σιδηρόδρομος,2,Σινεμά,150,Σιώρας,15,Σκαντζός,1,Σπηλαιολόγοι,9,Στατιστική Υπηρεσία,9,ΣτΕ,1,Στεγνοκαθαριστήριο,1,Στίβος,46,στρατολογία,3,συγκοινωνία,13,Σύλλογος "Αγ.Απόστολοι",28,Σύλλογος "Άγιος Γεώργιος",3,Σύλλογος "Αθηνά",10,Σύλλογος "Απόλλων",16,Σύλλογος "Επαρχία Κυνουρίας",4,Σύλλογος "Ζεστή Φωλιά",6,Σύλλογος "Λεωνίδιον",19,Σύλλογος Αναρριχητών,1,Σύλλογος Απανταχού Αμυγδαλιωτών,9,Σύλλογος Απανταχού Βασκινιωτών,5,Σύλλογος Απανταχού Πηγαδιωτών,2,Σύλλογος Απανταχού Τσιταλιωτών,5,σύλλογος Βασκινιωτών,4,Σύλλογος γονέων,144,Σύλλογος Δαφνώνας,10,Σύλλογος Κτηνοτρόφων,3,Σύλλογος Μαριωτών,12,Σύλλογος Παλαιοχωριτών,5,Σύλλογος"Πολίχνη",9,Συμπολιτεία,69,Συναυλία,129,Σύνδεσμος Κοσμιτών,1,Συνέδριο,47,συνέντευξη,39,συνήγορος του πολίτη,1,συνταγές,1,Συνταξιούχοι,22,ΣΥΡΙΖΑ.,128,σχόλια,1,Σωματείο Γυναικών,2,Τ.,1,Τ.Α.Π.,1,Τ.Ε.Ε.,11,Τ.Ο.Π.,4,ΤΑΞΙ,1,ταξίδια,2,Τατούλης,261,ΤΕΒΑ,7,τέλη,4,τέννις,5,Τέχνη,11,Τεχνικό Πρόγραμμα,6,Τεχνολογία,44,Τηγάνι,2,τηλεόραση,103,τοξοβολία,5,Τοπικά,18,Τοπικό Αρχείο,4,Τουρισμός,417,Τράπεζα Πειραιώς,3,τράπεζες,21,Τρίαθλο,29,Τριανταφύλλου,3,Τρίτεκνοι,7,Τροχαίο,43,Τροχάνη,1,Τσακωνιά,90,Τσακώνικη διάλεκτος,50,τσακώνικη μελιτζάνα,5,Τσακώνικη υφαντική,13,Τσακώνικος Συνεταιρισμός,1,Τσακώνικος Συνεταιρισμός Γυναικών,1,Τσακώνικος Χορός,16,Τσακωνοπαρέα,16,Τσέρφο,1,Τσιγκούνης,13,Τσικνοπέμπτη,4,Τσιλιβής,2,Τσιτάλια,34,ΤΣΜΕΔΕ,1,Τύπος,1,Τυρός,800,Υγεία,460,ΥΠΕΞ,1,ΥΠΕΣ,1,Υπηρεσίες,11,Υποθηκοφυλακείο,2,Υποτροφίες,9,Υπουργείο Ναυτιλίας,3,Υπουργείο Πολιτισμού,1,Φ.Ο.Σ.Λ.,1,Φάμπρικα Πολιτισμού,119,Φαρμακοποιοί,2,ΦΕΚ,1,Φεστιβάλ,71,Φεστιβάλ αναρρίχησης,13,Φεστιβάλ Μελιτζάνας,58,Φιλαρμονική,29,Φιλόδημοι Πολίτες,34,φιλόζωοι,21,Φίλοι Εθνικής Ελλάδος,1,φοιτητές,1,Φορέας Διαχείρισης Οικολογικού Πάρκου,151,Φορείς,8,φορολογία,56,Φορολογικά,103,Φόρος ακινήτων,1,Φωκιανό,27,Φωτογραφία,11,Φωτογραφίες,65,ΧΑΔΑ,5,χάκερς,1,Χαμόγελο του παιδιού,12,Χάρτες,3,Χείλαρης,14,χιούμορ,1,Χορευτικό συγκρότημα,5,Χορευτικός Όμιλος,7,χοροεσπερίδα,48,Χορός,49,Χορωδία,29,Χορωδία Ενηλίκων,16,Χουζούρης,4,Χούνη,2,Χριστούγεννα,232,Χρονογράφημα,14,Χρυσή Αυγή,22,ψάρεμα,2,Ψαρολόγος,9,Ψηφιακή Διακυβέρνηση,1,ψήφισμα,7,Ψυκτικοί,1,Ψυχολογία,10,Ωδείο,16,ώρα,13,agenda,2,Beach Soccer,4,Beach Tennis,19,Beach Volley,49,Black Friday,1,Erasmus,3,Events,1,Facebook,17,fake news,1,Google,6,I Love GR,11,Leader,35,Photo Gallery,1,Pizza,1,Rally,1,Taekwon Do,78,Taxisnet,10,TKD WTF,15,Toolbar,1,top,4,Unesco,1,Video,1308,WWF,2,
ltr
item
Leonidion.gr: Άμισθος αντιδήμαρχος ορίστηκε ο Ηλίας Μάνος
Άμισθος αντιδήμαρχος ορίστηκε ο Ηλίας Μάνος
https://1.bp.blogspot.com/-IAbyKE4NRPI/Xh4RKu7YvsI/AAAAAAABXHw/4WFnxo1RirMZ-KD_AqWcl61j3XX75x9FQCNcBGAsYHQ/s640/58543759_237.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-IAbyKE4NRPI/Xh4RKu7YvsI/AAAAAAABXHw/4WFnxo1RirMZ-KD_AqWcl61j3XX75x9FQCNcBGAsYHQ/s72-c/58543759_237.jpg
Leonidion.gr
https://www.leonidion.gr/2020/01/blog-post_72.html
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/2020/01/blog-post_72.html
true
1463647731720589503
UTF-8
Φορτώθηκαν όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκαν δημοσιεύματα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσοτερα Cancel reply Διαγραφή Από τον Αρχική σελίδα Σελίδες Δημοσιεύματα Δείτε τα όλα ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ SEARCH Όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκε δημοσίευμα που να ταιριάζει στην αναζήτηση ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαίου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαίου Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago χτες $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερες από 5 εβδομάδες Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content